Zihinsel Engelli Öğrenciler ile Bilişim Teknolojileri Etkinlikleri: Topluma Hizmet Dersi Örnek Uygulaması İncelemesi

2014-10-01
Teknoloji sunduğu olanaklar doğrultusunda gün ve gün yaygınlaşmakta ve birçok alana entegre olmaktadır. Eğitim bu alanlardan önemli bir tanesidir. Teknolojinin eğitimde rol almaya başlamasıyla birlikte, eğitim ve öğretimde çeşitlilik sağlanmaya ve çocuklara farklı öğrenme ortamları sunulmaya başlanmıştır. Her öğrencinin aynı yöntemle anlayamayacağı düşünüldüğünde, eğitimde alternatif öğrenme ortamları ya da materyaller sunulması, öğrencilerin başarılarını olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle özel eğitim okullarında her öğrenci bireysel ilgi ve öğrenme yöntemlerine ihtiyaç duymaktadır. Her öğrenci için ayrı materyal hazırlayarak çeşitlilik yaratmaya çalışmak özel eğitim öğretmenleri için büyük bir sorun haline gelmiştir. Ancak özel eğitimde teknoloji kullanımı bu problemi azaltabilecek yöntemlerden biridir. Bu çalışmanın amacı zihinsel engelli öğrencilere yönelik bilişim teknolojilerinin neler olabileceği ve bu öğrencilerin kullanımını etkileyen faktörleri incelemektir. Hazırlanan bilişim teknolojileri etkinlikleri Topluma Hizmet dersi kapsamında gönüllü BÖTE lisans öğrencileri ile birlikte yürütülmüştür. Bu kapsamda 16 zihinsel engelli öğrenci Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümüne öğretmenleri ile birlikte davet edilmiştir. Öğrenciler BÖTE bölümünde hazırlanan 4 haftalık bir etkinlik programına katılmışlardır. Bu etkinlik programı içerisinde, ODTÜ’deki bilim ve teknoloji, araba ve tarih müzelerini gezmek, bilgisayar çizim tabletlerini kullanarak çizim yapmak, çoklu dokunmatik masa ve tablet bilgisayarlarda basit kavram oyunlarını kullanmak, Xbox (Kinect) ve Nintendo Wii üzerinde fiziksel olarak aktif oyunlar oynamak yer almaktadır. Çocuklar etkinliklerin tümüne bireysel olarak katılmış, öğretmenlerinden ve gönüllü öğrencilerden yardım almışlardır. Çalışmanın sonucunda gönüllü öğrencilerle ve özel eğitim öğretmenleriyle görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde öğretmenlere ve öğrencilere etkinlikler hakkındaki fikirleri, çocukların etkinliklere verdikleri tepkiler ve etkinlilerin nasıl daha etkili hale getirilebileceği sorulmuştur. Görüşmeler sonucunda etkinliklerin çocukların motivasyonlarını arttırdığı ve ilgilerini çektiği tespit edilmiştir. Ayrıca, zengin teknolojik ürünlerle dolu ortamların onları mutlu ettiği ve sosyalleşmelerini olumlu yönde etkilediği vurgulanmıştır. Özellikle Xbox ve dokunmatik masada oynanan oyunların en çok dikkat çeken etkinlikler olduğu, çocukların bu oyunlardaki süreci kendilerinin yönetmeyi sevdikleri öğretmenleri tarafından belirtilmiştir. Gönüllü öğrenciler ise Xbox’ta oynanan oyunların çocuklar için fiziksel anlamda etkili olacağını, hiç hareket etmeyen çocukların bile oyuna dâhil olup oyundan çıkmak istemediklerini belirtmiştirler. Öğretmenler ve öğrenciler etkinliklerin çocuklar için eğlenceli, dikkat çekici ve öğretici olduğunu belirtirken, oyun içeriklerinin daha çok çeşitlendirilmesinin ve basamaklandırılmasının daha büyük ölçüde katkı sağlayacağını söylemişlerdir. Ayrıca, özel eğitim öğretmenleri, çocukların bilgiyi uzun süreli bellekte tutmak ile ilgili sorunları olduğu için, etkinlikler düzenli olarak uzun vadede yapılırsa, bu çocukların öğrenmelerinde kalıcılık sağlanabileceğini vurgulamışlardır.
International Computer Instructional Technologies Symposium, (18 - 20 Eylül 2014)

Suggestions

Çocuk ve Robotik Oyuncak Etkileşimini Belirleyen Unsurlar Üzerine Bir Araştırma
Dönmez, Yasemin; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu bildiride çocuk ve robotik oyuncak etkileşimi konusunda yürütülen bir araştırmanın bul- guları sunulmaktadır. Araştırmada kullanılan I[i-play çocuklara eşlik eden bir oyun arkadaşı olarak geliştirilen masaüstü robotik oyuncaktır. Araştırmaya iki farklı yaş grubundan toplam 14 çocuk (4- yaş ve 8- yaş) katılmıştır. Araştırma, çocukların kendi okullarında yürütülmüş, katılımcı ve robotik oyuncak etkileşimi oyun oturumlarında gözlemlenmiştir. Oturumlarda bi- rinci yazar olan araştırmacı pasif katılımcı ola...
Doğu Anadolu Jeotermal Sistemlerinin Hidrojeokimyasal Özellikleri
Aydın, Harun; Karakuş, Hüseyin; Mutlu, Halim; Güleç, Nilgün Türkan; Hılton, Davıd R (2018-04-27)
Tektonizma ve volkanizmanın tarihsel dönem kayıtlarının görüldüğü Doğu Anadolu bölgesindeki jeotermal potansiyelden batı Anadolu’da olduğu kadar yararlanılmamaktadır. Günümüzde Ağrı, Bitlis ve Van il sınırları içinde yer alan jeotermal kaynaklardan boşalan akışkanlar, yerel ölçekte sadece termal turizm ve kısmen seracılık amacı ile kullanılmaktadır. Doğu Anadolu bölgesindeki jeotermal potansiyelinin ortaya konması, bu sistemlerin hidrojeolojik kavramsal model bakış açısı ile incelenmesini gerektirmektedir. ...
Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi Tasarımının Doğuşu ve Gelişimi Sürecinde Endüstriyel Tasarımcıların Rolü
Hamurcu, Ahmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
İnternet tabanlı sunulan ürün ve hizmetlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) gömülü cihazlar üzerinden kullanımının ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaştığı ve günlük hayatımızda daha çok yer kapladığı aşikârdır. Hemen her fonksiyonun yazılımlarla çözülmeye başlandığı bu ürünlerde fiziki görünüm giderek sadeleşmekte ancak yapılabilen işlev sayısı artmaktadır. Bu durum ise ürünlerin kullanımının daha karmaşık bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu süreçte ise ürünlerin maddesel olmayan bileşenleri de end...
Which matters more in ‘dual identity online brand communities’: brand vs community commitment
Altınışık, Said; Özkan Yıldırım, Sevgi; Department of Information Systems (2020-11-24)
Online Brand Community (OBC) has been a relatively novel and attractive phenomenon in marketingand in the academics thereof, due to its business implications. In this study we define a new type of online brand community: ‘dual identity’ OBC’s, and examined the attitudinal mechanism in these type of brand communities. In the relational context of an OBC two objects of commitment, brand and community commitment play role in this interaction. This study investigates how the two ...
Matematik Bölümü ve Matematik Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinin ispat anlayışları
Mavi, Sinan; Sevinç, Şerife (null; 2018-10-06)
Günlük hayatta kişiyi ikna etmek ve doğruluğunu göstermek istediğimiz durumlarda kullandığımız ispat, matematikte birçok rolü ve fonksiyonu olan temel bir konudur. Son zamanlardaki matematik eğitimindeki gelişmeler de ispatın son derece önemli olduğunu göstermektedir (Hanna, 2000). İspat, sadece gerekçelendirme amacıyla değil aynı zamanda gösterim, açıklama, keşfetme ve sistematikleştirme için de kullanılır (De Villiers, 1995). Çoğu öğrenci tarafından ispatın genel olarak sonuçların doğruluğunu göstermek iç...
Citation Formats
S. Doğan and K. Çağıltay, “Zihinsel Engelli Öğrenciler ile Bilişim Teknolojileri Etkinlikleri: Topluma Hizmet Dersi Örnek Uygulaması İncelemesi,” presented at the International Computer Instructional Technologies Symposium, (18 - 20 Eylül 2014), Edirne, Türkiye, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85669.