Cebirsel Varyeteler Üzerinde Vektör Demetleri Ve Modül Uzayları

Download
2017
Bu rapor, 114F116 numaralı TÜBİTAK-3501 KARİYER projesinin sonuç raporudur. Önceliklegiriş kısmında projenin içeriği ve önemi tartışılmıştır. Burada, ACM vektör demetleri veinstanton demetleri üzerine yapılan çalışmaların önemi anlatılmıştır. Giriş kısmını izleyenliteratür özeti, proje konusuyla ilgili konularda son yıllarda yapılan araştırmaların bir özetiniiçermektedir. ACM vektör demetleri ve instanton demetleri üzerine yapılan araştırmalar detaylıbir şekilde tarif edilmiştir. Gereçler ve yöntemler kısmında Beilinson spektral dizileri ve bunlarınolası kullanımları açıklanmıştır. Proje süresince elde edilen bulgular, iş paketleriyle bağlantılıbir şekilde açıklanmıştır. Bunlar arasında, Veronese yüzeyleri üzerinde Ulrich vektördemetlerinin inşa edilmesi, ve üç boyutlu projektif uzayın bir noktada patlatılması üzerindeinstanton demetlerinin var olup olmaması problemleri önemli yer tutmaktadır. Proje süresinceorganize edilen ve katılınan konferanslar açıklanmış, proje sonuçları ile projenin Türkiye’decebirsel geometrinin gelişimine yapması beklenen katkılar tartışılmıştır.

Suggestions

Çapraz difüzyon sistemlerinde model indirgeme yöntemlerinin uygulamaları
Yücel, Hamdullah(2017-12-31)
Fizik, kimya ve biyolojide bir çok fenomenin modellemesinde karşılaşılan çapraz difüzyon özelliğine sahip reaksiyon- difüzyon sistemlerinin uzayda kesintili Galerkin, zamanda entropi akışına uygun yöntemlerle çözülmesine amaçlanmaktadır. Çok parametreye sahip olan bu sistemlerin etkin çözümleri için model indirgeme yöntemleri uygulanacaktır.
Doğrusal Olmayan Difüzyon-Konveksiyon-Reaksiyon Denklemlerinin ve Eniyilemeli Kontrol Problemlerinin Uyarlamalı, Kesintili Galerkin Yöntemleriyle Çözümü
Karasözen, Bülent; Murat, Uzunca(2013-12-31)
Bu projede doğrulasl olmayan adveksiyon ağırlıklı difüzyon denklemleri ve en iyilemeli kontrolü problemleri, zaman ve uzay değişkenlerinde uyarlamalı (adaptiv) ağlar ve kesintili Galerkin sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak çözülecektir.
Boole Fonksiyonlara Matematiksel Bakış, Kodlama Teorisi, Sonlu Cisimler Üzerinde Cebirsel Eğriler
Özbudak, Ferruh; Otal, Kamil; Tekin, Eda; Çomak, Pınar(2017-12-31)
Boole Fonksiyonlara Matematiksel Bakış, Kodlama Teorisi, Sonlu Cisimler Üzerinde Cebirsel Eğrilerin üzerine çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Detaylar ekte verilmiştir.
Finansal, Ekonomik ve Çevresel Süreçlere Ait Atlamalı Stokastik Hibrit Sistemler: Tanımlama, Optimizasyon ve Optimal Kontrol
Weber, Gerhard Wilhelm; Aydin, Nadi Serhan; Savku, Emel; Özmen, Ayşe; Karimov, Azar; Köksal, Ece; Öz, Hacer(2015-12-31)
Geçtiğimiz yıllarda yürütülen araştırma projesi bilimsel anlamda genişletilerek ve derinleştirilerek ekonomi, finans, sigorta sektörü, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında kullanılması öngörülen Atlamalı Stokastik Türevsel Denklemlerin (SHSJs) tanımlanması ve optimal kontrolüne yönelik bütünleşmiş bir bilimsel yaklaşım uygulanacaktır.Markov değiştirmeli ve daha ileri düzey yapıya sahip SHSJs’ler ile ilgili çalışmalar yürütülecek olup, aşağıda belirtilen başlıklar projenin özel ilgi alanına gi...
İlköğretim öğrencilerinin matematik dersi için teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi
Işıksal Bostan, Mine; Aytekin, Emine(2014-12-31)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin matematik dersi içinteknoloji kullanılmasına yönelik tutumlarını incelemektir. Daha özelde iseamaç, ilköğretim öğrencilerinin matematik dersinde teknoloji kullanımınayönelik tutumlarının sınıf seviyesine ve cinsiyete göre değişiklikgösterip göstermemesini ortaya koymaktır.Bu araştırmanın katılımcılarınıAnkara’da bulunan üç devlet ve ortaokul öğrencilerioluşturmaktadır.Veriler, öğrencilerin matematik derslerinde teknolojikullanımına yönelik tutumlarını belirlem...
Citation Formats
E. Coşkun, “Cebirsel Varyeteler Üzerinde Vektör Demetleri Ve Modül Uzayları,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrd05qQXc.