Soda Sanayii Atık Çamuruyla Düşük Enerjili Çimento Üretilmesi

Download
2016
Mahyar, Mahdi
Tokyay, Mustafa
Uçal, Ozan Gültekin
Yaman, İsmail Özgür
Bu araştırma projesinde soda atık çamurunun (1) portland çimentosunda katkı, (2) portland çimentosu klinkeri üretiminde ham madde bileşeni olarak kullanılma olanağı ve (3) soda atık çamuru kullanılarak alinit çimentosu sentezi ve alinit çimentosunun özelliklerinin optimizasyonu üzerine çalışılmıştır. İlk iki bölümde soda atık çamurunun, içerdiği yüksek miktarda klor nedeniyle, çok az miktarlarda kullanılabileceği anlaşılmıştır. Bu miktarlarda kullanıldığında, gerek çimento gerekse klinker özelliklerinde kontrol çimentolarıyla araslarında çok büyük farklılıklara neden olmadığı belirlenmiştir. Üçüncü bölümde, soda atık çamuru farklı oranlarda kalker, kil ve demir cevheri ile karıştırılmıştır. Alinit çimentosu üretmek için bütün karışımlar 1050oC ve 1150oC yanma sıcaklığında pişirilmiştir. Yanma süresi olarak 1, 2 ve 4 saat uygulanmış olup elde edilen klinkerler kimyasal ve mineralojik analize tabi tutulmuş, böylece en uygun yanma sıcaklığı ve yanma süresi belirlenmiştir. Kimyasal analizler X-Işını Floresans spektroskopisi yöntemi ve kimyasal yaş analizle, mineralojik analizler X-Işını Difraktometri yöntemi ile yapılmıştır. Kimyasal ve mineralojik analiz sonuçlarına dayanarak uygun bulunan klinkerler seçilmiş ve öğütülüp alçı taşı ile karıştırmak için daha büyük miktarlarda üretilmiştir. Alçı taşı katkısı oranının basınç dayanımı ve kalorimetre sonuçlarına olan etkisi araştırılmış ve sonuçlar piyasada satılan bir portland çimentosuyla mukayese edilmiştir. Hidratasyon süresince ortaya çıkan ürünler toz X-Işını difraksiyonu yöntemiyle belirlenmiştir. Ayrıca, farklı yaşlardaki numunelerde bulunan kristal yapılar taramalı elektron mikroskopu ile görüntülenmiştir. Deneysel çalışma ve irdelemeler sonucunda soda atık çamurunun yeterli özelliğe sahip düşük enerjili ve düşük CO2 değerli alinit çimentosu üretiminde kullanılabileceği gösterilmiştir. Kuru karışımdaki kalkerin soda atık çamuruyla kısmi ikamesi sonucunda normal portland çimentosuyla kıyaslanabilir basınç dayanımı sonuçları elde edilmiştir. Alinit çimentosunun yüksek erken reaksiyon hızına bağlı olarak hızlı priz aldığı kaydedilmiştir.

Suggestions

Tane Boyutu Optimizasyonunun Lif Donatılı Yüksek Performanslı Çimentolu Kompozitlerin Mekanik Ve Kendiliginden Iyilesme Davranısına Etkisi
Keskin, Bahadır Süleyman; Keskin, Kasap Özlem(2019)
Tasarlanmıs Çimentolu Kompozitler (TÇK) tasarımlarından kaynaklanan çoklu mikroçatlaklanma davranısları ve bünyelerinde bulunan yüksek miktardaki baglayıcılar sayesindekendiliginden iyilesme özelligine sahip yüksek performanslı lif donatılı çimentolukompozitlerdir. Ancak bu kompozitler tasarımları geregi özel malzemeler ve belirli karısımoranlarında üretilebilmektedir. Bu projenin amacı tane boyutu optimizasyonu yöntemi ile TÇKtasarımı yapmaktır. Proje kapsamında literatürdeki TÇK tasarımları referans olara...
Arazi gerilmelerinin belirlenmesinde akustik emisyon tekniğinin performans ve ölçümleri etkileyen faktörlerin araştırılması
Ulusoy, Reşat; Tuncay, Ergün; Sönmez, Harun(2006)
Bu çalışma, Akustik Emisyon (AE) tekniğinin arazi gerilmelerinin belirlenmesinde kullanılabilirliğinin araştırılması ve konuya ilişkin literatürde yer alan tartışmalara, bir ölçüde de olsa, açıklık getirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda Kaiser Etkisi (KE) seviyesi üzerinde önyüklemedeki gerilmelerle birlikte örneklerin içerdikleri mikroçatlaklann da etkili olduğu belirlenmiştir. KE seviyesinin öngerilmelerle ve mikroçatlaklarla ilişkisine yönelik, sınırlamalarıyla birlikte, Griffith...
Kıyı lagünlerinin hidrodinamiğinin, tuzluluk ve su sıcaklığı dağılamlarının ve kirlenmesinin üç boyutlu matematiksel modellenmesi
Özhan, Erdal; Balas, Lale Hapoğlu; Balas, Elmar Can; Öztürk, Cumhur(1998)
Lagün, haliç, göl yada körfez gibi, yüzey alanına oranla ortalama su derinliğinin az olduğu kıyısal su sistemlerinde, rüzgar, gel-git ve yoğunluk değişimleri nedeniyle oluşan akıntıları belirleyebilmek için üç boyutlu matematiksel modellerin kullanılması gereklidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı'nda, rüzgar, gelgit ve yoğunluk değişimi etkisiyle oluşan kıyısal akıntıları, su düzeyi değişimlerini, su sıcaklığı ve tuzluluğunun dağılımlarını ve deniz ...
Burkulması Engellenmis Çelik Çaprazların Gelistirilmesi Ve Betonarme Binaların Depreme Karsı Güçlendirilmesinde Kullanımının Arastırılması
Özçelik, Ramazan; Binici, Barış; Topkaya, Cem(2016)
Bu çalısmada Burkulması Engellenmis Çelik Çaprazlar (BEÇÇ’ler) ve mevcut kusurlu betonarme yapıların BEÇÇ’ler ile güçlendirilmesi, deneysel ve sayısal olarak incelenmistir. Eleman bazında yapılan deneylerdeki BEÇÇ tasarımında Burkulmayı Engelleyen Mekanizma (BEM), izolasyon malzemesi ve kalınlığı incelenen ana parametrelerdir. BEM olarak uçları ek profil ve plaka ile güçlendirilen kutu profil+beton, sargılı ve sargısız beton, çok parçalı basınç çubuğu ve prekast paneller (PP’ler) incelenmistir. BEM’i kutu p...
İstasyonlarda Ölçülen Toprak Nemi Değerlerinin Hidrolojik Model ve Uydu Verileri Yardımıyla Değerlendirilmesi
Bektaş, Aydın; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Şimşek, Osman(2018)
Iklim, kuraklık, su ve enerji döngüsü, hava tahmini gibi birçok konuda çok kritik bir veriolmasına ragmen günümüze kadar ülkemizde toprak nemi ile ilgili yapılan çalısmalar istenilendüzeyde olamamıstır. Degisik metotlarla toprak nemi gözlemlerini elde etmek mümkündür.Bunların arasında istasyonlarda elde edilen gözlemler belirli miktarda gözlem hatalarıiçermesine ragmen en dogru veriler olarak kabul edilmektedir. Günümüzde Meteoroloji GenelMüdürlügü tarafından halen 149 istasyonda 2007 yılından bu yana topra...
Citation Formats
M. Mahyar, M. Tokyay, O. G. Uçal, and İ. Ö. Yaman, “Soda Sanayii Atık Çamuruyla Düşük Enerjili Çimento Üretilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjd09UYzM.