Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi

Download
2002
Saydam, Cemal A.
Özsoy, Emin
Tan, Kemal
Halihazırda Türkiye denizlerinde çeşitli üniversitelerimize bağlı olan Deniz Bilimleri Enstitülerince yürütülen "Ulusal Deniz Ölçüm, İzleme ve Araştırma" Programı çerçeveside bir dizi proje 31 Aralık 1996 tarihinde sona ermiştir. Bu program çerçevesinde yürütülmekte olan projeler bitiş tarihlerini takip eden süreçte denizlerimizi yakından ilgilendiren sorunlara, öncelikli hedefler doğrultusunda ve Deniz Bilimleri'ndeki modern gelişmeleri kapsayacak düzeyde, cevap verebilecek bir şekilde tasarlanmamışlardır. Bu nedenle, Ulusal Deniz Araştırma Programında amacı, hedefi ve kapsamına ilişkin yeni tanımlamalara gereksinim duyulmuştur. Bu ihtiyaçtan hareketle Grubumuzca, Deniz Araştırmalarında güncel gelişmeleri kapsayacak şekilde ve ilgili üniversite ve enstitülerin geçen on yıllık deneyimleri ışığı altında bir "Ulusal Deniz Araştırma Programı 1997-2001 (DAP)" hazırlamış ve TÜBİTAK Bilim Kurulu'nca da onaylanmıştır. TÜBİTAK bu program çerçevesinde Kuruma gelen projelere destek vermek amacıyla Yıllık Bütçe Tekliflerinde; Yatırım Programı Tarım ve Madencilik Sektöründen ödenek taleplerinde bulunmuştur. DAP kapsamında proje önerisi vermek isteyen kurum ve kuruluşlara söz konusu program ve o yılın öncelikli konuları her yıl duyuruda bulunularak TÜBİTAK'na proje önermeleri istenmiştir. Gelen projeler DAP Koordinatörleri ve Grup Yürütme Komitesince değerlendirmeye alınarak, öncelikli olan projeler, verilen toplam ödenek sınırları içinde desteklenmiştir. Bu Yönetim Projesinde, Ulusal Deniz Araştırma Programı kapsamında desteklenen projelerin Koordinasyon, hazırlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve uygulamaya aktarılması çalışmalarını yürüten YDABÇAG/YDABAG'nun sekretarya hizmetleri ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanmaktadır.

Suggestions

Ulusal Deniz Araştırmaları Programı, Kilikya- Adana Havzası kıta sahanlığı geç kuvaterner çökellerinin araştırılması projesi sonuç raporu- I
Ediger, Vedat; Okyar, Mahmut; Tekiroğlu, Eda S.; Görür, Naci; Çağatay, Namık(1999)
Kilikya-Adana Havzası kıta sahanlığı geç-Kuvaterner çekellerini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, onbir değişik transgressif depolanma ve kıyısal kum kamalanması olarak adlandırılan güncel bir depolanma bulunmuştur. Bölgeye ait tabankayanın düzensiz erozyon yüzeyine ve fay kontrollü yapılara sahip olduğu belirlenmiştir.Çalışma sahası içerisinde en yaşlı transgresif depolanmanın geç-Kuvaterner öncesi dönemde, deniz seviyesi -180 m derinlikte iken, çökeldiği açıklanmıştır.Geç-Kuvaterner döne...
Ulusal deniz ölçme ve izleme programı Akdeniz alt projesi 1989 final raporu
Deniz Araştırma Enstitüsü(1990-12-15)
Ulusal Deniz ölçme ve İzleme Programı çerçevesinde Akdeniz kesiminde 1989 yılı saha çalışmaları aşağıda gösterilen tarihlerde gerçekleştirilmiştir, Deniz saha çalışmalarında yerinde ölçüm ile toplanan fiziksel bulgular ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve R/V Bilim laboratuvarlarında analizleri yapılan doğal ve kirletici parametrelere ait biyokimyasal sonuçlar 1989 yılı Final Raporunda sunulmuştur. Sefer tarihleri; 20 Şubat - 17 Mart 1989 (İlkbahar dönemi) 16-24 Ağustos 1989 (Yaz dönemi) 22 - 29 Ekim 1989 ...
Ulusal deniz ölçme ve izleme programı Akdeniz alt projesi 1990 final raporu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü(1990-12-15)
Ulusal Deniz ölçme ve izleme Programı çerçevesinde Akdeniz kesiminde 1990 yılı saha çalışmaları aşağıda gösterilen tarihlerde gerçekleştirilmiştir! Deniz saha çalışmalarında yerinde ölçüm ile toplanan fiziksel bulgular ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Ve R/V Bilim lâbpratuvarlarında analizleri yapılan doğal ve kirletici parametrelere ait sonuçlar 1990 yılı Final Raporunda sunulmuştur. Sefer tarihleri: 14-20 Mart 1990 (İlkbahar dönemi) 3-13 Ağustos 1990 (Yaz dönemi) 1-8 Kasım 1990 (Sonbahar dönemi) 1990 yı...
Sustainable Conservation Issues Of Four 14th And 15th Century Mosques In Ankara: Ahi Elvan Mosque, Örtmeli, Sabunî And Poyraji Mesjids
Erder, Evin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Bu çalışmada, Ankara’da bulunan Ahi Elvan Camisi, Örtmeli Mescidi, Sabunî Mescidi ve Poyracı Mescidi’lerinin bugünkü fiziksel durumları ile geçmişte ve günümüzde korunmaları için alınmış bulunan önlemler değerlendirilmiş, ve gelecekte yaşamlarının sürdürülebilir şekilde korunabilmesi için öneriler sunulumuştur. Ondördüncü ve onbeşinci yüzyıllarda inşa edilen bu dört tescilli yapı günümüze kadar özgün formları ile mimarî elemanlarını büyük ölçüde korumuşlardır. Bu ahşap direkli, ahşap tavanlı, taş temelli, v...
Ulusal deniz ölçüm, izleme ve araştırma programı Orta ve Doğu Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz organizmalarında ağır metallerin belirlenmesi alt projesi 1991 yılı raporu
Ünsal, Mustafa; Yemenicioğlu, Semal; Ataç, Ülkü; Aktaş, Muammer; Kayıkçı, Yusuf; Akdoğan, Şengül; Doğan, Murat(1992)
Bu raporda," Orta ve Doğu Karadeniz'de Ekonomik önemi Olan Bazı Deniz Ürünlerinde Ağır Metallerin Belirlenmesi Projesi " çerçevesinde yapılan ölçümlerden elde edilen sonuçlar ve bu sonuçların yer ve zamana göre değişimlerine yer verilmiştir. Adı geçen proje, Devlet Planlama Teşkilatı CDPTX Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)' nun parasal katkısı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - Trabzon Su ürünleri Araştırma Enstitüsü'nün (TKB-TSÜAE) tekne, personel, araç ve gereç katkısıyla Orta Doğu Teknik...
Citation Formats
C. A. Saydam, E. Özsoy, and K. Tan, “Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRrM016TT0.