Türkiye'deki demir cevheri tozlarının peletleme yoluyla aglomerasyonu

Download
1967
Erten, Hayri M.

Suggestions

Farklı Püskürtülen Ince Kaplamaların Sünme Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Sayısal Modellenmesi
Öztürk, Hasan(2018)
Püskürtme Ince Kaplamalar (PIK?ler), maden kazılarının tahkimatı için kaya yüzeyinepüskürtme olarak uygulanan, hızlı kür alan, göreceli olarak ince (2-5 mm) kaplamalardır.Yüzeye püskürtülerek uygulanan püskürtme beton ve polimer kaplamalar gibi tahkimatlarınçok düsük kaya yerdegistirmelerinde bile tahkimat direnci gösterme özellikleri vardır. Kayayerdegistirmesinin çok fazla oldugu durumlarda, daha esnek olan PIK?ler püskürtme betonaoranla daha üstün tahkimat özelligi göstermektedir.Bu çalısmada PIK?lerin o...
Lazer Kristalizasyon Yöntemi ile Yüksek Verimli İnce Film Kristal Si Güneş Gözesi Geliştirilmesi
Turan, Raşit; Bek, Alpan; Toffoli, Hande(2018)
Gerçeklestirdigimiz projede silisyum tabanlı polikristal-amorf silisyum ince film günes gözesiüretimine özellesmis bir lazerle kristalizasyon platformunun sanayi-üniversite isbirligisayesinde gelistirilmesi saglanmıstır. Yola çıkıs hedeflerimiz bu teknoloji ve üniversitearastırma olanakları kullanılarak ince film silisyum günes gözesi üretilebileceginin gösterilmesive üretim yöntem basamaklarının ortaya konmasıdır. Günümüz fotovoltaik piyasasındaki enbüyük pazar payı yaklasık %90 ile kristal silisyum (c-Si)...
Türkiye'deki plutonik ve volkanik kayaç analizleri-KAYDER sistemine-1979-1981 süresi datasının eklenmesi
Unan, Coşkun(1982)
Ferroelektrik seramik ince filmler
Özenbaş, Ahmet Macit(1998)
Bu çalışmada ferroelektrik özellikli $Pb(Zr,Ti)O_3$ filmler ve tozlar sol-jel yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Tozlar sulu çözeltiden homojen çökeltme, filmler ise çökelme öncesi daldırma yöntemi kullanılarak üreli ortamda hazırlanmışlardır. Altlık malzemesi olarak platin kaplanmış Si-(111) dilimleri, Si dilimleri ve $\alpha-Al_2O_3$ kullanılmıştır. Filmlerin ve tozların karakterizasyon işlemleri için öncelikle XRD ve SEM/EDS kullanılmıştır. Parça boyutu, morfolojisi ve film yüzeyleri SEM çalışmalan il...
Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi
Gürüz, Güniz; Olcay, Aral; Yürüm, Yuda; Baç, Nurcan; Orbey, Hasan; Toğrul, Taner; Şenelt, Akif(1987)
Bu çalışmada Türk linyitlerinin katalitik ortamda sıvılaştırma özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada Türk linyitlerinin rezerv durumları ve özellikleri göz önünde tutularak onbir numune seçilmiş ve bu linyit numunelerinin özellikleri, kısa, elemental, petrografik, rasyonel, toplam kükürt ve kükürt türleri, kül, katran verimi ve özütleme verimi tayinleri yapılarak belirlenmiştir. Bunu izleyerek, söz konusu onbir numune arasından çeşitli parametrelerin inceleneceği kesikli reaktör sistemlerind...
Citation Formats
H. M. Erten, “Türkiye’deki demir cevheri tozlarının peletleme yoluyla aglomerasyonu,” 1967. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBek1EQT0.