Bilinçli-farkındalık (mindfulness) temelli psiko-eğitim programının öğrencilerin matematik kaygısı, tutumları ve öz yeterlikleri üzerindeki etkisi

Download
2017
Aydın, Utkun
Taylan, Didem Rukiye
Atalay, Zümra
Bulgan, Gökçe
Özgülük, Burcu S.
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin matematik kaygılarını azaltmak,özyeterliklerini artırmak ve matematik dersine karşı olan tutumlarını olumlu yöndegeliştirmek amacıyla hazırlanmış olan bilinçli-farkındalık temelli psiko-eğitim programının etkililiğini test etmektir. Araştırmanın katılımcıları 11-13 yaş aralığındaki beşinci, altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinden oluşmuştur. Araştırma 3 basamakta gerçekleştirilmiştir. Çalışma 1, Bilinçli Farkındalık-Temelli Özyeterlik Ölçeği-Yenilenmiş (BFTÖÖ- Y) versiyonunun Türkçe’ye adapte edilmesi ile ölçeğin, öğrencilerin bilinçli-farkındalık temelli öz-yeterlik düzeylerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Çalışma 2’de ise, değişkenler arası teorik ilişkiler araştırılmıştır. Bilinçli-Farkındalık Ölçeği, Matematik Tutum Ölçeği, Matematik Kaygısı Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri Kaygı Altölçeği ve BFTÖÖ- Y kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, bilinçli-farkındalık düzeyi arttıkça kaygı ve matematik kaygı düzeyi azalmakta; bilinçli-farkındalık temelli özyeterlik düzeyi artmakta ve matematiğe yönelik tutumlar olumlu yönde gelişmektedir. Bilinçli-farkındalık temelli özyeterlik arttıkça, matematik tutumu olumlu yönde gelişmekte; matematik kaygı düzeyi azalmaktadır. Matematik kaygısı arttıkça, matematik tutumu olumsuz yönde gelişmekte, genel kaygı düzeyindeki artış matematik kaygısını arttırmaktadır. Kaygı düzeyi arttıkça matematik tutumu olumlu yönde gelişmektedir. Çalışma 3 kapsamında ise bilinçli farkındalık temelli psiko- eğitim programı öğrencilerinin matematik kaygısı, matematik tutumları ve özyeterlikleri üzerindeki etkisi test edilmiştir. Yapılan ön test- son test karşılaştırmaları sonucunda, deney grubunun bilinçli farkındalık düzeylerinin arttığı bilinçli farkındalık-temelli özyeterlik düzeylerinin ise hafif düzeyde arttığı tespit edilmiştir. Son test puanları açısından değerlendirildiğinde, deney grubunun matematik kaygı düzeyinin azaldığı, matematiğe yönelik olumlu tutum düzeylerinin arttığı, kontrol ve plasebo gruplarının ise matematik kaygı düzeylerinde çarpıcı bir değişim olmazken matematiğe yönelik olumlu tutum düzeylerinin arttığı tespit edilmiştir. Bu bulgular sonuç raporunda ilgili alan yazını ile ilişkilendirilerek tartışılmış ve uygulama açısından programın etkililiği değerlendirilmiş, gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur

Suggestions

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMİNDE ÇEVRİM İÇİ YARDIMCI MENTOR UYGULAMASI
Kaçar, Işıl Günseli(2018-12-31)
Bu projenin temel amacı amacı ODTÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören son sınıf öğretmen adaylarının staj derslerinde yaptıkları uygulamaları desteklemek, öğretme kaygısı düzeylerini azaltmak, mevcut kaynakları kullanarak adayların mesleki gelişimlerine ve alan yeterliklerine katkıda bulunmaktır. Çevrim içi mentorluk uygulamasının mevcut okul-tabanlı mentorluk sisteminin eksiklikleri tamamlayıcı bir rol oynayarak, adaylara daha pragmatik ve eğitim sisteminin ihtiyacı olan bir d...
Engelli Bireylere Yönelik Tutumların İncelenmesi: ODTÜ Örneği
Sümer, Zeynep; Demirok, İpek(2014-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrenim görmekte olan öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin engelli bireylere yönelik tutumlarını incelemektir. Yapılacak bu çalışmanın öncelikli olarak Engelsiz Üniversite Birimleri’nin çalışmalarına ve bir bütün olarak yükseköğretimde engellerin kaldırılmasına yönelik çıkarımları olacağı öngörülmektedir.
İngilizce Öğretmenlerinin Kullandıkları Mesleki Gelişim Yöntemleri Ve Bu Alandaki İhtiyaçları.
Seferoğlu, Gölge; Korkmazgil, Sibel(2015-12-31)
Kapsam Bu çalışma İngilizce öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını, kullandıkları yöntem ve teknikleri, bu alanda yaşadıkları sorunları ve hizmetiçi eğitim konusunda görüş ve önerilerini günümüz öğretmen eğitimi anlayışında değişen paradigmaları göz önünde bulundurup araştırarak ileride yapılacak eğitimler için öneriler sunmak amacıyla yürütülecektir. Çalışma kapsamında 2 farklı veri toplama aracı kullanılacaktır: 1. Geçerlik-güvenirlik ve pilot uygulama çalışmaları yapıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyet...
Eğitim Dili Olarak İngilizcenin Okuldan İşe Geçişe, Kazanca ve Göçe Etkisi
Kılıçaslan, Yılmaz; Gürel, Üçdoğruk Yeşim; Alpan, Başak Zeynep; Taşdemir, Murat(2018)
Bu çalışmanın amacı, lisans eğitiminde eğitim dili olarak İngilizce?nin mezunların işbulmasına, kazanca ve göçe etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu konu Türkiye?de bu kapsamdadaha önce araştırılmamıştır. Dahası, Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde de bukonuda herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Çünkü bu ülkelerde anadil dışında bir dildeiktisat ve işletme lisans eğitimi yoktur. Bu yüzden, bu çalışmanın ürettiği bulguların literatürekatkısının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu araştırmada, mezun...
Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
Yıldırım, Zahide; Ataş, Amine Hatun; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla mobil teknolojilerde çalışacak similasyonlar geliştirmek ve ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamı sunarak bu ortamın etkinliğini Bilişsel Yük Kuramı ve öğrenme çıktıları açısından incelemektir.
Citation Formats
U. Aydın, D. R. Taylan, Z. Atalay, G. Bulgan, and B. S. Özgülük, “Bilinçli-farkındalık (mindfulness) temelli psiko-eğitim programının öğrencilerin matematik kaygısı, tutumları ve öz yeterlikleri üzerindeki etkisi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjMU1ESXk.