Türkiye madencilik endüstrisinde ileri teknoloji uygulamaları

Download
1994
Ünal, Erdal
Ünal, Ahmet
Güyagüler, Tevfik
Tutluoğlu, Levent
Özkan, İhsan
Ergür, M. Kemal
Özel, Reha
Önder, Y. Ümit
Kara, Dinçer
Turhan, Hülya
Altay, H. Hüseyin
Aydoğan, Orhan
Bu projenin amacı, açık ocak işletmeciliği sırasında bozulan arazilerin yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda kömür madenciliğimizdeki mevcut durumun ve uygulamaların ortaya çıkartılması; gelişmiş ülkelerde kullanılan yöntem ve teknolojinin incelenmesi, bunlarin ülkemiz şartlarında uygulanabilirliğinin araştırılması ve kömür endüstrimiz için arazi ıslahı önerileri geliştirilmesidir. Mevcut durumun değerlendirilmesi için TKİ'deki bilgi birikimi ve ilgili dokümanlar incelenmiş, yapılan uygulamaların belirlenmesi için bu kuruma bağlı Afşin-Elbistan, Tunçbilek, Seyitömer ve Muğla müesseselerindeki açık ocaklarda gözlem ve incelemeler yapılmıştır. Bu arada, işletmelerdeki madencilik faaliyetleri ile düzenleme ve iyileştirme çalışmaları video filme kaydedilmiştir. Gelişmiş ülkelerde kullanılan yöntem ve teknolojinin belirlenmesi ve bunları ülkemiz koşullarında uygulanabilirliğinin araştırılması için ülkemizde ve dünyada konuyla ilgili hukuki mevzuat ile mevcut uygulamaları içeren geniş kapsamlı bir literatür taraması yapılmış, kitap, bildiri, makale ve video filmlerden oluşan zengin bir dokümantasyon kütüphanesi oluşturutaıuştur. Ayrıca, biri ulusal ve diğeri uluslararası olmak üzere iki çalışma grubu toplantısı (workshop) düzenlenmiştir. Uluslararası toplantıya Türkiye, ABD, İngiltere ve Almanya'dan konuşmacılar katılmıştır. Bu toplantı sırasında, birbuçuk günlük bir teknik-eğitim kursu da verilmiştir. Bunlara ek olarak, projeyle ilgili konularda sık kullanılan sözcüklerin karşılıklarını ve açıklamasını içeren İngilizce-Türkçe bir sözlük hazırlanmıştır. Arazi ıslahı ile ilgili program önerilerinin geliştirilmesi kapsamında: arazi çalışmaları ve temel çalışmalar sırasında elde edilen bulguların analizi yapılmış; Elbistan, Tunçbilek, Seyitömer, Yatağan ve Sekköy açık ocaklarında yapılan yemden düzenleme ve iyileştirme uygulamaları değerlendirilmiş ve ileride yapılacak çalışmalar için öneriler hazırlanmıştır. Proje çalışmaları kapsamında son olarak, Türkiye'deki gerçek bir eksikliği gidermek amacıyla kömür endüstrimiz için bir çevre kılavuzu hazırlanmıştır. Bu kılavuzda, açık ocak madenciliği sırasında bozulan arazilerin yemden düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda "program ve öneriler" paketi sunulmuştur. Kılavuzda aynca başarılı bir yeniden düzenleme ve iyileştirmenin maliyeti, kömürün çevresel etkileri ve değerlendirilmesi, olumsuz çevresel etkilere karşı alınacak önlemler, Türkiye Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğinin eleştirisi ve bir ÇED raporu hazırlanması konularına yer verilmiştir.

Suggestions

Sürekli yenilme durumu için üç eksenli deney sistemi
Bozdağ, Taylan; Karpuz, Celal; Başarır, Hakan(1998)
Üç eksenli basınç deneyleri, bir yapı altında yada bir açıklık çevresinde bulunan kayalarda yanal ve deviatorik basınç koşullarının laboratuvar ortamında benzetilmesini amaçlar (Farmer, 1983). Üç çeşit üç eksenli basınç deneyi uygulamak mümkündür. Bunlar standart üç eksenli deney (CTT) yada bireysel deney, çoklu yenilme durumlu üç eksenli deney (MFST) ve sürekli yenilme durumlu üç eksenli deney (CFST) yada deformasyon kontrollü deneydir. Numunenin yanal basınca bağımlı olarak deformasyonu, kohezyonu, c ve i...
Minerallerin değişik ortam ve koşullarda öğütülmesinin kırılma, ıslanma, şekil ve morfolojik özelliklere etkisi
Yekeler, Meftuni; Hiçyılmaz, Cahit; Ulusoy, Uğur; Özkan, Alper(2002)
Bu çalışmanın ilk kısmı üç aşamadan oluşmaktadır: İlk olarak, kalsit, barit ve linyit kömürünün laboratuvar ölçekli porselen bilyalı değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülmesiyle kırılma parametreleri ($S_$i ve $B_{i,j}$) belirlenmiş ve öğütme ürünlerinin tane boyu dağılımları elde edilmiş ve bu boyut dağılımlarının kendilerinin PSUSIM adlı program kullanılarak simülasyonları yapılmıştır. İkinci aşamada, değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülen farklı besleme boyutu fraksiyonu ...
Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Karlılık
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande(2016-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı 1958 – 2008 yılları arasında toplanan bankacılık verileri kullanılarak Türk bankacılık sektörü için etkinlik ve karlılık analizi yapmaktır. Çalışmada ilk olarak stokastik sınır yaklaşımı çerçevesinde bankaların maliyet ve karlılık etkinlikleri hesaplanacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde Türk bankacılık sektörü için bir karlılık denklemi tahmin edilecek ve endüstriyel organizasyon literatüründe yer alan “işbirliği” ve “etkin yapı” hipotezi gibi hipotezler test edilecektir. Çalışman...
Yüksek Teknoloji Alanındaki KOBİ'lerin Sosyal Sermaye Oluşumunun Çok Yönlülüğe Etkisi
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı(2016-12-31)
ODTÜ Teknokent’teki firmalar incelenerek bu parktaki teknoloji firmalarının ikili ve ağ bazlı ilişkileri, örgütsel çift yönlülük seviyeleri, başarıları ve bunların arasındaki ilişki ölçülecektir. Özetle çalışmanın temel araştırma konuları aşağıdaki gibidir:1. Çift yönlülük (ambidexterity) kavramının temel uygulama alanlarından yola çıkarak çift yönlülük kavramının tanımı nasıl yapılmalıdır?2. Teknoparklarda yer alan teknoloji firmaları için çift yönlülüğün önemi nedir?3. Teknoparklarda yer alan teknoloji fi...
Üleksit ve kolemanit tozlarının, kalsinasyon ürünlerinin ve boraks penta hidratın briketlenmesi
Özbayoğlu, Gülhan; Topkaya, Yavuz Ali; Şener, Savaş; Özdemir, Zeynep(1997)
Dünyanın en büyük bor minerali rezervleri yurdumuzda bulunmaktadır. Çok az bilginin yayınlandığı, çoğunlukla gizliliğin hüküm sürdüğü bor piyasasında Türkiye'nin en büyük rakibi A.B.D'dir. Türkiye'nin bor piyasasındaki payını artırabilmesi için know-kow üretmesi ve yeni bor ürünleri piyasaya sürmesi gereklidir. Bor minerallerinin madenciliği ve zenginleştirilmesi sırasında ortaya çıkan toz değerlendirilmemekte ve biriktirilmektedir. Bu tozların ekonomiye kazandırılması için zenginleştirilmesi ve daha sonra...
Citation Formats
E. Ünal et al., “Türkiye madencilik endüstrisinde ileri teknoloji uygulamaları,” 1994. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRMU16TT0.