Perovskit Katı Hal Elektrolit Esaslı Boya Duyarlı Güneş Enerjisi Pili

Download
2018
Park, Jongee
Öztürk, Abdullah
Durkaya, Göksel
Bu projede, optimize edilmiş TiO2 çalışma elektrotu, perovskit katı hal elektroliti ve karbonnanotüp veya grafen/polimer kompozit karşıt elektrotu?nun kullanılması suretiyle, katı halboya duyarlı güneş pilli (DSSC)?nin kararlılığının arttırılması amaçlanmıştır. Proje Avrupabirliğince açılan ?Kaynaklar ve sürdürebilirlik? KONNECT çağrısına uygun olaraksürdürülmüştür. DSSC?lerin enerji dönüşüm verimlilikleri TiO2 içerikli fotoanotun (çalışmaelektrotunun) morfolojik yapısıyla yakından ilgilidir. Projede Türk ekibi katı hal DSSC?lerinçalışma elektrodunun yapımında kullanmak üzere TiO2 katmanının optimize edilmesineyönelik Ar-Ge çalışmalarını yapmıştır. Bu doğrultuda değişik fazlara (anataz, rutil, brukit vebunların karışımları) ve morfolojiye (1, 2, ve 3 boyutlu) sahip TiO2 tozları hidrotermal süreçlenano boyutta sentezlenmiştir. Sentezlenen tozlardan TiO2 pastaları oluşturulup Kore ekibinegönderilmiştir. Kore ekibi diğer ekiplerin hazırladığı elektrotları kullanarak, elektrolit veperovskit malzemeleri hazırlamış, katı hal DSSC?leri imal etmiş ve imal ettiği perovskitDSSC?lerin enerji dönüşüm verimliliklerini ölçmüştür.Bu çalışmada, TiO2 nanoyapıları asidik (HNO3) ve bazik (NaOH) katalizör desteklihidrotermal yöntemle sentezlenmiştir. Bazik katalizör destekli sentezde, bir boyutlu (1D) TiO2nanoyapıları elde etmek için prekürsör olarak ticari anataz tozu ve amorf toz kullanılmıştır.NaOH molaritesi ve sentez sıcaklığı sabit tutulmuş fakat sentez süresi sistematik olarakarttırılmıştır. Ürünler XRD, FESEM ve HRTEM analizleri kullanılarak karakterize edilmiştir.Asidik katalizör destekli sentezde, TiO2 nanoyapıları asit konsantrasyonu (1, 3 ve 8 M),sentez sıcaklığı (110, 140 ve 180 oC) ve sentez süresi (1, 3 ve 6 saat) değiştirilereksentezlenmiştir. Ürünler XRD, FESEM ve HRTEM analizleri kullanılarak karakterize edilmiştir.Elde edilen TiO2 nanoyapıları için bir oluşum mekanizması önerilmiştir.DSSC'nin fotoanotunu yapmak için kristal yapısı ve morfolojileri farklı olan beş nano tozseçilmiştir. Tozlardan fotoanot yapmak için iki farklı macun oluşturma yöntemiyle macunlarhazırlanmıştır. Her macun tek ve çift katmanlı olarak uygulanmıştır. Fotoanotlar profilometre,UV-Vis fotospektroskopi, FESEM, XRD ve HRTEM analizleri kullanılarak karakterizeedilmiştir.Perovskit katı hal DSSC?yi oluşturmak için Methylammonium perovskit sıvı hazırlanmıştır.Oluşturulan DSSC?lerin değişik spin kaplama hızlarında ve ısıl işlem sıcaklıklarında enerjidönüşüm perfomansları belirlenmiştir. Tek TiO2 katman üzerinde 1500 dev/dak?da kaplanmışperovskit DSSC?nin verimliği %7,36 olarak ölçülmüştür. DSSC?nin verimliliğini artırmak içinperovskit içine 0,1 NH4I katkısı yapılmıştır. Bu surette verimlik %9,13?e kadar artmıştır. Katıhal DSSC?nin verimliğini arttırmak için el baskı ile oluşturulan ilk katman üzerine spinkaplama ile mezogözenekli ikinci TiO2 katmanı yapılmıştır. Bu surette oluşturulan katı halDSSC?nin verimliliği %10,05 olarak belirlenmiştir. Çift TiO2 katmanlarıyla beraber NH4I katkılıperovskit kullanılıp 100 oC?de ısıl ışlem yapılmış DSSC?nin enerji dönüşüm verimliliği %10,3olarak ölçülmüştür.

Suggestions

Metal Hidrürle Eşleştirilmiş Katı Oksit Hücreler İçin Arayüzey Kontrollü Malzemelerin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur; Kalay, Yunus Eren(2017)
Bu çalışma orta sıcaklık katı oksit yakıt pilleri için arayüzey kontrollü katod malzemesigeliştirmeyi konu almaktadır. Çalişma (La,Sr)CoO3/(La,Sr)2CoO4 ?kısa anlatımla(LSC113/LSC214)- iki fazlı sisteme odaklanmakta ve bu sistemde farklı fazlar arasıarayüzeylerin oksijen indirgeme reaksiyonunu hızlandıracağı düşüncesinden hareketleçalışma sıcaklığını 600oC düzeylerien düşürebilecek katod kompozisyon ve yapılarınıbelirlenmeyi amaçlamaktadır. Farklı yöntemlerle ele alınan çalışmada önce iki fazlı yapı teksolüs...
Lazer Kristalizasyon Yöntemi ile Yüksek Verimli İnce Film Kristal Si Güneş Gözesi Geliştirilmesi
Turan, Raşit; Bek, Alpan; Toffoli, Hande(2018)
Gerçeklestirdigimiz projede silisyum tabanlı polikristal-amorf silisyum ince film günes gözesiüretimine özellesmis bir lazerle kristalizasyon platformunun sanayi-üniversite isbirligisayesinde gelistirilmesi saglanmıstır. Yola çıkıs hedeflerimiz bu teknoloji ve üniversitearastırma olanakları kullanılarak ince film silisyum günes gözesi üretilebileceginin gösterilmesive üretim yöntem basamaklarının ortaya konmasıdır. Günümüz fotovoltaik piyasasındaki enbüyük pazar payı yaklasık %90 ile kristal silisyum (c-Si)...
Karbon Nanotüplerle Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durucan, Caner; Çırpan, Ali(2017)
Karbon nanotüplerin (KNT’ lerin) metallere yakın iletkenlikleri, yüksek yüzey alanları ve fonksiyonelleştirilebilir yüzey morfolojisine sahip olmaları süperkapasitör elektrotu olarak kullanılmalarının itici gücüdür. Ancak, KNT esaslı süperkapasitörlerin, metal oksit ve iletken polimerlere göre daha düşük enerji depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtmiştir. Öte yandan metal oksitler ve iletken polimerler üzerine yapılan çalışmalar metal oksitlerin düşük iletkenliğini ve iletken polimerlerin mekanik daya...
PLA / Cam Elyaf Kompozit Filamentlerin 3D Yazıcı / Eklemeli Üretim Tekniğinde Kullanılabilirliği
Kaynak, Cevdet(2017)
Bu projenin birinci bölümünün amacı, özünde çok gevrek bir malzeme olan polilaktitin (PLA)E-cam elyafları (GF) ile takviye edilerek ve termoplastik poliüretan elastomer (TPU) ileharmanlanarak optimum mekanik özelliklerinin (mukavemet-modül-tokluk) elde edilebilirliğiniaraştırmaktır. Kompozitler ve harmanlar, çift vidalı ekstrüder kullanılarak eriyik karıştırmayöntemi ile üretilmiş ve numuneler enjeksiyon kalıplama yöntemi ile şekillendirilmiştir. SEManalizleri sonucunda görülmüştür ki ağırlıkça %15 GF takvi...
TRANSPARENT GRAPHENE ANODES FOR ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES
Sharif, Parisa; Oral, Ahmet; Çırpan, Ali; Department of Micro and Nanotechnology (2021-7-14)
This thesis presents a novel method for fabrication of OLEDs on a specific flexible PET substrate with graphene anodes, demonstrating low sheet resistance, high work function, and an extremely high luminance. Firstly, a single-layer graphene growth process with chemical vapor deposition (CVD) method is optimized. Flexible anodes are then fabricated by stacking 7-layers of graphene films and doped with nitric acid to reduce the sheet resistance. Modified few layer graphene anodes by 29 Ω/□ sheet resistance a...
Citation Formats
J. Park, A. Öztürk, and G. Durkaya, “Perovskit Katı Hal Elektrolit Esaslı Boya Duyarlı Güneş Enerjisi Pili,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRreU9EQXc.