Orta Toroslarda Alt Karbonifer Kat Sınırlarının Konodont Ve Foraminifer Biyostratigrafisi Kullanılarak Belirlenmesi

2010-12-31
Bu proje kapsamında, Orta Toroslarda, Bademli (Akseki) ve Yarıcak Yayla civarı (Hadim-Taşkent), Alt Karbonifer kat sınırlarını içeren genellikle karbonat kayalarından oluşan istifin en iyi yüzeylendiği alanlardan stratigrafik kesitler ölçülecektir. Kesit yerlerinin belirlenmesi için, ön arazi çalışması yapılacak, toplanan nokta örneklerin laboratuvarda incelenmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında kat sınırlarına yönelik çok sık örneklemenin yapılacağı ikinci arazi çalışması yapılacaktır. Bu kesitlerin Erken Karbonifer kat sınırlarının global stratotip kesitlerine alternatif olarak sunulması planlandığından, alınan örneklerin GPS koordinatları kaydedilecektir. Bu kesitler boyunca sık aralıklarla örnekler alınacaktır. Örnekler hem ince kesit yapılarak, hem de çeşitli kimyasal yöntemler kullanılarak mikroskop çalışması için hazır hale getirilecektir. İnce kesitler mikroskopta incelenerek foraminifer ve konodont tür içerikleri belirlenecek, türlerin SEM fotoğrafları çekilecek ve detaylı biyostratigrafik çatı oluşturulacaktır. Aynı örneklerden elde edilen foraminifer biyostratigrafisi konodont biyostratigrafisiyle kalibre edilerek ve yüksek çözünürlüklü biyostratigrafik çatı ortaya konulacaktır. Bu detaylı mikropaleontolojik çalışmaların yanı sıra ince kesitler örneklerin mikrofasiyeslerini belirlemek için ayrıntılı bir şekilde tekrar çalışılacaktır. Mikrofasiyes analizleri bize örneklerin çökelme ortamları hakkında bilgi verecek ve Alt Karbonifer kat sınırları dolaylarında kaydedilen ortamsal değişimleri belgeleyecektir. Mikrofasiyes analizlerine ek olarak jeokimyasal analizler (87Sr/86Sr, 13C, 18O) hizmet alımı olarak yaptırılacaktır. Kat sınırlarının belirlendiği aralıklardan seçilen örneklerden elde edilen duraylı izotop 13C, 18O ve radyojenik izotop 87Sr/86Sr sonuçlarına dayanılarak peleosıcaklık ve paleoortamsal yorumlar yapılacak ve bunların global ölçekteki anlamları Dünya'nın diğer bölgelerinde yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak korelasyon yapılacaktır.

Suggestions

Orta Anadolu ofiyolitlerinin petrojenezi: İzmir-Ankara-Erzincan okyanus kolunun evrimine bir yaklaşım
Göncüoğlu, Cemal M.; Yalınız, Kenan M.; Özgül, Levent; Toksoy Köksal, Fatma(1997)
izmir-Ankara-Erzincan Okyanus Kolundan türemiş olan ofiyolitik kayaların jeolojik, jpetrolojik ve petrojenetik özellikleri saptanmış ve bunların büyük bir çoğunlukla Erken Üst Kretase sırasındaki okyanus içi bir dalma-batma zonu üzerinde oluştuğu belirlenmiştir.
Orta Torosların Miyosen Paleocoğrafyası’nın Paleomanyetizma Yöntemleri Kullanılarak Ortaya konulması
Koç, Ayten; Kaymakcı, Nuretdin; Van Hinsbergen, Douwe; Langereis, Cor; Zacharıasse, Jw (2017-10-01)
Türkiye’nin güneyinde yer alan Toros dağları üzerinde bulunan Alt - Üst Miyosen denizel çökellerin 2 k m'den fazla yükselmiş olması, doğmakta olan bir platonun kanıtı olarak gösterilmektedir. Yükselmiş olan bu denizel çökellerden daha alçak seviyelerde bulunan Miyosen ve daha genç çökellere sahip dağ - arası karasal (akarsu - göl) havzalar da yer almaktadır. Bu diferansiyel yükselmenin dinamik nedenleri tartışılmakla birlikte, genel olarak nedeni dalan levha hareketlerine ya da dalan ...
Orta Anadolu'daki Kırşehir (kurançalı) Ve Aksaray (sarıkaraman,harundağı,ekecikdağı) Bölgelerindeki Gabroyik Kayaçların Sr,nd, Ve Pb İzotop Jeokimyası, Tüm Kayaç Ve Mineral Kimyası Yöntemleri İle Petrolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Toksoy Köksal, Fatma(2010-12-31)
Orta Anadolu'da çeşitli alanlarda bulunan mafik- ultramafik (özellikle de gabroyik) kayaçların kökeni ve petrolojisi bölgenin jeolojik evriminin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Ancak, bu kayaçların kökeni konusunda önemli çalışmalar yapılmış olmasına rağmen net bir şekilde çözümlenememiştir. Orta Anadolu'daki gabrolar üzerinde süregelen tartışma bu kayaçların ofiyolitik birimlere mi ait olduğu, yoksa bu bölgede oluşmuş sokulum kayaçları mı olduğu şeklindedir. Magmatik kayaçların kökeni ve petroloji...
Orta Anadolu granitoid ve gabrolarının zamansal ve mekansal konumu
Kadıoğlu, Yusuf Kağan; Dilek, Yıldırım; Güleç, Nilgün(2002-01-01)
İç Anadolu bölgesinde, değişik alanlarda gabroik kayaçlar ile birlikte bulunan ve metamorfik temel sokulum yapan granitoid plutonları bölgenin karakteristik litolojik özelliklerinden birini oluşturmaktadır. Granitoid kütleleri üzerinde yapılan jeolojik ve jeokimyasal çalışmalar, bu kayaçların Neo-Tetis kapanımı ile ilgili yay,çarpışma ve/veya çarpışma sonrası tipinde granitler olduğunu göstermiştir. Öte yandan, granitoidler içinde kapanımlar şeklinde yer alan gabroik kayaçların kökeni araştırmacılar arasınd...
Orta Anadolu Geç Pliyosen İklimi: Pınarbaşı Tufalarından (D Kayseri) Sedimantolojik, Mikroskopik ve İzotopik Bulgular
Ocakoğlu, Faruk; Yılmaz, İsmail Ömer (2015-11-08)
100 km-long, NE-running Pınarbaşı basin (Central Anatolia, E Kayseri) comprises sporadic, km-scale tufa deposits at its uppermost stratigraphic levels in vicinity of basin margin. Tufa deposits are covered by well-dated, extensive Valibaba tepe ignimbrite (2.52 Ma) following several metres thick fluvial sediments. Sedimentological, stable isotopic, microscopic and magnetic susceptibility (MS) data from tufa outcrops in vicinity of Samağır village at the north of basin provide important con...
Citation Formats
S. Altıner, “Orta Toroslarda Alt Karbonifer Kat Sınırlarının Konodont Ve Foraminifer Biyostratigrafisi Kullanılarak Belirlenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59307.