Ulusal deniz ölçme ve izleme programı Akdeniz alt projesi 1989 final raporu

1990-12-15
Deniz Araştırma Enstitüsü
Ulusal Deniz ölçme ve İzleme Programı çerçevesinde Akdeniz kesiminde 1989 yılı saha çalışmaları aşağıda gösterilen tarihlerde gerçekleştirilmiştir, Deniz saha çalışmalarında yerinde ölçüm ile toplanan fiziksel bulgular ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve R/V Bilim laboratuvarlarında analizleri yapılan doğal ve kirletici parametrelere ait biyokimyasal sonuçlar 1989 yılı Final Raporunda sunulmuştur. Sefer tarihleri; 20 Şubat - 17 Mart 1989 (İlkbahar dönemi) 16-24 Ağustos 1989 (Yaz dönemi) 22 - 29 Ekim 1989 (Sonbahar dönemi) 1989 yılında Akdeniz bölgesinde kış seferi yapılamamıştır. Ancak 1988 yılı Aralık ayında bölgede yapılan deniz saha çalışmalarına ait sonuçlar kış dönemi (1989) bulguları olarak değerlen- dirilebilir. 1989 yılı ilkbahar dönemine ait bulgular I, Gelişme Raporu ile birlikte IBM diskette TÜBİTAK'a sunulmuştur, Bu raporda ise (1989 Final Raporu) her Uç mevsime ait bulgular basılı olarak istasyon bazında ve standart derinliklerde verilmektedir. Ayrıca Ağustos ve Ekim 1989 ölçüm dönemlerine ait bulguları kapsayan IBM disketleri de bu rapor ekinde sunulmaktadır. Şekil 1,2 ve 3'de sırasıyla Şubat-Mart, Ağustos ve Ekim 1989 dönemlerinde Kuzeydoğu Akdeniz bölgesinde Örnekleme yapılan istasyonları gösteren haritalar verilmiştir, Şekil 1'den görüleceği Üzere Mart 1989 döneminde ölçüm ve örnekleme eksiksiz olarak ve çok geniş bir sahada yapılmıştır, özellikle açık deniz istasyonlarında oşinografik bulgular elde edilmiştir, Yaz ve sonbahar dönemlerinde ise (Şekil 2 ve 3) Proje kapsamında yapılması istenen istasyonların tümü yapılamamıştır. Ancak kıyısal istasyonlarda bulgu toplanması tam olarak yapılmış ve açık deniz istasyonlarından bazıları ziyaret edilmişir. Sunulan bulgulardan ve IBM disketlerinden görüleceği üzere proje kapsamında istenilen fiziksel bulgular (sıcaklık,tuzluluk, yoğunluk ve çözünmüş oksijen ) tüm istasyonlarda CTD probu ile ölçülmüştür ve biyokimyasal bulgularla birlikte standart derinliklerde verilmiştir, 1989 yılında su örneklemesi daha önceki yıllarda/olduğu gibi Nansen şişeleri ile yapılmış ve bu nedenle bulgular sunulurken derinliklerde açı düzeltmesi yapılmıştır, Bazı biyokimyasal bulgularda o parametreye ait sonuç duyarlılık sınırının altında ise bu " -11 " veya " ND " ile belirtilmiştir.

Suggestions

Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı atmosferik kirleticilerin taşınımı 1991 yılı kesin raporu
Saydam, Cemal; Yemenicioğlu, Semal; Kubilay, Nilgün(1994-01-01)
Yakın geçmişte ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşanan asit yağmurları, Çernobil Kazası ve Körfez Savaşının kaynaklarından uzak bölgelerde tesbit edilen döküntüleri çevre kirliliğine uzun mesafeli atmosferik taşımının katkısının gözardı edilemiyeceği gerçeğini ortaya koymuştur. Bu izleme programı Doğu Akdeniz atmosferinde bulunan parçacıkların tanımlanması, uzun mesafeli taşınım ile ulaşan materyalin kaynak bölgelerinin saptanması ve atmosferden denize giren akı miktarlarının tesbit edilmesi amacı doğrultusund...
Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi
Saydam, Cemal A.; Özsoy, Emin; Tan, Kemal(2002)
Halihazırda Türkiye denizlerinde çeşitli üniversitelerimize bağlı olan Deniz Bilimleri Enstitülerince yürütülen "Ulusal Deniz Ölçüm, İzleme ve Araştırma" Programı çerçeveside bir dizi proje 31 Aralık 1996 tarihinde sona ermiştir. Bu program çerçevesinde yürütülmekte olan projeler bitiş tarihlerini takip eden süreçte denizlerimizi yakından ilgilendiren sorunlara, öncelikli hedefler doğrultusunda ve Deniz Bilimleri'ndeki modern gelişmeleri kapsayacak düzeyde, cevap verebilecek bir şekilde tasarlanmamışlardır....
Ulusal deniz ölçüm, izleme ve araştırma programı Orta ve Doğu Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz organizmalarında ağır metallerin belirlenmesi alt projesi 1991 yılı raporu
Ünsal, Mustafa; Yemenicioğlu, Semal; Ataç, Ülkü; Aktaş, Muammer; Kayıkçı, Yusuf; Akdoğan, Şengül; Doğan, Murat(1992)
Bu raporda," Orta ve Doğu Karadeniz'de Ekonomik önemi Olan Bazı Deniz Ürünlerinde Ağır Metallerin Belirlenmesi Projesi " çerçevesinde yapılan ölçümlerden elde edilen sonuçlar ve bu sonuçların yer ve zamana göre değişimlerine yer verilmiştir. Adı geçen proje, Devlet Planlama Teşkilatı CDPTX Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)' nun parasal katkısı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - Trabzon Su ürünleri Araştırma Enstitüsü'nün (TKB-TSÜAE) tekne, personel, araç ve gereç katkısıyla Orta Doğu Teknik...
Ulusal deniz ölçme ve izleme programı Akdeniz alt projesi 1990 final raporu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü(1990-12-15)
Ulusal Deniz ölçme ve izleme Programı çerçevesinde Akdeniz kesiminde 1990 yılı saha çalışmaları aşağıda gösterilen tarihlerde gerçekleştirilmiştir! Deniz saha çalışmalarında yerinde ölçüm ile toplanan fiziksel bulgular ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Ve R/V Bilim lâbpratuvarlarında analizleri yapılan doğal ve kirletici parametrelere ait sonuçlar 1990 yılı Final Raporunda sunulmuştur. Sefer tarihleri: 14-20 Mart 1990 (İlkbahar dönemi) 3-13 Ağustos 1990 (Yaz dönemi) 1-8 Kasım 1990 (Sonbahar dönemi) 1990 yı...
Karadeniz' de partikül organik maddenin kaynağı ve kompozisyonu
Yılmaz, Ayşen; Tuğrul, Süleyman; Yıldız, Yeşim Çoban(2003)
Bu çalışmada, Karadeniz'de su kolonunda askıda bulunan partikül organik maddenin (SPOM) kimyasal kompozisyonu, piroliz gaz kromatografı-kütle spektometresi tekniği (Py- GC/MS) kullanılarak belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen sonuçlar, su kolonunun fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birlikte değerlendirilerek tartışılmıştır. Laboratuvar koşullarında büyütülen ve Karadeniz'de yaşayan türlere ait fitoplankton kültürleri de aynı teknikle analiz edilmiş ve elde, edilen sonuçlar ve bilgiler, su kolonunun ışı...
Citation Formats
Deniz Araştırma Enstitüsü, “Ulusal deniz ölçme ve izleme programı Akdeniz alt projesi 1989 final raporu,” 1990. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95487.