Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlarda Türkiye'nin Matematik Başarısını Arttırabilmek İçin Bir Model Önerisi: Bilişsel Tanıya Dayalı İzleme Modelinin Etkililiği

Download
2018
Başokçu, Oğuz Tahsin
Bardakçı, Vefa
Çakıroğlu, Erdinç
Öğretmen, Tuncay
Yurdakul, Bünyamin
Akyüz, Gözde
Bu projenin temel amacı, Uluslararası geniş ölçekli sınavlarda (PISA, TIMSS vb.) Türkiye?ninmatematik başarısını arttırabilmek için ortaöğretim 6. sınıf matematik dersindeki alan bilgisi vebilişsel süreç becerilerinin bir arada ölçülebilmesine dayalı ölçme araçları tasarlamak,öğrencilerin bu bilgi ve becerilere sahip olma düzeylerini etkili istatistiksel yöntemlerlebelirlemek, belirlenen öğrenme yetersizlikleri ve kaynakları konusunda öğretmen veöğrencilere geribildirimler sunarak başarının gelişimini izlemektir.Proje, deneysel desen kullanılarak yürütülmüştür. Tabakalı, tesadüfi küme örnekleme yöntemikullanılarak İzmir?in 10 ilçesindeki 20 okul ve 148 şubesinden seçilen toplam 4562 öğrenciaraştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Desen gereği, belirlenen örneklem Deney-1,Deney-2 ve Kontrol gruplarına ayrılmıştır. Deney-1 grubu 8 okulun, 51 şubesindeki toplam1481 öğrenciden; Deney-2, 5 okulun 42 şubesindeki toplam 1433 öğrenciden; Kontrol grubuise 7 okulun 55 şubesindeki toplam 1678 öğrenciden oluşmuştur. Deney-1 öğrencilerineizleme testleri yanında BTM analizlerine göre kazanım, bilişsel süreç ve hata konularındadetaylı geribildirim verilmiştir. Deney-2, test etkisinin belirlenebilmesi için oluşturulduğundanbu gruptaki öğrencilere izleme testleri uygulanmış ancak sadece toplam puan üzerindengeribildirim verilmiştir. Kontrol grubu öğrencilerine ise sadece ön ve son-testler uygulanmıştır.Deney-1 ve Deney-2, BTM?ye göre geribildirim vermenin; Kontrol grubu hem izlemetestlerinin hem de geribildirimin etkisini belirlemek için oluşturulmuştur. Tüm gruplara PISAtesti ile eşdeğerliği kanıtlanan ön test, deney süreci sonunda son test olarak tekraruygulanmıştır.Sonuçlar, araştırmanın temel hipotezinin kanıtlandığını göstermiş; Deney-1 ile Deney-2 veDeney-2 ile Kontrol grubu arasında son test ortalamalarında anlamlı farklar saptanmıştır.PISA, TIMSS gibi uluslararası geniş ölçekli sınavlarda ölçülen özelliklere sahip olmadüzeyinin üst düzey düşünme becerilerini ölçen testlerin kullanılarak arttırılabileceğigörülmüştür. Yanı sıra, BTM ile belirlenen öğrenci profilleri kullanılarak sunulangeribildirimlerin başarı düzeyini daha da yükselttiği ortaya çıkmıştır.

Suggestions

Eğitim Dili Olarak İngilizcenin Okuldan İşe Geçişe, Kazanca ve Göçe Etkisi
Kılıçaslan, Yılmaz; Gürel, Üçdoğruk Yeşim; Alpan, Başak Zeynep; Taşdemir, Murat(2018)
Bu çalışmanın amacı, lisans eğitiminde eğitim dili olarak İngilizce?nin mezunların işbulmasına, kazanca ve göçe etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu konu Türkiye?de bu kapsamdadaha önce araştırılmamıştır. Dahası, Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde de bukonuda herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Çünkü bu ülkelerde anadil dışında bir dildeiktisat ve işletme lisans eğitimi yoktur. Bu yüzden, bu çalışmanın ürettiği bulguların literatürekatkısının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu araştırmada, mezun...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Çevre ve Alan Konusuna Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Işıksal Bostan, Mine(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, mikro-öğretim yöntemi çerçevesinde ortaokul matematik öğretmen adaylarının alan ve çevrenin ilişkisine dair pedagojik alan bilgilerini incelemektir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının izleyecekleri öğrenci düşünüşü içerikli video durumlarına yapacak oldukları yorumlar pedagojik alan bilgileri açısından incelenecektir.
Geleneksel ve Alternatif Öğretmen Yetiştirme Programları Bağlamında Öğretmen Yeterlikleri Üzerine Bir İnceleme
Seferoğlu, Gölge; Taner, Gülden(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı MEB okullarında çalışan öğretmenlerin mesleki niteliklerini incelemektir. Çalışmanın odak grubunu, MEB okullarında en çok üç yıldır görev yapan eğitim fakültesi mezunları ile alternatif yollardan mesleğe başlayan öğretmenler oluşturacaktır. Mesleki yeterlik tanımları ışığında, MEB bünyesinde görevli öğretmenlerden kendilerini bir öğretmen olarak çeşitli açılardan değerlendirmeleri, eğitim geçmişlerinin etkinliği ve aldıkları eğitimin mesleki başarıları üzerindeki rolü hakkında yorum yapm...
Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
Yıldırım, Zahide; Ataş, Amine Hatun; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla mobil teknolojilerde çalışacak similasyonlar geliştirmek ve ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamı sunarak bu ortamın etkinliğini Bilişsel Yük Kuramı ve öğrenme çıktıları açısından incelemektir.
Mikro Bilgisayar Destekli Labaratuar Uygulamaları İle İlgili Bir Hizmet İçi Eğitim Kursu Düzenlenmesi Ve Bu Kursun Etkinliğinini Belirlenmesi.
Eryılmaz, Ali(2013-12-31)
Amaç Çalışmanın ana amacı Anadolu Öğretmen Liselerinde görev yapan fizik öğretmenleri için MBL kullanımı ile ilgili bir hizmet içi eğitim kursu tasarlamak ve bu kursun etkililiğine bakmaktır. Kurs öncesinde öğretmenlerin MBL kullanımı ile ilgili ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile bir ihtiyaç analizi yapılacaktır. İhtiyaç analizinde incelenmesi gereken faktörler için alan yazından öğretmenlerin teknolojiyi, özellikle MBL’leri uygularken karşılaştıkları engeller belirlenecektir. Çalışmanın ikinci amacı MBL’...
Citation Formats
O. T. Başokçu, V. Bardakçı, E. Çakıroğlu, T. Öğretmen, B. Yurdakul, and G. Akyüz, “Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlarda Türkiye’nin Matematik Başarısını Arttırabilmek İçin Bir Model Önerisi: Bilişsel Tanıya Dayalı İzleme Modelinin Etkililiği,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnMU56SXk.