Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlarda Türkiye'nin Matematik Başarısını Arttırabilmek İçin Bir Model Önerisi: Bilişsel Tanıya Dayalı İzleme Modelinin Etkililiği

Download
2018
Başokçu, Oğuz Tahsin
Bardakçı, Vefa
Çakıroğlu, Erdinç
Öğretmen, Tuncay
Yurdakul, Bünyamin
Akyüz, Gözde
Bu projenin temel amacı, Uluslararası geniş ölçekli sınavlarda (PISA, TIMSS vb.) Türkiye?ninmatematik başarısını arttırabilmek için ortaöğretim 6. sınıf matematik dersindeki alan bilgisi vebilişsel süreç becerilerinin bir arada ölçülebilmesine dayalı ölçme araçları tasarlamak,öğrencilerin bu bilgi ve becerilere sahip olma düzeylerini etkili istatistiksel yöntemlerlebelirlemek, belirlenen öğrenme yetersizlikleri ve kaynakları konusunda öğretmen veöğrencilere geribildirimler sunarak başarının gelişimini izlemektir.Proje, deneysel desen kullanılarak yürütülmüştür. Tabakalı, tesadüfi küme örnekleme yöntemikullanılarak İzmir?in 10 ilçesindeki 20 okul ve 148 şubesinden seçilen toplam 4562 öğrenciaraştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Desen gereği, belirlenen örneklem Deney-1,Deney-2 ve Kontrol gruplarına ayrılmıştır. Deney-1 grubu 8 okulun, 51 şubesindeki toplam1481 öğrenciden; Deney-2, 5 okulun 42 şubesindeki toplam 1433 öğrenciden; Kontrol grubuise 7 okulun 55 şubesindeki toplam 1678 öğrenciden oluşmuştur. Deney-1 öğrencilerineizleme testleri yanında BTM analizlerine göre kazanım, bilişsel süreç ve hata konularındadetaylı geribildirim verilmiştir. Deney-2, test etkisinin belirlenebilmesi için oluşturulduğundanbu gruptaki öğrencilere izleme testleri uygulanmış ancak sadece toplam puan üzerindengeribildirim verilmiştir. Kontrol grubu öğrencilerine ise sadece ön ve son-testler uygulanmıştır.Deney-1 ve Deney-2, BTM?ye göre geribildirim vermenin; Kontrol grubu hem izlemetestlerinin hem de geribildirimin etkisini belirlemek için oluşturulmuştur. Tüm gruplara PISAtesti ile eşdeğerliği kanıtlanan ön test, deney süreci sonunda son test olarak tekraruygulanmıştır.Sonuçlar, araştırmanın temel hipotezinin kanıtlandığını göstermiş; Deney-1 ile Deney-2 veDeney-2 ile Kontrol grubu arasında son test ortalamalarında anlamlı farklar saptanmıştır.PISA, TIMSS gibi uluslararası geniş ölçekli sınavlarda ölçülen özelliklere sahip olmadüzeyinin üst düzey düşünme becerilerini ölçen testlerin kullanılarak arttırılabileceğigörülmüştür. Yanı sıra, BTM ile belirlenen öğrenci profilleri kullanılarak sunulangeribildirimlerin başarı düzeyini daha da yükselttiği ortaya çıkmıştır.
Citation Formats
O. T. Başokçu, V. Bardakçı, E. Çakıroğlu, T. Öğretmen, B. Yurdakul, and G. Akyüz, “Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlarda Türkiye’nin Matematik Başarısını Arttırabilmek İçin Bir Model Önerisi: Bilişsel Tanıya Dayalı İzleme Modelinin Etkililiği,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnMU56SXk.