Hide/Show Apps

Yapısında ferrosen bulunduran pirolidin türevlerinin yeni bir yöntemle sentezlenmesi

Yapısında ferrosen bulunduran pirolidin türevleri ilk kez imin tautomerizasyonu yöntemi ile elde edilen azometin ylidlerin dipolarofillerle 1,3-dipolar halkasal katılma tepkimeleri vermesiyle elde edildi. Tepkime oda sıcaklığında EtıZn katalizörlüğünde gerçekleşti. Dipolarofıl olarak dimetil maleat, N-metilmaleimid, akrilonitril ve metil akrilat kullanıldı. Her bir dipolarofille ayrı ayrı yapılan deneylerde beklenen pirolidin türevleri tek bir halkasal katılma ürünü olarak oldukça iyi verim, stereo- ve regioseçicilikle elde edildi. Literatürde ilk kez sentezlenen bu bileşenler $^1H-, ^13C$-NMR, IR ve Kütle spektroskopisi yöntemleriyle karakterize edildi.