İç Basınçlı Beton Tünellerde Betonarme Kaplama Davranışının Yenilikçi Deneysel ve Sayısal Yaklaşımlar ile İrdelenerek Tasarım Aracı Oluşturulması

Download
2019
Proje kapsamında, iç basınçlı betonarme tünellerin davranısının incelenmesi çok yönlü birarastırma programı ile incelenmistir. Iç basınçlı tünel analiz ve tasarımına yönelik literatürdebuldugumuz tüm çalısmalar sayısal veya teoriktir. Projenin ilk ayagında iç basınçlı tüneldavranısının laboratuvar ortamında deneysel olarak incelenmesine olanak veren yenilikçi birdeneysel kurulumu gelistirilmistir. Bu kurulum saha gerilimlerinin gerçekçi bir sekildelaboratuvar ortamında olusturulmasına imkan vermektedir. Bu tür bir çalısmaya literatürderastlanmamıstır. Gelistirilen deneysel ortamda 8 deney basarıyla tamamlanmıstır. Yapılandeneyler saha gerilimleri, kaya elastisite modülü, lifli beton, tünel ve kaya arasındaki etkilesimparametrelerinin tünel davranısına etkisinin incelenmesine olanak vermistir. Deneyselçalısmalar en önemli parametrelerin tünel ve kaya arasında olusabilecek bosluklar ve sahagerilimleri oldugunu göstermistir. Deneysel program içinde lifli dokuma ile tamir edilmis tünelperformansının ölçülmesi dahil edilmis ve tamiratın basarılı oldugu sonucuna varılmıstır. Liflibeton kullanımının da çatlak genisliklerini kontrol altında tutmakta oldukça faydalı oldugu yinedeneysel çalısmaların önemli sonuçları arasındadır.Projenin ikinci ayagında çatlaklı betonarme elemanların davranısının incelenmesi için örtüsenkafes modeli gelistirilmistir. Örtüsen kafes modeli bag temelli peridinamik yöntem ile bir çokbenzerlikler tasımaktadır. Bünye denklemlerinin elde edilmesi için yeni bir yöntem önerilmisve gelistirilen analiz platformu çok sayıda beton/betonarme deneysel çalısmalar ile testedilmistir. Platform çatlaklı beton/betonarme elemanların hem belirtik entegrasyon ile dinamik,hem de sıralı dogrusal analiz yöntemi ile statik davranısının incelenmesindekullanılabilmektedir. Statik problemlerin belirtik entegrasyon ile dinamik olarak çözülebilmesiiçin PID kontrol algoritması gelistirilmis ve kullanımı bir çok deneysel çalısma iledogrulanmıstır. Gelistirilen yöntem proje kapsamında yapılan deneylerin modellenmesindekullanılmıs ve hem deneylerde gözlemlenen çatlak dagılımlarını, hem de basınç/sekildegisimlerini oldukça basarılı bir sekilde tahminde bulundugu belirlenmistir.Projenin üçüncü ayagında betonarme kaplama tünellerin ani iç basınç altında davranısıdeneysel çalısmalar ile kalibre edilmis sayısal yöntem kullanılarak dinamik olarakincelenmistir. Laboratuvar ortamında gerçeklestirilmesi mümkün olmayan ani iç basınçyükünden dolayı, sayısal simülasyonlar dinamik tünel davranısının incelenmesinde tekseçenek olarak gözükmektedir. Dinamik simülasyonlar saha gerilimlerinin ve tünelgeometrisinin etkilerinin detaylı bir sekilde incelenmesini saglamıstır.Projenin son ayagında ise basitlestirilmis iki tasarım yöntemi sunulmustur. Birinci yöntemtünelin elastik davranıs gösterecegi varsayımına dayanmaktadır. Ikinci yöntem ise çatlakgenisliklerini yaklasık olarak tahmin etmek için kullanılabilmektedir. Elde edilen deneyselverilerin, gelistirilen analiz platformunun ve önerilen basit tasarım yaklasımlarının hem bualanda yapılacak deneysel ve teorik çalısmalara yol göstermesini, hem de ülkemizde oldukçasık kullanılan iç basınçlı betonarme tünel tasarımında kolaylık ve güvenlik saglamasını ümitetmekteyiz.

Suggestions

Mevcut yapıların FRP ile güçlendirilmesi
Özcebe, Güney; Binici, Barış; Akyüz, Uğurhan(2006)
Enine donatısı yetersiz betonarme kolonlar büyük bir depremde oluşan sismik enerjiyi harcayacak sünekliğe sahip değillerdir. Burada anlatılan çalışmada dayanımı düşük, düz donatılı ve sünek olmayan dikdörtgen betonarme kolonların CFRP kullanılarak güçlendirilmesini incelenmiştir. Enine donatısı yetersiz bina kolonlarını temsil eden 5 numune test edilmiştir. Her numune, sabit eksenel yük altında (eksenel yük taşıma kapasitesinin yaklaşık %35’ i) ve yanal tersinir yerdeğiştirmeleri altında test edilmiştir. İn...
Çelik Yapılarda Yarı-Rijit Bağlantıların Doğrusal Olmayan Davranışının Modellenmesi ve Üç Boyutlu Yapısal Çözümlemelere Olan Etkisinin Araştırılması
Karakaş, Zafer; Tasbahjı, Tayseer; Özel, Fırat Halil; Sarıtaş, Afşin(2016)
Bu proje kapsamında, yarı-rijit bağlantılı çelik çerçeve yapı sistemlerinde, doğrusal ve doğrusal olmayan analizler yürütülebilmesi için bir çerçeve elemanı geliştirilmiştir. Geliştirilen eleman Timoshenko kiriş teorisine dayanmakta, kolon ve kiriş elemanları boyunca I-kesitlerde oluşan kesme deformasyonlarını yakalanabilmektedir. Elemanın formülasyonu kuvvet-bazlı fonksiyonlar kullanmasıyla doğrusal olmayan davranışlar altında da gerçekçi sonuçlar sunabilmektedir. Geliştirilen elemanla kolon ve kirişler bo...
Burkulması Engellenmis Çelik Çaprazların Gelistirilmesi Ve Betonarme Binaların Depreme Karsı Güçlendirilmesinde Kullanımının Arastırılması
Özçelik, Ramazan; Binici, Barış; Topkaya, Cem(2016)
Bu çalısmada Burkulması Engellenmis Çelik Çaprazlar (BEÇÇ’ler) ve mevcut kusurlu betonarme yapıların BEÇÇ’ler ile güçlendirilmesi, deneysel ve sayısal olarak incelenmistir. Eleman bazında yapılan deneylerdeki BEÇÇ tasarımında Burkulmayı Engelleyen Mekanizma (BEM), izolasyon malzemesi ve kalınlığı incelenen ana parametrelerdir. BEM olarak uçları ek profil ve plaka ile güçlendirilen kutu profil+beton, sargılı ve sargısız beton, çok parçalı basınç çubuğu ve prekast paneller (PP’ler) incelenmistir. BEM’i kutu p...
İnşaat Şirketleri için Bilgisayar Destekli Bir Portföy Değerlendirme ve Yönetim Aracının Geliştirilmesi
Orakçal, Özorhon Beliz; Birgönül, Mustafa Talat; Özyurt, Beste; Dikmen Toker, İrem; Bilgin, Gözde; Eken, Görkem(2016)
Günümüzde inşaat projeleri giderek karmaşık bir hal almakta, inşaat şirketleri birden çok projeyi eş zamanlı yürütmek durumunda kalmaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin geleneksel proje yönetim teknikleri yerine, bütüncül bir yönetim anlayışı sunan portföy yönetimini benimsemeleri gereği doğmaktadır. Portföy yönetimi, projelerin başta şirketin stratejik hedefleri olmak üzere birçok faktörün bir arada değerlendirilmesi sonucunda portföydeki yerlerinin belirlenmesini ve mevcut kaynakların bu doğrultuda projeler ...
Arazi gerilmelerinin belirlenmesinde akustik emisyon tekniğinin performans ve ölçümleri etkileyen faktörlerin araştırılması
Ulusoy, Reşat; Tuncay, Ergün; Sönmez, Harun(2006)
Bu çalışma, Akustik Emisyon (AE) tekniğinin arazi gerilmelerinin belirlenmesinde kullanılabilirliğinin araştırılması ve konuya ilişkin literatürde yer alan tartışmalara, bir ölçüde de olsa, açıklık getirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda Kaiser Etkisi (KE) seviyesi üzerinde önyüklemedeki gerilmelerle birlikte örneklerin içerdikleri mikroçatlaklann da etkili olduğu belirlenmiştir. KE seviyesinin öngerilmelerle ve mikroçatlaklarla ilişkisine yönelik, sınırlamalarıyla birlikte, Griffith...
Citation Formats
H. Başarır, K. Tuncay, Y. Arıcı, İ. Ö. Yaman, B. Binici, and E. Canbay, “İç Basınçlı Beton Tünellerde Betonarme Kaplama Davranışının Yenilikçi Deneysel ve Sayısal Yaklaşımlar ile İrdelenerek Tasarım Aracı Oluşturulması,” 2019. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnNE5ESXk.