Ferroelektrik seramik ince filmler

Download
1998
Bu çalışmada ferroelektrik özellikli $Pb(Zr,Ti)O_3$ filmler ve tozlar sol-jel yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Tozlar sulu çözeltiden homojen çökeltme, filmler ise çökelme öncesi daldırma yöntemi kullanılarak üreli ortamda hazırlanmışlardır. Altlık malzemesi olarak platin kaplanmış Si-(111) dilimleri, Si dilimleri ve $\alpha-Al_2O_3$ kullanılmıştır. Filmlerin ve tozların karakterizasyon işlemleri için öncelikle XRD ve SEM/EDS kullanılmıştır. Parça boyutu, morfolojisi ve film yüzeyleri SEM çalışmalan ile gözlemlenmiş, film ve toz bileşimleri EDS analizleri alınarak araştırılmıştır. Isıl işlem esnasında bir kaç kez XRD analizleri alınarak oluşan fazlar belirlenmiştir. Toz örneklerin içerdiği safsızlıklarm belirlenebilmesi amacı ile spektroskopik IR analizleri yapılmıştır. 850°C'de, 5 saat boyunca ısıl işleme tabi tutulmuş bütün tozlar ve filmlerin perovskit faza geçerek tamamen kristalize olduğu ve stokiyometrik olduğu belirlenmiştir. 350°-650$^\circ$ C ısıl işlem sıcaklıkları arasında perovskit, piroklor, ve kurşun titanyum, 650-850$^\circ$ C arasında ise perovskit ve piroklor fazlar gözlemlenmiştir. Hazırlanan PZT tozların küçük, düzgün ve homojen dağılımlı parça yapısında olduğu, ancak filmlerin bileşimlerinin yer yer homojen olmadığı belirlenmiştir. Platin kaplanmış silisyum ve alumina altlıklar üzerindeki ıslanmanın, platin kaplanmamış silisyum üzerindekine göre daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Platin kaplanmış Si üzerinde üre kullanılarak elde edilen PZT filmlerin polarizasyon histeresis eğrisinden elde edilen artık polarizasyon ($P_r$) ve koersiv alan ($E_c$) değerleri, ~22 $\mu$C/cm2 ve ~20 kV/cm, olarak belirlenmiştir. Aynı filmlerde dielektrik katsayısı ise 562 olarak hesaplanmıştır.

Suggestions

Lazer Kristalizasyon Yöntemi ile Yüksek Verimli İnce Film Kristal Si Güneş Gözesi Geliştirilmesi
Turan, Raşit; Bek, Alpan; Toffoli, Hande(2018)
Gerçeklestirdigimiz projede silisyum tabanlı polikristal-amorf silisyum ince film günes gözesiüretimine özellesmis bir lazerle kristalizasyon platformunun sanayi-üniversite isbirligisayesinde gelistirilmesi saglanmıstır. Yola çıkıs hedeflerimiz bu teknoloji ve üniversitearastırma olanakları kullanılarak ince film silisyum günes gözesi üretilebileceginin gösterilmesive üretim yöntem basamaklarının ortaya konmasıdır. Günümüz fotovoltaik piyasasındaki enbüyük pazar payı yaklasık %90 ile kristal silisyum (c-Si)...
InSe ince filmlerin ve InSe ince film aygıtların elde edilmesi ve incelenmesi
Özkan, Hüsnü; Erçelebi, Ayşe Çiğdem; Gasanly, Nizami; Günal, İbrahim; Allakhverdıev, Kerim; Parlak, Mehmet(1998)
Bu projenin öncelikli amacı vakumda cam tabanlar üzerine büyütülen InSe ince filmlerin elektrik, optik ve yapı özelliklerinin incelenerek depozisyon parametrelerinin ve filmlere uygulanan bazı film büyütme sonrası işlemlerin materyal özelliklerine etkilerinin araştırılmasıdır. Ayrıca A3B5C9 tipi ternary yarıiletken bileşikler grubundan bazı tek kristallerin elektriksel karakterizasyonları bu proje çalışması sürecinde oluşturulan sistemle gerçekleştirilmiştir. Değişik sıcaklıklarda (150-250$^\circ$C) tutulan...
PLA / Cam Elyaf Kompozit Filamentlerin 3D Yazıcı / Eklemeli Üretim Tekniğinde Kullanılabilirliği
Kaynak, Cevdet(2017)
Bu projenin birinci bölümünün amacı, özünde çok gevrek bir malzeme olan polilaktitin (PLA)E-cam elyafları (GF) ile takviye edilerek ve termoplastik poliüretan elastomer (TPU) ileharmanlanarak optimum mekanik özelliklerinin (mukavemet-modül-tokluk) elde edilebilirliğiniaraştırmaktır. Kompozitler ve harmanlar, çift vidalı ekstrüder kullanılarak eriyik karıştırmayöntemi ile üretilmiş ve numuneler enjeksiyon kalıplama yöntemi ile şekillendirilmiştir. SEManalizleri sonucunda görülmüştür ki ağırlıkça %15 GF takvi...
Perovskit Katı Hal Elektrolit Esaslı Boya Duyarlı Güneş Enerjisi Pili
Park, Jongee; Öztürk, Abdullah; Durkaya, Göksel(2018)
Bu projede, optimize edilmiş TiO2 çalışma elektrotu, perovskit katı hal elektroliti ve karbonnanotüp veya grafen/polimer kompozit karşıt elektrotu?nun kullanılması suretiyle, katı halboya duyarlı güneş pilli (DSSC)?nin kararlılığının arttırılması amaçlanmıştır. Proje Avrupabirliğince açılan ?Kaynaklar ve sürdürebilirlik? KONNECT çağrısına uygun olaraksürdürülmüştür. DSSC?lerin enerji dönüşüm verimlilikleri TiO2 içerikli fotoanotun (çalışmaelektrotunun) morfolojik yapısıyla yakından ilgilidir. Projede Türk e...
Farklı Püskürtülen Ince Kaplamaların Sünme Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Sayısal Modellenmesi
Öztürk, Hasan(2018)
Püskürtme Ince Kaplamalar (PIK?ler), maden kazılarının tahkimatı için kaya yüzeyinepüskürtme olarak uygulanan, hızlı kür alan, göreceli olarak ince (2-5 mm) kaplamalardır.Yüzeye püskürtülerek uygulanan püskürtme beton ve polimer kaplamalar gibi tahkimatlarınçok düsük kaya yerdegistirmelerinde bile tahkimat direnci gösterme özellikleri vardır. Kayayerdegistirmesinin çok fazla oldugu durumlarda, daha esnek olan PIK?ler püskürtme betonaoranla daha üstün tahkimat özelligi göstermektedir.Bu çalısmada PIK?lerin o...
Citation Formats
A. M. Özenbaş, “Ferroelektrik seramik ince filmler,” 1998. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZME1qST0.