Department of Mining Engineering, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (46)

Has File(s)
No (24)
Yes (22)

Author
Altun, Naci Emre (6)
Karpuz, Celal (6)
Atalay, Mustafa Ümit (5)
Hiçyılmaz, Cahit (4)
Özbayoğlu, Gülhan (4)

Subject
Jeoloji (8)
Cevher Hazırlama (6)
Maden İşletme ve Cevher Hazırlama (5)
Mühendislik (5)
Teknolojik Bilimler (Mühendislikler) (4)

Date Issued
1966 - 1979 (8)
1980 - 1999 (11)
2000 - 2019 (27)

Item Type
Project (23)

Recent Submissions

Sayısal Görüntü İşlemeyle Jeoteknik Karot Loglama
Öztürk, Hasan(2019)
Elmaslı sondajla elde edilen karotlar kaya kütlesini sınıflandırmak amacıyla jeoteknik olarakloglanır. Maden endüstrisinde yaygın olarak kullanılan RMR, Q ve GSI olmak üzere üç farklıkaya kütlesi sınıflandırma sistemi vard...
FARKLI TİP KAYA NUMUNELERİNİN STATİK DEFORMABİLİTE DENEYLERİ SIRASINDA ÇATLAK GELİŞİMİNİN TERMAL KAMERA İLE İZLENMESİ
Karpuz, Celal; Erkayaoğlu, Mustafa(2018-12-31)
Bu proje kapsamında farklı özellikteki kaya örnekleri üzerinde statik deformabilite deneyleri sırasında deformasyon ölçümleri ile birlikte çatlak gelişimi de termal kamera ile izlenecektir. Ayrıca, farklı kaya örnekleri üz...
Hidroksil İyonu ile Ön Muamelenin Refrakter Altın Cevherlerinden Siyanür Liçi ile Altın Kazanımına Etkisi
Atalay, Mustafa Ümit; Talan, Deniz; Büyüktanır, Karden; Altun, Naci Emre(2018-12-31)
Refrakter tipi altın cevherlerinden altın kazanımı, gerek içerdikleri altının ciddi ölçüde ince boyutta olması gerekse cevher mineralojisi ve beraberinde bulunduğu minerallerin ortaya çıkardığı zorluklardan dolayı, free mi...
Gaz Kramotografisi ile Yeraltı Kömür İşletmelerinde Kaya Gazı Karakterizasyonu
Demirel, Nuray; Karpuz, Celal(2018-12-31)
Yeraltı madenlerinde metan birikmesi tüm dünyada iş sağlığı ve güvenliğini tehdit etmektedir. Kömür yataklarında ve çevreleyen kayaçlardaki metan miktarının tayini oluşabilecek gaz problemlerinin ciddiyetinin değerlendiril...
Geri Dolgu Malzemesi Olarak Kullanıma Yönelik Olarak Cevher Hazırlama Tesis Atıklarının Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Altun, Naci Emre(2018-12-31)
Günümüzde düşük tenörlü cevherlerin işletilmesi zorunluluğu birim konsantre ürün başına üretilen atık miktarını artırmaktadır. Cevher zenginleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atıklar çoğu zaman ‘‘yaş’’ formda berta...
Yerli Enerji Kaynaklarımızdan Fosil Yakıt-Biyokütle Bazlı Hibrit Yakıt Biriketi Eldesi
Atalay, Ümit Mustafa; Altun, Naci Emre(2018)
Bu çalışmada pirina ile linyitin ağırlıkça çeşitli oranlarda (%10-50) karıştırılmasıyla hibrit birfosil yakıt-biyokütle enerji kaynağı eldesi hedeflenmiştir. Çalışmanın en önemli amacı her ikiyakıtın olumlu özelliklerinin ...
Farklı Püskürtülen Ince Kaplamaların Sünme Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Sayısal Modellenmesi
Öztürk, Hasan(2018)
Püskürtme Ince Kaplamalar (PIK?ler), maden kazılarının tahkimatı için kaya yüzeyinepüskürtme olarak uygulanan, hızlı kür alan, göreceli olarak ince (2-5 mm) kaplamalardır.Yüzeye püskürtülerek uygulanan püskürtme beton ve p...
Kimyasal Ön Kondisyonlamanın Ufalama Sistemlerinde Mineral Serbestleşmesine ve Kırılma Moduna Olan Etkisi
Hoşten, Çetin; Camalan, Mahmut(2017-12-31)
Zenginleştirme proseslerinde boyut küçültmenin amacı cevher parçaları içindeki değerli ve değersiz (gang) mineralleri mümkün olduğunca birbirlerinden serbest hale getirmektir. Kırma ve özellikle de öğütme, enerji-yoğun ve...
Arsenikli Mineral İçerikli Cevherlerden Altın Kazanımında Kavurma İşleminin Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
Altun, Naci Emre; Büyüktanır, Karden(2017-12-31)
Ülkemiz Avrupa’nın en büyük altın üreticisi konumundadır. Bu önemli konuma rağmen, ülkemizdeki altın içerekli cevherlerin büyük bir bölümü düşük tenörlü (<5 ppm Au), refrakter ve kompleks mineralojik yapıya sahip, yani alt...
Oksitli kurşun - çinko cevherlerinden seçimli flotasyon ile kurşun ve çinko konsantrelerinin üretimi
Atalay, Mustafa Ümit; Altun, Naci Emre; Talan, Deniz(2016-12-31)
Flotasyon, cevher hazırlamada kimyasal olarak benzer minerallerin ayırımında uzun yıllardır oldukça yaygın olarak kullanılan fizikokimyasal bir yöntemdir. Projenin amacı, sülfürlü cevherlere alternatif olan oksitli cevher...
DÖRTGEN KESİTLİ KAYA NUMUNELERİNİN ÇATLAK TOKLUĞU DAVRANIŞININ EĞILME YÜKLERI ALTINDA ARAŞTIRILMASI
Tutluoğlu, Levend; Alkan, Uğur(2016-12-31)
Proje kapsamında gerilme şiddet faktörü hesaplamalarında nümerik çözümlemeler için Dassault Systems’in ABAQUS isimli sonlu elemanlar analizi yazılımı kullanılacaktır. Araştırma projesi dâhilinde dörtgen kesitli numune geom...
Asfaltitin termik santrallerde kullanımı sonucunda oluşan uçucu küllerin karakterizasyonu
Altun, Naci Emre; Çetin, Mahir Can(2016-12-31)
Türkiye dünyada asfaltit rezervlerine sahip ülkelerden birisidir. Kömürden farklı bir yakıt olan asfaltit petrolün metamorfozu sonucu oluşmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgemizde yapılan yatırımla asfaltit termik bazlı elektri...
SÜmela manastırı ve civarının kaya düşmeleri riskinin belirlenmesi
Düzgün, Şebnem Hafize; Yavuz, Ayşil Pembe; Akgün, Aykut; Gültekin, Nurgül; Ağca, Müge; Dodashzadeh, Neda(2015)
Kültür mirasları insanlığın ortak değerlerini yansıtan, geçmişle günümüz arasındaki en önemli köprülerdir. Bu eserler, bir ülkenin olduğu kadar, tüm insanlığın da evrensel değerleridir. Bu amaçla bu alanl...
NOKTA YÜKLEME DENEYİ KULLANARAK EVAPORİTLERİN TEK EKSENLİ BASMA DAYANIMLARININ TESPİT EDİLMESİ VE SAYISAL MODELLENMESİ
Öztürk, Hasan(2014-12-31)
Bu projenin amacı nokta yükleme deneyi kullanarak Evaporitlerin tek eksenli basma dayanımlarının tespit edilmesi ve deneylerin sayısal olarak modellenmesidir. Eğer bir numunenin nokta yükleme indisi biliniyorsa, bazı dönüş...
Püskürtülen İnce Kaplamaların Elastik Özelliklerinin Ve Çekme Dayanımlarının Belirlenmesi.
Öztürk, Hasan(2013-12-31)
İlk olarak 1980’li yılların sonlarında Kanada’da kullanılmaya başlanan Püskürtülen İnce Kaplama (PİK) ülkemizde daha yeni kabul görmeye ve kullanılmaya başlamıştır. Gelecekte madencilik sektöründe farklı alanlarda da kulla...
MADEN PATLATMALARI KAYNAKLI HAVAŞOKU SONUCU OLUŞAN İŞİTİLEBİLİR VE İŞİTİLEMEZ SESLERİN İNCELENMESİ
Bilgin, Hasan Aydın; Ünal, Ceren(2013-12-31)
Maden patlatmalarından kaynaklanan hava şoku sonucu oluşan işitilemez (infrasound) seslerin ölçüm ve analizi
Konvansiyonel Titreşimli Dikdörtgen Eleklerden Üstün Performanslı Laboratuvar Ölçekli Bir Enine Daralan Eleğin Tasarlanması Ve Performansının Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi
Arol, Ali İhsan(2013-06-30)
Yürüyen Çekme-Kepçeli Yerkazarların Optimum Verimliliği ve Bakım-Onarımı İçin Sistem Güvenilirliği Modeli Geliştirilmesi
Demirel, Nuray; Kestel, Sevtap Ayşe(2013)
Yürüyen çekme-kepçeli yerkazarlar açık ocak kömür ocaklarında üst örtünün alınması için sıklıkla kullanılan büyük makinalardır. Ülkemizde Türkiye Kömür İşletmeleri bünyesindeki müesseselerde sekiz adet, özel sektörde bir a...
Tinkal Cevheri Kolloidal Atıklarının Flokülasyon Özellikleri
Hoşten, Çetin(2012-12-31)
Çalışmanın kapsamı: 1.İki farklı kilden oluşan süspansiyonların kimyasal dengeye ulaştıkları andaki flokülasyon davranışlarının incelenmesi. 2. Saf simektit veya dolomit mineralinin farklı hidrodinamik koşullardaki polime...
Kaya düşmeleri ve kaya şev kaymaları için risk analizine dayalı mühendislik çözümlerinin değerlendirilmesi
Düzgün, Şebnem H.; Akgün, Aykut; Gheıbıe, Sohrab(2012)
Citation Formats