Critical Success Factors of Partnering in the Building Design Process

Download
2015-12-15
Doğan, Sevgi Zeynep
Kılıç Çalğıcı, Pınar
Arditi, David
Günaydın, Hüsnü Murat
Etkin olamayan ortaklıklar bina projelerinin yönetiminde, tasarım tekrarlarına ve pahalı değişikliklere sebep olmaktadır. Ortaklığın etkileri, bina projesinin yapım evresi bağlamında etraflıca tartışılmaktadır; ancak tasarım evresi için çok nadir ele alınmaktadır. Bina tasarım sürecinin çokdisiplinli ve işbirlikçi yapısı göz önüne alındığında tasarım evresindeki ortaklığın uygulanabilirliğini, faydasını ve niteliğini inceleyen sistematik ve derin araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, bina tasarım sürecindeki ortaklığın önemli başarı etkenlerinin belirlenmesi konusuna odaklanmaktadır ve mimarların bakış açısını yansıtmaktadır. Seçilen mimarlara bir anket uygulanmış ve toplanan veri, faktör analizi ile çoklu regresyon çözümlemesine tabii tutulmuştur. Faktör analizi yedi önemli başarı etkeni ortaya koymuştur: (1) Etkin iletişim; (2) etkin eşgüdüm; (3) karşılıklı amaçlar; 4) ortak hedefler; (5) uzun vadeli ilişkiler; (6) karşılıklı güven; ve (7) yönetimin desteği. Çoklu regresyon çözümlemesi, mimarların, tasarım projesinin teknik bağlılığını güçlü bir şekilde vurguladığını ve etkin eşgüdüm aradığını; mimarların, tüm paydaşların ortak hedeflere tam adanmışlığını takdir ettiğini; ve son olarak mimarların, bina tasarım sürecinde işbirliğini cesaretlendirecek uzun vadeli ilişkilere adanmışlık istediğini ortaya çıkarmıştır. Araştırma sonuçları, Bütünleşik Proje Teslim (BPT) sisteminin temel ilkeleri olan etkin eşgüdüm, karşılıklı kabul edilen ortak hedeflerin izlenmesi ve uzun vadeli ilişkiler kurulması esaslarını desteklemektedir.

Suggestions

Sistem projelerinde elektrik-elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin işbirliklerinin iyileştirilmesi
Değerli, Mustafa; Kaygan, Pınar (CEUR-WS; 2016-11-04)
Sistem projelerinde başarılı olunabilmesi için disiplinlerarası ve bazen de disiplinlerötesi bir yaklaşım ve işbirliği gerekmekte ve bu projelerde özellikle elektrik & elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin etkili ve verimli bir şekilde işbirliği yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle, sistem projelerinin analiz, tasarım, geliştirme, entegrasyon ve test fazlarında elektrik & elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin işbirlikleri, sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi gereken bir husu...
Understanding collaborative action in emergent work ecosystems: makerspaces
Keklik, Özcan; Bakırlıoğlu, Yekta; Department of Industrial Design (2021-9)
As the design problems confronted are getting more complex, the necessity of different expertise becomes inevitable for comprehensive design solutions which indicate the importance of forming teams with professionals from diverse disciplines. With the emergence of collaborative teams, the importance of working frames has become prominent, and collaborative working frames have been introduced, namely interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary. These working frames determine the type and leve...
Modelling an architectural design process
Şahinler, Kubilay; Sorguç, Arzu; Department of Building Science in Architecture (2022-2-02)
Architecture is influenced by developing technologies as well as by political, social, and economic practices. In this context, the scope of architectural service also evolves. Accordingly, different studies are carried out on the execution of the design process with different methodologies. In the building design process, various models are proposed and discussed, in which the role of the architect is questioned. In this context, this research includes a series of model suggestions aimed at making the arch...
Integration of Fire Vulnerability and Indoor Localization in Built Environments
Kızılkaya Öksüz, Nilüfer; Topak, Fatih; Pekeriçli, Mehmet Koray; Tanyer, Ali Murat (null; 2017-06-15)
In terms of building safety, various standards and regulations effect the formal decisions of building components besides aesthetic concerns. These effects can be perceived as restrictions for the creative basis of architecture that shape the buildings from the beginning by architects, thus they may be hesitant to building safety-related researches. This idea originates from conventional and invalid regulations with deterministic approaches that are accepted as decisive currently. As opposed to deterministi...
GLOBAL SENSITIVITY ANALYSIS FOR URBAN HEAT ISLAND EFFECT: A CASE STUDY IN A RESIDENTIAL NEIGHBOURHOOD IN ANKARA, TURKEY
Çakır, İsmet Berke; Gürsel Dino, İpek; Akgül, Çağla; Department of Architecture (2022-8-31)
The rapid pace of urbanization, coupled with inadequate measures of government policies, has led to detrimental consequences for the built environment, the economics of daily urban life, and the life quality of city dwellers. Urban Heat Islands (UHI) exacerbates resource consumption and environmental footprint and threatens human health and comfort. New design and adaptation strategies are needed for urban settlements not only to lower the energy consumption and environmental impact of the built environment...
Citation Formats
S. Z. Doğan, P. Kılıç Çalğıcı, D. Arditi, and H. M. Günaydın, “Critical Success Factors of Partnering in the Building Design Process,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 2, pp. 61–78, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2015/cilt32/sayi_2/61-78.pdf.