Ulusal deniz ölçme ve izleme programı Akdeniz alt projesi 1990 final raporu

1990-12-15
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü
Ulusal Deniz ölçme ve izleme Programı çerçevesinde Akdeniz kesiminde 1990 yılı saha çalışmaları aşağıda gösterilen tarihlerde gerçekleştirilmiştir! Deniz saha çalışmalarında yerinde ölçüm ile toplanan fiziksel bulgular ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Ve R/V Bilim lâbpratuvarlarında analizleri yapılan doğal ve kirletici parametrelere ait sonuçlar 1990 yılı Final Raporunda sunulmuştur. Sefer tarihleri: 14-20 Mart 1990 (İlkbahar dönemi) 3-13 Ağustos 1990 (Yaz dönemi) 1-8 Kasım 1990 (Sonbahar dönemi) 1990 yılında Akdeniz bölgesinde kış bulgularının toplanması için Ocak 1991 tarihi planlanmış ancak Körfez'de yaşanan savaş ve bölgede yarattığı kriz nedeniyle bu sefer gerçekleşememiştir, Lojistik nedenlerle R/V Bilim gemisinin güvenlik ve emniyetinin sağlanmasındaki güçlükler Akdeniz bölgesinde deniz saha çalışmalarının yapılmasını engellemiştir, 1990 yılı ilkbahar dönemine ait bulgular I, Gelişme Raporu ile IBM disketlerde TÜBiTAK'a sunulmuştur. Bu raporda ise (1990 Final Raporu) her Üç mevsime ait bulgular basılı olarak istasyon bazında ve standart derinliklerde verilmektedir, Ayrıca Ağustos ve Kasım 1990 ölçüm dönemlerine ait bulguları kapsayan IBM disketleri de bu rapor ekinde sunulmaktadır Şekil 1,2 ve 3'de sırasıyla Mart, Ağustos ve Kasım 1990 dönemlerinde Kuzeydoğu Akdeniz bölgesinde Örnekleme yapılan istasyonları gösteren haritalar verilmiştir, Şekil t'den görüleceği üzere Mart 1990 döneminde Türkiye'nin batı Akdeniz kesiminde kötü hava koşulları nedeniyle proje kapsamında öngörülen istasyonların bir kısmında ölçüm ve örnekleme yapılamamıştır, iskenderun, Mersin ve Taşucu körfezlerinde ise deniz sahaçalışmaları detaylı olarak yapılmıştır, Yaz döneminde ise (Şekil 2) batı Akdeniz kesiminde Rodos-Kıbrıs adaları arasında yerinde Ölçüm ve Örnekleme tam olarak gerçekleştirilmiş ve 35°,00' kuzey paraleline kadar inilerek açık deniz çalışmaları yapılmıştır, Kasım 1990 döneminde de deniz saha çalışmaları proje programına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Sunulan bulgulardan ve IBM disketlerinde görüleceği üzere proje kapsamında istenilen fiziksel bulgular (sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk ve çözünmüş oksijen ) tüm istasyonlarda CTD probu ile ölçülmüştür ve biyokimyasal bulgularla birlikte standart derinliklerde verilmiştir, Ulusal ölçüm ve izleme programı çerçevesinde ölçümü istenen biyokimyasal parametrelerin bazılarının ölçümleri gerçekleştirilememiştir Çizelge l'de verilen ve bu Program dahilinde ölçümü istenen, su kolonunda Işık geçirgenliği ölçümleri ışık ölçer cihazın arızalanması sonucu ölçülememiştir. Yine aynı dönemde pH-metrenin cam elektrodunun kırılması sonucu pH ölçümleri de gerçekleşememiştir, Proje kapsamında ölçülmesi istenen poliaromatik petrol hidrokarbonları Spektroflorometre aletinin arızalanması nedeniyle bu dönemde analizlenememiştir, Mart 1990 döneminde su örneklemesi daha önceki yıllarda olduğu gibi Nansen şişeleri ile yapılmış ve bu nedenle bulgular sunulurken derinliklerde acı düzeltmesi yapılmıştır. Ağustos ve Kasım dönemlerinde ise Rozet su örnekleyicisl kullanılmıştır. Rozet örnekleyici CTD probu ile birlikteçalıştığından ve derinlik basınç yardımı ile ölçüldüğünden su istenilen derinlikten alınabilmiştir. Bazı biyokimyasal bulgularda o parametreye ait duyarlılık sınırı verilmiş ve bu "<" işareti ile belirtilmiştir, Başka bir deyişle bu işaretle verilen bulgular verilen rakamın altındadır, Ayrıca bazı biyokimyasal parametrelerde "ND" olarak verilen ifade aynı şekilde, "duyarlılık sınırının altında"» anlamında kullanılmıştır,

Suggestions

Ulusal deniz ölçüm, izleme ve araştırma programı Orta ve Doğu Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz organizmalarında ağır metallerin belirlenmesi alt projesi 1991 yılı raporu
Ünsal, Mustafa; Yemenicioğlu, Semal; Ataç, Ülkü; Aktaş, Muammer; Kayıkçı, Yusuf; Akdoğan, Şengül; Doğan, Murat(1992)
Bu raporda," Orta ve Doğu Karadeniz'de Ekonomik önemi Olan Bazı Deniz Ürünlerinde Ağır Metallerin Belirlenmesi Projesi " çerçevesinde yapılan ölçümlerden elde edilen sonuçlar ve bu sonuçların yer ve zamana göre değişimlerine yer verilmiştir. Adı geçen proje, Devlet Planlama Teşkilatı CDPTX Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)' nun parasal katkısı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - Trabzon Su ürünleri Araştırma Enstitüsü'nün (TKB-TSÜAE) tekne, personel, araç ve gereç katkısıyla Orta Doğu Teknik...
Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi
Saydam, Cemal A.; Özsoy, Emin; Tan, Kemal(2002)
Halihazırda Türkiye denizlerinde çeşitli üniversitelerimize bağlı olan Deniz Bilimleri Enstitülerince yürütülen "Ulusal Deniz Ölçüm, İzleme ve Araştırma" Programı çerçeveside bir dizi proje 31 Aralık 1996 tarihinde sona ermiştir. Bu program çerçevesinde yürütülmekte olan projeler bitiş tarihlerini takip eden süreçte denizlerimizi yakından ilgilendiren sorunlara, öncelikli hedefler doğrultusunda ve Deniz Bilimleri'ndeki modern gelişmeleri kapsayacak düzeyde, cevap verebilecek bir şekilde tasarlanmamışlardır....
Ulusal deniz ölçme ve izleme programı Akdeniz alt projesi 1989 final raporu
Deniz Araştırma Enstitüsü(1990-12-15)
Ulusal Deniz ölçme ve İzleme Programı çerçevesinde Akdeniz kesiminde 1989 yılı saha çalışmaları aşağıda gösterilen tarihlerde gerçekleştirilmiştir, Deniz saha çalışmalarında yerinde ölçüm ile toplanan fiziksel bulgular ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve R/V Bilim laboratuvarlarında analizleri yapılan doğal ve kirletici parametrelere ait biyokimyasal sonuçlar 1989 yılı Final Raporunda sunulmuştur. Sefer tarihleri; 20 Şubat - 17 Mart 1989 (İlkbahar dönemi) 16-24 Ağustos 1989 (Yaz dönemi) 22 - 29 Ekim 1989 ...
Ulusal Deniz Araştırmaları Programı; Klikya-Adana havzası kıta sahanlığı geç kuvaterner çökellerinin araştırılması -II projesi
Ediger, Vedat; Okyar, Mahmut(2000-08-01)
Kilikya-AdanaHavzası'nın dar kıta sahanlığı geç-Kuvaterner çökellerini ve Holosen dönemi deniz seviyeleri değişimini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, onbir değişik transgressif seviyenin varlığı tespit edilmiştir. Bölgeye ait tabankaya'nın, düzensiz erozyon yüzeylerine ve fay kontrollü yapılanmaya sahip olduğu ve faylanmış zayıf yüzeylerinin deniz seviyelerinin durağan olduğu dönemlerde aşınarak seki oluşumlarına neden olduğu anlaşılmıştır. Bölgede gözlenen transgressif seviyelerin, yaşlı...
Ulusal Deniz Ölçme,İzleme ve Araştırma Programı atmosferik kirleticilerin taşınımı (Kuzeydoğu Akdeniz) 1992 yılı nihai raporu
Saydam, Cemal; Yemencioğlu, Semal; Kubilay, Nilgün; Şenhan, Mustafa; Sayın, Ayhan(1995)
Bilimsel ve Teknolojik gelişmeler önceleri önemsiz gibi görünen bazı olayları daha iyi anlamamızı sağlamıştır. Bunlardan birisi ide atmosfer yoluyla sağlanan uzun mesafeli materyal taşınımıdır. Bugün uzun mesafeli materyal ve kirleticilerin en az nehirler tarafından taşınanlar kadar önemli olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışmanın amaçlarından birisi kuzeydoğu Akdeniz ile ilgili atmosferik veri tabanını oluşturmaktır. Diğer bir amacı ise örnekleme bölgemize (kuzeydoğu Akdenize) ulaşan hava kütlelerinin ve bunları...
Citation Formats
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, “Ulusal deniz ölçme ve izleme programı Akdeniz alt projesi 1990 final raporu,” 1990. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95486.