Making The Second Nature: Towards A Critique Of Cultural Politics In Urban Perception - The USA Context, 1850-1940s

Download
2011
Çevresel dönüşüm gerçekte, doğa ve kültür arasında sürekliliği olan şiddetli bir gerilime işaret eder; bir diğer deyişle, toplumsal fayda adına birinci doğanın siyasi bir program ve ideolojik araçlar vasıtasıyla üretimi, bir tür çatışma anlamına gelir ve bu, Marks’ın ikinci doğa tanımıyla örtüşür. Burada özellikle altı çizilmesi gereken olgu, kentleşmenin, doğa ve kültür arasında süregelen mücadelenin hem öznesi hem de nesnesi konumunda olduğudur. Yazımız bu noktada, yukarıda özetlediğimiz kuramsal çerçeveye bağlı kalarak, İç-savaş ve İkinci Dünya Savaşı arasında, bu süreci örgütleyen çok özel bir bağlama, Amerikan kentleşme tarihine bakarak, doğa ve kültür çatışmasının mekan üzerinden okunabilirliğini sınamaya çalışmaktadır. Kentleşmenin araçsallaştırılmasının meşrulaştırılması süresince ortaya konulan söylemler ve farklı ideolojik arkitiplerin iki savaş arasındaki ütopyan tezahürleri, araştırmamızın örneklemelerini içermektedir. Doğa ve kültür arasındaki çatışma, temelde Arkadyan bir ideolojik yapılanma ile, 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendisini tek egemen üretim modu olarak kabul ettiren endüstriyel-kapitalist olgu arasındadır. Daha önceleri, neredeyse popüler bir anlatıya dönüşen “öncü kültürü” (frontier culture), kapitalist üretimin baskın tavrı karşısında yeniden yapılanarak, alışık olmadık kentleşme söylem ve mekansal uygulamaların oluşumuna yol açar ve özellikle, endüstrileşmeye paralel gelişen yeni siyasa, “metropolitan” bir algıyı ve ona takılı kültürel kodları, gündelik hayat ve üst-kültür alanlarına da taşır. Burada, yeni disipliner yapılanmalar ile mesleki söylem ve uygulama alanlarının, İkinci Dünya Savaşı başlarına kadar ne denli etkin olduğunun altı çizilmelidir: Siyasi erkin, doğa ve kültür çatışmasına ilişkin ideolojik tercih ve yaptırımları, söylemsel ve yasal olanın çok ötesine taşınmış; mimarlık ve planlama disiplinleri aracılığı ile neredeyse birer sosyal mühendislik projelerine dönüşmüştür. Doğa, ilkesel olarak ahlaki bir dayanak; buna karşılık metropolis, egemen siyasetin ideolojik mekanıdır: Ahlaki dayanak ile ideolojik mekan arasında süregelen yüzyıllık savaş ise farklı ütopyalar aracılığı ile meşruiyet zemini elde etme uğraşısındadır. Bu noktada metin, farklı dönemlerde ileri sürelen, yeri geldiğinde de siyasi iradenin yaptırımları ile uygulanan söz konusu mekansal ütopyaları tartışmaktadır. Mekansal ütopyaların, kültür politikaları ile süregelen ilişkisi çok önemlidir. Sonuçta bilinmesi gereken şey, kültür üzerinden yürütülen siyasetin, mimarlık ve özellikle kent mimarlığını, üretim ilişkileri bağlamında doğrudan etkilediğidir. Metinde ileri sürülen sav da dolayısıyla, bir görüşün bir başka görüşe görece üstünlüğünün çok ötesindedir: Söylemsel formasyon ve pratikler arasında süregelen çatışma üzerinden mekan tarihlerinin irdelenmesi, eleştirel bir okuma yapılabilmesi açısından önemli ipuçları sunmaktadır.

Suggestions

Rethinking the historical basis for the protection of human rights: The role of universal norms, state power, and social struggles
Zeyrek, Bilge Ece; Bedirhanoğlu Toker, Pınar; Department of International Relations (2022-8)
The continuation of human rights crises at a time when human rights have become a common value in both international and local politics is a puzzle that needs to be questioned. This thesis searches for an answer to this question by critically overviewing the history of human rights, in which the idea and practice of universal human rights have developed by considering universal norms, state power, and social struggles. The 18th century, the post-1945 period, and the post-Cold War period are examined with th...
Engaging with the past in Turkey: An action research
Sarıoğlu, Senem; Atakuman, Çiğdem; Department of Settlement Archaeology (2022-3)
How we engage with the past is deeply related to our understanding of the self and the world. Thus, people’s engagement with archaeological narratives is needed to be understood better. This study aims to explore how we can create more engaging archaeological narratives and how different archaeological narratives influence people’s perceptions of time and identity. This study used action research as the methodology because of the need for experimenting with different archaeological narratives. The site chos...
Mükemmeliyetçiliği Şema Terapiyle Ele Almak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım
Köse-Karaca, Bahar; Gürsoy, Mustafa (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
Mükemmeliyetçilik, klinik anlamda kişinin işlevselliğinde önemli düzeyde sıkıntıya ve bozulmalara yol açan, aşırı yüksek standartlara sahip olma eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada şikâyetlerinin odağı mükemmeliyetçilik olan ve özellikle iş ve çalışma alanlarında buna dair sıkıntı yaşayan bir vaka ele alınmıştır. Çalışmanın amacı şema terapi formülasyonu ve teknikleriyle mükemmeliyetçiliğin nasıl çalışılabileceğini örneklemektir. İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı şema te...
Question concerning the universality of human rights: a comparative examination of the works of Donnelly, Nino, and Ferry and Renaut
Demiray, Mehmet Ruhi; Deveci, Cem; Department of Political Science and Public Administration (2003)
From the if century when the idea pfhurnan rights has been first articulated m the history of humankind to our age, the adherents of miş Idea have generally asserted that these rights have a universal, thus an ahistorical and trafiscultural, character in their scope of validity. However, even a superficial review of the recent human rights literature is sufficient to give one the insight mat the question of the ground of this universality is the most crucial issue in the current theoretical debates on human...
How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice
Çalışkan, Olgu (2015-01-01)
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri ...
Citation Formats
G. A. Sargın, “Making The Second Nature: Towards A Critique Of Cultural Politics In Urban Perception - The USA Context, 1850-1940s,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 28, no. 1, pp. 147–164, 2011, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2011/cilt28/sayi_1/147-164.pdf.