Türkiye'deki plutonik ve volkanik kayaç analizleri-KAYDER sistemine-1979-1981 süresi datasının eklenmesi

Download
1982
Unan, Coşkun

Suggestions

Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi
Gürüz, Güniz; Olcay, Aral; Yürüm, Yuda; Baç, Nurcan; Orbey, Hasan; Toğrul, Taner; Şenelt, Akif(1987)
Bu çalışmada Türk linyitlerinin katalitik ortamda sıvılaştırma özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada Türk linyitlerinin rezerv durumları ve özellikleri göz önünde tutularak onbir numune seçilmiş ve bu linyit numunelerinin özellikleri, kısa, elemental, petrografik, rasyonel, toplam kükürt ve kükürt türleri, kül, katran verimi ve özütleme verimi tayinleri yapılarak belirlenmiştir. Bunu izleyerek, söz konusu onbir numune arasından çeşitli parametrelerin inceleneceği kesikli reaktör sistemlerind...
Güney Menderes Masifi'nde gözlü gnaysların mikroyapısı ve tektonik önemi
Bozkurt, Erdin(1998)
Menderes Masifi Dünya'da bilinen büyük çekirdek komplekslerden biridir. Masif yaklaşık doğu-batı uzanımlı Büyük Menderes ve Gediz grabenleri ile güney, merkezi ve kuzey olmak üzere üç submasife bölünmüştür. Güney Menderes Masifi birbirlerinden oldukça farklı olan iki tür kayaçtan oluşmaktadır: (1) çekirdeği oluşturduğu düşünülen gözlü gnayslar ve (2) çekirdeği üzerleyen ve literatürede "örtü şistleri" olarak bilinen metasedimanlar. Büyük Menderes grabeninin güneyinde kalan Güney Menderes Masifinde çekirdek ...
Türkiye'deki plutonik ve volkanik kayaç analizlerinin sistematik düzenlemesi
Unan, Coşkun(1979)
Türkiye'nin yüksek kükürt içerikli linyitlerinin kömür hazırlama yöntemleriyle kükürtten arındırılması
Özbayoğlu, Gülhan(1982)
Düzgün olmayan yüzeylerde Kirchhoff yaklaşımı ile dalga alanı hesabı ( Sismik modelleme )
Kayıran, Turan; Kadıoğlu, Selma(1998)
Jeofizikte sismik yansıma yöntemi özellikle petrol aramada öncelikli bir yöntemdir. Bu projenin temel amacı, gerçek yeraltı yapısına mümkün olduğu kadar yakın yeraltı yapısını modellemedir. Son yıllarda yorumlama aşamasına ışık tutacak sismik dalga alanı hesabı (modelleme) ve sismik ters çözüm teknikleri oldukça önem kazanmıştır. Yeraltında tabakalaşmalar çoğunlukla karmaşık bir durum göstermektedir. Birçok tip uyumsuzluk yüzeyleri, yığışım tipleri vb. jeolojik yapılar bunlara örnek olarak verilebilir. Anc...
Citation Formats
C. Unan, “Türkiye’deki plutonik ve volkanik kayaç analizleri-KAYDER sistemine-1979-1981 süresi datasının eklenmesi,” 1982. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRNek16TT0.