Düzgün olmayan yüzeylerde Kirchhoff yaklaşımı ile dalga alanı hesabı ( Sismik modelleme )

Download
1998
Kayıran, Turan
Kadıoğlu, Selma
Jeofizikte sismik yansıma yöntemi özellikle petrol aramada öncelikli bir yöntemdir. Bu projenin temel amacı, gerçek yeraltı yapısına mümkün olduğu kadar yakın yeraltı yapısını modellemedir. Son yıllarda yorumlama aşamasına ışık tutacak sismik dalga alanı hesabı (modelleme) ve sismik ters çözüm teknikleri oldukça önem kazanmıştır. Yeraltında tabakalaşmalar çoğunlukla karmaşık bir durum göstermektedir. Birçok tip uyumsuzluk yüzeyleri, yığışım tipleri vb. jeolojik yapılar bunlara örnek olarak verilebilir. Ancak dalga alanı hesaplamaları için teorik kısıtlamalar nedeniyle düzgün olmayan yüzeyler çoğunlukla düzgün yüzeyler haline getirilirler. Bu durumda elde edilen dalga alanı kesiti, gerçek sismik kesit ile karşılaştırıldığında benzerlik sağlanamamaktadır. Dalga alanı hesaplamalarının teorik zorluklarını aşmak için değişik yaklaşımlar önerilmiştir. Ancak bu sorun düzgün olmayan yüzeyler için şimdiye kadar giderilememiştir. Biz Kirchhoff yaklaşımının sismik veri işlemde kullanılan en güçlü tekniklerden biri olduğunu biliyoruz. Bu projede yöntem düzgün olmayan yüzeyler için genelleştirilmiştir. Biz dalga alanı hesabı için geleneksel Kirchhoff metodundan başladık ve bunu takiben sırası ile aşağıdaki çalışmaları yaptık. 1- Geleneksel Kirchhoff yaklaşımı teorik olarak geliştirilerek uzay-zaman ortamında genelleştirildi ve bir seri ifade ile tanımlandı. 2- SVD Ters çözüm tekniği kullanılarak düzgün olmayan yüzeyi Gauss fonksiyonuyla tanımlayan fortran dilinde bir bilgisayar programı hazırlandı. Düzgün olmayan râstgele bir arayüzeyi matematiksel olarak tanımlama işlemi dalga alanı hesabı için ilk kez yapılmıştır. 3- Teorik olarak elde edilen, genelleştirilmiş Kirchhoff yöntemi (seri yaklaşım) ile düzgün olamayan yüzeylerde dalga alanını hesaplamak için fortran dilinde bir bilgisayar programı hazırlandı. 4- Hazırlanan bu programlar ile düzgün olamayan yüzeyler içeren modeller üzerinde çalışmalar yapıp, geleneksel Kirchhoff yöntemi ve genelleştirilmiş Kirchhoff yöntemi ile hesaplanan dalga alanı kesitleri arasındaki farklar araştırıldı. Konuyla ilgili" Computation of the Wave Field on the Rough Surfaces: Using Generalized Kirchhoff Approximation" adında 7-10 Temmuz 1997 tarihleri arasında yapılan SEG İstanbul'97 uluslararası jeofizik kongresinde Selma KADIOGLU ve Turan KAYIRAN tarafından bir bildiri sunuldu.

Suggestions

Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi
Gürüz, Güniz; Olcay, Aral; Yürüm, Yuda; Baç, Nurcan; Orbey, Hasan; Toğrul, Taner; Şenelt, Akif(1987)
Bu çalışmada Türk linyitlerinin katalitik ortamda sıvılaştırma özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada Türk linyitlerinin rezerv durumları ve özellikleri göz önünde tutularak onbir numune seçilmiş ve bu linyit numunelerinin özellikleri, kısa, elemental, petrografik, rasyonel, toplam kükürt ve kükürt türleri, kül, katran verimi ve özütleme verimi tayinleri yapılarak belirlenmiştir. Bunu izleyerek, söz konusu onbir numune arasından çeşitli parametrelerin inceleneceği kesikli reaktör sistemlerind...
Batı Raman petrolünün ikincil veya üçüncül üretim yöntemi olarak yüzey aktifleyici madde içeren su enjeksiyonu ile üretilmesinin araştırılması
Okandan, Ender(1977)
Bu çalışmada ağır petrol içeren Batı Raman Petrol sahasında, üretim verimini arttırmak için yapılan su enjeksiyonuna katılabilecek yüzey aktifleyici maddeler araştırılmış ve yapılan öteleme deneyleri ile üretime olan etkenlikleri gözlenmiştir. Yapılan fazlar arası değme açısı ölçmeleri ile sistemin doğal ıslanımı ve kullanılan kimyasal maddeler ile de kalsit düzeyinde sağlanacak ıslanım değişiklikleri incelenmiştir. Kullanılan kimyasal maddeler arasında .Sodyum-dodesil benzen sulfonat» kalsiyum-lignin-sulfo...
Orta Anadolu ofiyolitlerinin petrojenezi: İzmir-Ankara-Erzincan okyanus kolunun evrimine bir yaklaşım
Göncüoğlu, Cemal M.; Yalınız, Kenan M.; Özgül, Levent; Toksoy Köksal, Fatma(1997)
izmir-Ankara-Erzincan Okyanus Kolundan türemiş olan ofiyolitik kayaların jeolojik, jpetrolojik ve petrojenetik özellikleri saptanmış ve bunların büyük bir çoğunlukla Erken Üst Kretase sırasındaki okyanus içi bir dalma-batma zonu üzerinde oluştuğu belirlenmiştir.
Güney Menderes Masifi'nde gözlü gnaysların mikroyapısı ve tektonik önemi
Bozkurt, Erdin(1998)
Menderes Masifi Dünya'da bilinen büyük çekirdek komplekslerden biridir. Masif yaklaşık doğu-batı uzanımlı Büyük Menderes ve Gediz grabenleri ile güney, merkezi ve kuzey olmak üzere üç submasife bölünmüştür. Güney Menderes Masifi birbirlerinden oldukça farklı olan iki tür kayaçtan oluşmaktadır: (1) çekirdeği oluşturduğu düşünülen gözlü gnayslar ve (2) çekirdeği üzerleyen ve literatürede "örtü şistleri" olarak bilinen metasedimanlar. Büyük Menderes grabeninin güneyinde kalan Güney Menderes Masifinde çekirdek ...
Batı Toroslar' ın üst jura-alt kretase devirsel karbonat istiflerinde yörüngesel östatik veya tektonik olayların etkileri
Gaziulusoy, Zeynep; Altıner, Demir; Özgül, Necdet; Akçar, Naki; Yılmaz, İsmail Ömer; Bayazıtoğlu, Muzaffer(1998)
Toroslar'ın Beyşehir Gölü dolayları ve daha güneydeki Seydişehir, Akseki ve Hadim yörelerinde yüzeyleyen Geyik Dağı Birliği'nin Kimmeridciyen-Senomaniyen yaşlı platform içi karbonat istifleri metre ölçeğinde devirsel çökeller ve bunlarla bazan arakatkılanan önemli karst düzeylerinden oluşmaktadır. Metre ölçeğindeki devirsel çökeller üste doğru sığlaşan istifler olup, Jura ve Kretase'deki karakterleri birbirinden farklıdır. Jura'daki asimetrik devirsel çökeller gelgit düzlüğü ilerlemesini gösteren fasiyesler...
Citation Formats
T. Kayıran and S. Kadıoğlu, “Düzgün olmayan yüzeylerde Kirchhoff yaklaşımı ile dalga alanı hesabı ( Sismik modelleme ),” 1998. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRVME5EUT0.