Hide/Show Apps

Türkiye madencilik endüstrisinde ileri teknoloji uygulamaları

1994
Ünal, Erdal
Ünal, Ahmet
Güyagüler, Tevfik
Tutluoğlu, Levent
Özkan, İhsan
Ergür, M. Kemal
Özel, Reha
Önder, Y. Ümit
Kara, Dinçer
Turhan, Hülya
Altay, H. Hüseyin
Aydoğan, Orhan
Bu projenin amacı, açık ocak işletmeciliği sırasında bozulan arazilerin yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda kömür madenciliğimizdeki mevcut durumun ve uygulamaların ortaya çıkartılması; gelişmiş ülkelerde kullanılan yöntem ve teknolojinin incelenmesi, bunlarin ülkemiz şartlarında uygulanabilirliğinin araştırılması ve kömür endüstrimiz için arazi ıslahı önerileri geliştirilmesidir. Mevcut durumun değerlendirilmesi için TKİ'deki bilgi birikimi ve ilgili dokümanlar incelenmiş, yapılan uygulamaların belirlenmesi için bu kuruma bağlı Afşin-Elbistan, Tunçbilek, Seyitömer ve Muğla müesseselerindeki açık ocaklarda gözlem ve incelemeler yapılmıştır. Bu arada, işletmelerdeki madencilik faaliyetleri ile düzenleme ve iyileştirme çalışmaları video filme kaydedilmiştir. Gelişmiş ülkelerde kullanılan yöntem ve teknolojinin belirlenmesi ve bunları ülkemiz koşullarında uygulanabilirliğinin araştırılması için ülkemizde ve dünyada konuyla ilgili hukuki mevzuat ile mevcut uygulamaları içeren geniş kapsamlı bir literatür taraması yapılmış, kitap, bildiri, makale ve video filmlerden oluşan zengin bir dokümantasyon kütüphanesi oluşturutaıuştur. Ayrıca, biri ulusal ve diğeri uluslararası olmak üzere iki çalışma grubu toplantısı (workshop) düzenlenmiştir. Uluslararası toplantıya Türkiye, ABD, İngiltere ve Almanya'dan konuşmacılar katılmıştır. Bu toplantı sırasında, birbuçuk günlük bir teknik-eğitim kursu da verilmiştir. Bunlara ek olarak, projeyle ilgili konularda sık kullanılan sözcüklerin karşılıklarını ve açıklamasını içeren İngilizce-Türkçe bir sözlük hazırlanmıştır. Arazi ıslahı ile ilgili program önerilerinin geliştirilmesi kapsamında: arazi çalışmaları ve temel çalışmalar sırasında elde edilen bulguların analizi yapılmış; Elbistan, Tunçbilek, Seyitömer, Yatağan ve Sekköy açık ocaklarında yapılan yemden düzenleme ve iyileştirme uygulamaları değerlendirilmiş ve ileride yapılacak çalışmalar için öneriler hazırlanmıştır. Proje çalışmaları kapsamında son olarak, Türkiye'deki gerçek bir eksikliği gidermek amacıyla kömür endüstrimiz için bir çevre kılavuzu hazırlanmıştır. Bu kılavuzda, açık ocak madenciliği sırasında bozulan arazilerin yemden düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda "program ve öneriler" paketi sunulmuştur. Kılavuzda aynca başarılı bir yeniden düzenleme ve iyileştirmenin maliyeti, kömürün çevresel etkileri ve değerlendirilmesi, olumsuz çevresel etkilere karşı alınacak önlemler, Türkiye Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğinin eleştirisi ve bir ÇED raporu hazırlanması konularına yer verilmiştir.