Intercultural Sensitivity Levels of Prospective Teachers

2019-10-20
Özbek, Özlem Yeşim
Taneri, Pervin Oya
Okullardaki akran zorbalığının sebepleri ve etkileri konusunda kapsamlı ilk araştırmalar, 1970'lerde Olweus tarafından yapılmaya başlamıştır. Günümüzde de halen kabul gören tanımıyla zorbalık; bir kişinin, diğer bir kişi veya kişiler tarafından kasıtlı, tekrarlı ve en azından bir süre devam eden olumsuz davranışlarla karşı karşıya bırakılması durumudur. Akran zorbalığı ve zorbalığı önleyici programlar dünyada uzun süredir tartışılıyor olmasına rağmen, Türkiye’de son yıllarda önem kazanmaya başlayan bir konudur. Araştırmalar öğrencilerin yarısına yakınının en az ayda bir defa zorbalığa maruz kaldıklarını ortaya koymaktadır. Önleyici programlarla, akran zorbalığının ve mağduriyetin erken yaşlarda azaltılabileceğini kanıtlayan pek çok çalışma bulunmaktadır. Finlandiya, Norveç ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkede devlet okullarında zorbalığı önlemek için çeşitli programlar uygulanmaktadır. Türkiye’de zorbalığı önlemek için bazı girişimler olmasına rağmen, alan yazında ilkokul öğrencilerine yönelik etkili bir eylem planına ve önleyici programa rastlanmamıştır. Eğitimcilerin zorbalık önleme programlarının etkisini fark etmeleri, bu konuda adım atmalarını teşvik edebilir. Bu çalışmanın amacı alan yazında geçen önemli zorbalığı önleme programlarının eleştirel bir analizini yapmak ve başarılı programların özelliklerini tespit etmektir.

Suggestions

A Critical Look at Bullying Prevention School Programs
Taneri, Pervin Oya; Şahin, Ayşegül (2019-10-20)
Okullardaki akran zorbalığının sebepleri ve etkileri konusunda kapsamlı ilk araştırmalar, 1970'lerde Olweus tarafından yapılmaya başlamıştır. Günümüzde de halen kabul gören tanımıyla zorbalık; bir kişinin, diğer bir kişi veya kişiler tarafından kasıtlı, tekrarlı ve en azından bir süre devam eden olumsuz davranışlarla karşı karşıya bırakılması durumudur. Akran zorbalığı ve zorbalığı önleyici programlar dünyada uzun süredir tartışılıyor olmasına rağmen, Türkiye’de son yıllarda önem kazanmaya başlayan bir konu...
Mimari Mirasın Korunmasında Uygulama Elemanlarının Yetiştirilmesine Yönelik Yaygın Eğitim Uygulamaları
Kuban, Nurdan; Kahya, Yegan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-6-1)
Kültür varlığı yapılara ilişkin koruma ve restorasyon uygulamaları, gerçekleştirilen iş kalemlerinin çeşitliliği, uygulama esnasında oluşabilecek beklenmedik sorunlar, yanlış müdahalelerin sebep olabileceği geri dönüşsüz hasarlar gibi nedenlerle özel uzmanlık ve deneyim gerektiren bir uğraştır. Oysa, Türkiye’de koruma ve restorasyon uygulamalarında da -inşaat sektöründe olduğu gibi- genellikle kalifiye olmayan, deneyimsiz işçiler çalıştırılmaktadır. Nitelikli, kalifiye ustaların bulunmadığı bir ortamda iste...
Perceived justice in marriage: The effects of justice sensitivity, ambivalent sexism, and gender
Şaklar, Zeynep; Sakallı, Nuray; Department of Psychology (2021-10-8)
How perceived justice in marriage (PJM) affects variables such as relationship satisfaction, commitment, and maintenance behavior have been studied extensively in the psychology literature. However, there is very little research about the factors that affect PJM. Therefore, this dissertation aims to test potential antecedents of PJM. Thus, based on the justice and gender psychology literature, justice sensitivity, ambivalent sexism, and gender were examined as the possible factors. A sequential mixed-method...
Designing for Behaviour Change: Smart Phone Applications as Persuaders of Pro-Environmental Behaviours
Coşkun, Aykut ; Erbuğ, Çiğdem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014-6-1)
Davranış değişikliği için tasarım, son yıllarda tasarım yazınında önem kazanan ve çevreye dair sorunlara yeni bir anlayışla çözüm getirmeye amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın temelinde, ürünler ile kullanıcıların yönlendirilmesi ve bu yolla arzu edilen davranışın teşvik edilmesi yatmaktadır. Günümüzde, bu yaklaşım ile geliştirilen ve çevreci davranışları özendiren ürünler yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu ürünlerin etkili bir davranış değişikliği yaratabilmesi, kullanıcılar tarafından olumlu karşılanmasın...
Almost periodic solutions of recurrently structured impulsive neural networks
Top, Gülbahar; Akhmet, Marat; Department of Mathematics (2022-3-28)
This thesis aims to conduct detailed and precise neural networks research with impulses at nonprescribed moments in terms of periodic and almost periodic solutions. Most of the actions in nature modeled by neural networks involve repetitions. Hence periodic and almost periodic motions become crucial. So in this thesis, the existence, uniqueness, and stability of the periodic and almost periodic motion are served for the neural networks with prescribed and nonprescribed impacts. This impulsive system is a n...
Citation Formats
Ö. Y. Özbek and P. O. Taneri, “Intercultural Sensitivity Levels of Prospective Teachers,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86087.