Sürekli yenilme durumu için üç eksenli deney sistemi

Download
1998
Bozdağ, Taylan
Karpuz, Celal
Başarır, Hakan
Üç eksenli basınç deneyleri, bir yapı altında yada bir açıklık çevresinde bulunan kayalarda yanal ve deviatorik basınç koşullarının laboratuvar ortamında benzetilmesini amaçlar (Farmer, 1983). Üç çeşit üç eksenli basınç deneyi uygulamak mümkündür. Bunlar standart üç eksenli deney (CTT) yada bireysel deney, çoklu yenilme durumlu üç eksenli deney (MFST) ve sürekli yenilme durumlu üç eksenli deney (CFST) yada deformasyon kontrollü deneydir. Numunenin yanal basınca bağımlı olarak deformasyonu, kohezyonu, c ve içsel sürtünme açısı, $\phi$ gibi mekanik özelliklerine ait değişkenler elde edilebilmektedir. Bu araştırmada sürekli yenilme durumlu deney gözden geçirilmiş ve bilgisayar kontrollü bir CFST deney düzeneği geliştirilmiştir. Geliştirilen bu sistem esas olarak eksenel yükleme, üç eksenli hücre, yanal basınç üniteleri, bilgisayara monte edilen veri toplama, depolama kartı ve kontrol yazılımı CONTFAIL'den oluşmaktadır. Geliştirilen deney sisteminde veri toplama, depolama ve kontrol işlemleri CONTFAIL tarafından yapılmaktadır. CONTFAIL yazılımı Quick Basic v. 4.1 dilinde yazılmıştır. CONTFAIL deney süresince önceden belirlenmiş bir algoritma içerisinde donanım ve test yöntemini kontrol eder ve yönetir. Program sayesinde, bütün veriler izlenerek ileride değerlendirilmek üzere çıktı dosyalarına depolanırlar. Numunenin kırılma durumuna gelip gelmediği sürekli olarak program tarafından kontrol edilir ve kırılma durumu tespit edilir edilmez CONTFAIL numunenin izlemesi gereken gerilme-birim deformasyon eğrisine göre gerekli yanal basıncı doğrudan hesaplar ve yan basınç ünitesine verilmesi gereken basınç miktarını uygulattırır. CFST deneylerinden elde edilen sonuçlar geliştirilen bu sistemin güvenilirliği açısından standart deney sonuçlan ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma yapmak amacı ile Ankara Andezit numuneleri üzerinde hem CFST hernde standart deneyler uygulanmış ve ikisindede yaklaşık aynı kohezyon, c ve içsel sürtünme, $\phi$ açısı değerleri elde edilmiştir.

Suggestions

Türkiye madencilik endüstrisinde ileri teknoloji uygulamaları
Ünal, Erdal; Ünal, Ahmet; Güyagüler, Tevfik; Tutluoğlu, Levent; Özkan, İhsan; Ergür, M. Kemal; Özel, Reha; Önder, Y. Ümit; Kara, Dinçer; Turhan, Hülya; Altay, H. Hüseyin; Aydoğan, Orhan(1994)
Bu projenin amacı, açık ocak işletmeciliği sırasında bozulan arazilerin yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda kömür madenciliğimizdeki mevcut durumun ve uygulamaların ortaya çıkartılması; gelişmiş ülkelerde kullanılan yöntem ve teknolojinin incelenmesi, bunlarin ülkemiz şartlarında uygulanabilirliğinin araştırılması ve kömür endüstrimiz için arazi ıslahı önerileri geliştirilmesidir. Mevcut durumun değerlendirilmesi için TKİ'deki bilgi birikimi ve ilgili dokümanlar incelenmiş, yapılan uygulamala...
Minerallerin değişik ortam ve koşullarda öğütülmesinin kırılma, ıslanma, şekil ve morfolojik özelliklere etkisi
Yekeler, Meftuni; Hiçyılmaz, Cahit; Ulusoy, Uğur; Özkan, Alper(2002)
Bu çalışmanın ilk kısmı üç aşamadan oluşmaktadır: İlk olarak, kalsit, barit ve linyit kömürünün laboratuvar ölçekli porselen bilyalı değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülmesiyle kırılma parametreleri ($S_$i ve $B_{i,j}$) belirlenmiş ve öğütme ürünlerinin tane boyu dağılımları elde edilmiş ve bu boyut dağılımlarının kendilerinin PSUSIM adlı program kullanılarak simülasyonları yapılmıştır. İkinci aşamada, değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülen farklı besleme boyutu fraksiyonu ...
Yerli Enerji Kaynaklarımızdan Fosil Yakıt-Biyokütle Bazlı Hibrit Yakıt Biriketi Eldesi
Atalay, Ümit Mustafa; Altun, Naci Emre(2018)
Bu çalışmada pirina ile linyitin ağırlıkça çeşitli oranlarda (%10-50) karıştırılmasıyla hibrit birfosil yakıt-biyokütle enerji kaynağı eldesi hedeflenmiştir. Çalışmanın en önemli amacı her ikiyakıtın olumlu özelliklerinin bir araya getirilmesiyle, hem pirina hem de linyitin kullanımınıolumsuz etkileyen özelliklerin rehabilite edilmesini sağlamaktır. Çalışmada öncelikle yakıtkarışımlarının yakıt özellikleri ve yanma davranımları belirlenmiş, daha sonra karışımlarınhibrit bir yakıt formuna dönüştürülmesine yö...
Sayısal Görüntü İşlemeyle Jeoteknik Karot Loglama
Öztürk, Hasan(2019)
Elmaslı sondajla elde edilen karotlar kaya kütlesini sınıflandırmak amacıyla jeoteknik olarakloglanır. Maden endüstrisinde yaygın olarak kullanılan RMR, Q ve GSI olmak üzere üç farklıkaya kütlesi sınıflandırma sistemi vardır. Bu sistemler her ne kadar birbirinden farklı olsalarda, sınıflandırma yapabilmek için benzer verilerin toplanmasına ihtiyaç duyarlar. Verilersondaj karotlarının kayaç dayanımı, süreksizlik aralıkları ve durumları, yer altı suyu durumuve gerilme durumu incelenerek elde edilir. Elde edil...
Yüksek Teknoloji Alanındaki KOBİ'lerin Sosyal Sermaye Oluşumunun Çok Yönlülüğe Etkisi
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı(2016-12-31)
ODTÜ Teknokent’teki firmalar incelenerek bu parktaki teknoloji firmalarının ikili ve ağ bazlı ilişkileri, örgütsel çift yönlülük seviyeleri, başarıları ve bunların arasındaki ilişki ölçülecektir. Özetle çalışmanın temel araştırma konuları aşağıdaki gibidir:1. Çift yönlülük (ambidexterity) kavramının temel uygulama alanlarından yola çıkarak çift yönlülük kavramının tanımı nasıl yapılmalıdır?2. Teknoparklarda yer alan teknoloji firmaları için çift yönlülüğün önemi nedir?3. Teknoparklarda yer alan teknoloji fi...
Citation Formats
T. Bozdağ, C. Karpuz, and H. Başarır, “Sürekli yenilme durumu için üç eksenli deney sistemi,” 1998. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRVMU5qWT0.