Batı Anadolu kabuk/üst manto yapısı ve anizotropisi üzerine birleştirilmiş sismolojik çalışmalar

Download
2005
Akyol, Nihal
Erhan, Zülfikar
Sözbilir, Hasan
Timur, Emre
Akıncı, Aybige
Sömer, Adem
Danışman, Ali M.
Zhu, Lupei
Mıtchell, J. Brian
Batı Anadolu'nun kabuk/üst manto yapısını ve anizotropisini daha iyi anlayabilmek amacıyla, toplam 50 farklı lokasyonda, yaklaşık 11 aylık bir süre ile deprem verisi toplanmıştır. 1-D tomografi uygulaması ile kabuk yapısı ve sismisite, iki farklı receiver fonksiyonu analiz yöntemi ile kabuk kalınlığı ve yapısı, relokasyon ile deprem kümelenmelerinin gözlendiği bölgelerdeki faylanma, moment tensör analizi ile deprem mekanizma çözümleri ve Shear Wave Splitting (SWS) ölçümleri ile üst manto'daki deformasyon ve anizotropi incelenmiştir.

Suggestions

Batı Karadeniz Bölgesi’nde Deprem Kaynaklı Heyelan Riski Analizi
Gülerce, Zeynep(2015-12-31)
Gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin hedefi, Batı Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) boyunca olacak depremlerden kaynaklanabilecek heyelan (toprak kayması) duyarlılığının belirlenmesi ve bölgenin deprem kaynaklı heyelan riski analizinin yapılmasıdır. Bölgenin topoğrafyası nedeniyle deprem kaynaklı heyelanların görülme olasılığı yüksektir, örneğin 1999 Düzce Depremi sırasında Kaynaşlı Viyadüğü heyelan sebebiyle ağır hasar görmüştür. Batı Karadeniz Bölgesi’nde gelecekteki sismik...
Batı Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz ürünlerinde ağır metallerin belirlenmesi
Ünsal, Mustafa; Bekiroğlu, Yılmaz; Akdoğan, Şengül; Ataç, Ülkü; Kayıkçı, Yusuf; Alemdağ, Nigar; Aktaş, Muammer; Yıldırım, Celal(1992)
Bu raporda "Batı Karadeniz'de Ekonomik Önemi olan Bazı Deniz Ürünlerinde Ağır Metallerin Belirlenmesi" Projesi çerçevesinde Hamsi, İstavrit, Mezgit, Midye, Makroalg, Sediman ve Planktonda (fito- ve zooplankton) Cıva, Bakır ve Kurşun düzeyleri belirlenmiş ve bu düzeylerin yer ve zamana göre değişimleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlardan, İnebolu bölgesinde cıva ve özellikle 1 bakır konsantrasyonlarının en yüksek düzeyde olduğu ve bunu İğneada'nın izlediği gözlenmiştir. Kurşun Konsantrasyonu İğneada bölge...
Batı Karadeniz aerosolunun zamansal değişiminin değerlendirilmesi
Genç Tokgöz, Derya Deniz; Balcılar, İlker; İlhan, Ali İhsan; Balta, Tülay; Tuncel, Süleyman Gürdal (null; 2017-11-03)
Bu çalışmada, Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesinde Kırklareli toplanan partikül madde örneklerinin kimyasal kompozisyonu kullanılarak konsantrasyonlardaki zamansal değişiklikleri ve ölçülen konsantrasyonları etkileyen faktörleri belirlenmiştir. Partikül madde (PM) örnekleri Kırklareli ili kırsalında konuşlandırılmış bir istasyonda (41o 57.996'K, 27o 23.670'D) toplanmıştır. İstasyonun denize uzaklığı yaklaşık olarak 50 km, Bulgaristan sınırına uzaklığı ise 5 km’dir. İstasyonun bulunduğu 50 km’lik çapta herh...
Batı Karadeniz' de ağır metal kirliliğinin karasal kaynaklarının belirlenmesi
Ünsal, Mustafa; Yıldırım, Celal; Bekiroğlu, Yılmaz; Beşiktepe, Şengül Akdoğan; Kayıkçı, Yusuf; Alemdağ, Nigar; Aktaş, Muammer(1995)
Bu rapor,MBatı Karadeniz'de Ağır Metal Kirliliğinin Karasal Kaynaklarının Belirlenmesi Projesi" çerçevesinde toplam askı yük, sediman, midye ve makroalglerde yapılan metal (Hg, Cu ve Pb) ölçümlerinden elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlarm yer ve zamana göre değişimlerini içermektedir. Adı geçen proje, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBlTAK)'nun parasal katkısı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nün (TKB-TSÜAE) tekne, persone...
Orta Toroslarda Alt Karbonifer Kat Sınırlarının Konodont Ve Foraminifer Biyostratigrafisi Kullanılarak Belirlenmesi
Altıner, Sevinç(2010-12-31)
Bu proje kapsamında, Orta Toroslarda, Bademli (Akseki) ve Yarıcak Yayla civarı (Hadim-Taşkent), Alt Karbonifer kat sınırlarını içeren genellikle karbonat kayalarından oluşan istifin en iyi yüzeylendiği alanlardan stratigrafik kesitler ölçülecektir. Kesit yerlerinin belirlenmesi için, ön arazi çalışması yapılacak, toplanan nokta örneklerin laboratuvarda incelenmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında kat sınırlarına yönelik çok sık örneklemenin yapılacağı ikinci arazi çalışması yapılacaktır. Bu kesitlerin...
Citation Formats
N. Akyol et al., “Batı Anadolu kabuk/üst manto yapısı ve anizotropisi üzerine birleştirilmiş sismolojik çalışmalar,” 2005. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpRd01EQT0.