Yaban koyunu (Ovis gmelinii) ve yaban keçisi (Capra aegagrus) toplumlarının müdahalesiz DNA örneklemesi yöntemiyle koruma genetiğinin çalışılması

Download
2003
Özüt, Deniz
Balkız, Özge
Kence, Aykut
Kence, Meral
Anadolu yaban koyununun (Ovis gmelinii anatolica) günümüzde yaşayan tek toplumu, Konya-Bozdağ Yaban Koyunu Koruma istasyonun'da bulunmaktadır. Koruma çalımalarının başladığı 1966 yılında 35-50 olarak tahmin edilen sahadaki toplam yaban koyunu sayısı bugün 1400 civarında olup tamamı na yakını tel ile çevrili alan içerisinde bulunmaktadır. Bu çalışmada, Anadolu yaban koyunun toplum genetiği çalışılmış olup, elde edilen bilgilerin, yapıImakta olan koruma çalışmlarına yapacağı katkılar ele alınmıştır. Çalışılan on mikrosatelit lokusunda: lokus başına düşen ortalama alel sayısı (A) 2.5 olarak bulunmuştur. Bu değer bir mikrosatelit lokusu için çok düşüktür ve diğer 'sağlıklı' Ovis toplumlarında A değerinin 4 ile 8 arasında değiştiği görülmüştür. Beklenen heterozigotluk seviyesi 0.33 ve gözlenen heterozigotluk 0.31 olarak saptanırken bu değer yine diğer Ovis toplumlarında 0.50 ile 0.85 arasında değişmektedir. Bu sonuçlar Konya-Bozda toplumunun genetik çeşitliliğinin çok düşük olduğunu göstermektedir. Bunun nedenleri arasında toplumun demografik bir darboğazdan (bottleneck) geçmiş olduğu varsayımı test edilmiş , ancak testler yakın tarihte olmuş olan bir darboğazın sinyalini vermemiştir. Yaban keçileri (Capra aegagrus) Türkiyede geniş bir yayılıma sahiptir. Bu çalışmada, müdahalesiz DNA örneklemesi yöntemi kullanılarak yaban keçilerinden dışkı ve doku örnekleri toplanmıştır. MtDNA D-halkası dizilimleri üzerine yapılan filogenetik araştırmalar, Türkiye'deki yaban keçisi toplumlarının birbirleri ve evcil keçiler arasındaki farklılaşmanın tayininde kullanıImıştır. Bulgular, dizilimlerdeki 75 baz çiftlik bir farktan dolayı Türkiye'deki doğu ve batı toplumları arasında belirgin bir farklılaşma olduğunu göstermektedir. Filogenetik analizlerde, bütün domestik soyların doğu toplumlarıyla gruplandıkları görülmektedir. Bu bulgu, Türkiye'nin doğusunda olası bir evcilleşme merkezi olduğunu göstermektedir. Aynı olasılık yaban ve evcil keçi toplumları arasındaki ve içlerindeki nükleotid farklarında da ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda, yaban keçilerinin Türkiye'nin hem doğu hem de batısındaki toplumları 2 ayrı ESU (Evrimsel Açıdan Anlamlı Birim) olarak tanımlanmalıdır.

Suggestions

Yerli koyun ırklarında bulunan genetik çeşitlilik
Soysal, İhsan M.; Togan, İnci Zehra; Ünal, Özkan Emel; Baştanlar, Koban Evren; Ergüven, Ayşe; Altunok, Vahdettin(2004)
Bu çalışmada, Türk koyun ırklarında mevcut genetik çeşitlilik 5 mikrosatelit lokusu kullanılarak incelenmiştir. Devlet üretim çiftlikleri, üniversite üretim çiftlikleri ve yerel yetiştiricilerin elinde bulunan sürülerden yerli ve melez onbir Türk ırkı (Akkaraman, Morkaraman, Kıvırcık, İvesi, Dağlıç, Karayaka, Hemşin, Norduz, Kangal, Konya Merinosu, Türkgeldi) ile bireyleri Irak'tan getirilmiş yabancı bir ırkı (Hamdani) temsil eden toplam 423 birey bu çalışmada kullanılmıştır. Bazı ır...
Leaf micromorphology of the family Plumbaginaceae in Turkey
Sayar, İpek; Doğan, Musa; Department of Biology (2022-9-2)
Turkey is located in the region where the species belonging to the Plumbaginaceae family mostly spread and it also hosts important endemic species. This study aimed to carry out the leaf micromorphological characteristics of the species belonging to the Plumbaginaceae family collected from Turkey. In this study, the surface micromorphology of the dried leaf samples of 9 Limonium, 3 Acantholimon, 2 Armeria and 1 Plumbago species were collected by different researchers from all over Turkey and kept at the Pla...
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Akdeniz Bölgesi alçak rakım ıslah programı kapsamındaki odun hammedesi üretimini artırmak için kızılçam odun kalitesinde (yoğunluk, lif karakterleri, ilkbahar ve yaz odun oranı) kalıtsallık ve genetik kazanç belirlenmesi
Yıldırım, Kubilay; Kaya, Zeki; Öztürk, Hikmet; Şıklar, Sadi; Alan, Murat; İlter, Emel(2008)
Uzun vadede Kızılçamda odun hammaddesi üretimini artırmak amacıyla, Ceyhan Orman Fidanlığında altı adet klonal tohum bahçesinden toplanan tohumlarla kurulan 168 üvey kardeş aileli Kızılçam (Pinus brutia) döl denemesi kullanılarak, bu türdeki odun özgül ağılığı, lif boyu ve büyüme karakterlerinin genetik kontrolü çalışılmıştır. Gerekli odun örnekleri denemenin yedinci yaştaki aralama esnasında kesilen ağaçlardan elde edilmiştir. Bu çalışmadaki ulaşılmak istenen ana amaçlar; (1) od...
Zihinsel Engelli Öğrenciler ile Bilişim Teknolojileri Etkinlikleri: Topluma Hizmet Dersi Örnek Uygulaması İncelemesi
Doğan, Sibel; Çağıltay, Kürşat (null; 2014-10-01)
Teknoloji sunduğu olanaklar doğrultusunda gün ve gün yaygınlaşmakta ve birçok alana entegre olmaktadır. Eğitim bu alanlardan önemli bir tanesidir. Teknolojinin eğitimde rol almaya başlamasıyla birlikte, eğitim ve öğretimde çeşitlilik sağlanmaya ve çocuklara farklı öğrenme ortamları sunulmaya başlanmıştır. Her öğrencinin aynı yöntemle anlayamayacağı düşünüldüğünde, eğitimde alternatif öğrenme ortamları ya da materyaller sunulması, öğrencilerin başarılarını olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle özel e...
Çocukların Tiktok Kullanımı İçin Bir Ebeveyn Filtreleme Seçeneği Tasarlama ve Değerlendirme
Tektunalı, Ege; Ünal, Ece; Güney, Aslı Yaren; Baykal, Gökçe Elif (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Günümüzde çocukların en fazla kullandığı sosyal medya araçları video paylaşım platformlarından oluşmaktadır. Bu uygulamaların başında hem çocuk kullanıcı sayısı en hızlı artan hem de çocuklara yönelik bir ebeveyn denetim ve filtreleme özelliği kısıtlı olan TikTok yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı TikTok kullanan ebeveyn ve çocukların kullanım biçimleri, motivasyonları, uygulama hakkındaki görüş ve fikirlerinden yola çıkarak ebeveyn denetim ve filtreleme özelliğine ilişkin tasarım çözümleri geliştirmektir....
Citation Formats
D. Özüt, Ö. Balkız, A. Kence, and M. Kence, “Yaban koyunu (Ovis gmelinii) ve yaban keçisi (Capra aegagrus) toplumlarının müdahalesiz DNA örneklemesi yöntemiyle koruma genetiğinin çalışılması,” 2003. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpVM056Yz0.