Architectural Literary Analysis: Reading “The Death of the Street” through Ballard’s Literature and Trancik’s “Lost Space”

Download
2015-12-15
Tuna Ultav, Zeynep
Çağlar, T. Nur
Durmaz Drinkwater, S. Bahar
Bu çalışmanın temel amacı, mimarlık ve edebiyat arasındaki olası ilişkinin boyutlarını ortaya çıkarmak ve mimarlık eğitimi, araştırmaları, uygulaması ve diğer disiplinler için potansiyel yararlarını örnekleyerek tartışmaktır. Çalışmanın yöntemi, yazınsal metinlerdeki mekânsal kurgu tasvirleri ve ipuçlarından yola çıkıp çeşitli mimari konuların “yazınsal çözümlemesi” üzerine kurulmuştur. Bu kapsamda, çalışma, örneklem olarak bilim kurgu yazarı Jim Graham Ballard’ın High Rise ve Concrete Island adlı iki romanına odaklanmaktadır. Buna paralel olarak mekânsal boyutu temsilen, Le Corbusier’nin modernist önermesi “sokağın ölümü” ve Roger Trancik’in “modern kentsel mekân” üzerine geliştirmiş olduğu “kayıp mekân” eleştirisi seçilmiştir. Bu anlamda hem “kayıp mekân” hem de Ballard romanları, “sokağın ölümü” üzerine paralel eleştiriler olarak çalışılmıştır. High Rise (Gökdelen), kayıp mekânı çok katlıların oluşturduğu peyzaj olarak, Concrete Island (Beton Ada) ise otoyol kenarları ve otopark alanları olarak tartışmaktadır. Bu çalışma, bu romanlardaki mimari mekân temsillerinin, Trancik’in, modernleşmenin kentsel ölçekteki sonuçları üzerine geliştirdiği eleştirisiyle paralel olduğunu önermektedir. Sonuç olarak, bu çalışma, yazınsal kurgunun mimarlık disipliniyle olan ilişkisini, bir okuma ve araştırma yöntemi olarak da “mimari yazınsal çözümleme” yöntemini ve bunun hem mekânsal hem de diğer disiplinler için katkılarını tartışarak ortaya koymaktadır. Çalışmada modernist ilkelerin kentsel mekâna olan etkileri bu yazınsal örnekler üzerinden tartışılmakta, yazınsal çözümlemenin mimarlık disiplini için eğitim, kuram, uygulama alanları gibi daha geniş çerçevede bir yöntem olarak kullanılabileceğini ve akademisyen ya da mimar olmayan topluluklara ulaşarak mekânsal farkındalık yaratması açısından da etkili olduğu önerilmektedir.

Suggestions

Place, Craft And The Ambiguity Of High-Tech
Bozdoğan, Sibel (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Bu yazı, endüstriyel malzemeler ve parlak renkler kullanarak teknolojik bir estetik sergileyen her yapının kolayca "High-Tech" kategorisine sokulup bir stil meselesine indirgenmesinin eleştirisinden yola çıkmaktadır. Günümüz mimarlık ortamında bu stilistik bakış açısı öylesine hakimdir ki, kimileri buna bir tepki olarak "High-Tech"i sadece rasyonellik ve ekonomiklik düzeyinde tanımlayıp estetik boyutu tümüyle red ederken, kimileri de özellikle bu boyutu alkışlayıp, teknolojinin estetize edilmesini, post-mod...
Mimari Tasarım Paradigmasında Biomimesis’in Etkisi
Arslan Selçuk, Semra; Sorguç, Arzu (Gazi Üniversitesi , 2007-01-01)
“Biomimesis”, canlı cansız varlıkların taklit edilerek yeni tasarımlara esin kaynağı olması kavramı 20.yüzyılın sonunda literatüre girmiş, doğadan esinlenme/öğrenme/uyarlama ve/veya uygulama biçimlerinin neler olabileceği ve farklı bilgi/teknoloji alanlarında nasıl kullanılabileceği sistematik olarak tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada tarih boyunca pek çok alanda izlediğimiz doğa-insan etkileşiminin mimarlıktaki yansıma biçimleri binaların ait oldukları çağa göre öne çıkmışlıkları göz önünde bulund...
“Silence of Academy”: Expressing Harassment through Collective Design Process
Canlı, Ece; Kaya, Çiğdem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016)
The aim of this research is to investigate how design can be practised to facilitate self-expression of women, suffering from sexual harassment in universities. The underlying statement, of using design to counteract harassment, is to indicate that design activity can be utilised not only for industrial interests, but also in the realm of socio-political issues such as gender activism and women's struggles. With this aim, in a two-year practice-based design research entitled Silence of Academy, a series of ...
Türkçe Öğretmen Adaylarının “Modernizm” Kavramına Ilişkin Metaforları
Erden, Nazif Kutay (2017-04-30)
Bu çalışma modernizm kavramını ortaya koymak, farklı disiplinlerce modernizmin nasıl algılandığını ifade etmek ve nihayetinde öğretmen adaylarının modernizm ile ilgili metaforlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, “modernizm” gibi pek çok disiplin içerisinde yer alan kavramın, yeni nesilleri yetiştirecek öğretmen adayları tarafından ne kadar bilindiğini ortaya koyması ve öğretmen adaylarının modernizm ile ilgili neler düşündüklerini belirlemesi bakımından önem taşımaktadır. Çalışmanın araştırma ...
Reading Architectural Utopia(nism)s: A Proposal
Güneri Söğüt, Gizem Deniz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-01-01)
The writings of urban theorists who have studied utopias that propose a counter-space as the basis for a counter-society go back to very early periods in history. However, works dwelling on the influence of such theoretical constructs on actual space, in forms of architectural outputs per se, are comparably new. Since the revival of the very first theoretical work on the relationship between utopia and architecture, barely a century has passed. During this period, such theory has developed and expanded rapi...
Citation Formats
Z. Tuna Ultav, T. N. Çağlar, and S. B. Durmaz Drinkwater, “Architectural Literary Analysis: Reading “The Death of the Street” through Ballard’s Literature and Trancik’s “Lost Space”,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 2, pp. 133–150, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/50734.