Making The Second Nature: Towards A Critique Of Cultural Politics In Urban Perception - The USA Context, 1850-1940s

Download
2011
Çevresel dönüşüm gerçekte, doğa ve kültür arasında sürekliliği olan şiddetli bir gerilime işaret eder; bir diğer deyişle, toplumsal fayda adına birinci doğanın siyasi bir program ve ideolojik araçlar vasıtasıyla üretimi, bir tür çatışma anlamına gelir ve bu, Marks’ın ikinci doğa tanımıyla örtüşür. Burada özellikle altı çizilmesi gereken olgu, kentleşmenin, doğa ve kültür arasında süregelen mücadelenin hem öznesi hem de nesnesi konumunda olduğudur. Yazımız bu noktada, yukarıda özetlediğimiz kuramsal çerçeveye bağlı kalarak, İç-savaş ve İkinci Dünya Savaşı arasında, bu süreci örgütleyen çok özel bir bağlama, Amerikan kentleşme tarihine bakarak, doğa ve kültür çatışmasının mekan üzerinden okunabilirliğini sınamaya çalışmaktadır. Kentleşmenin araçsallaştırılmasının meşrulaştırılması süresince ortaya konulan söylemler ve farklı ideolojik arkitiplerin iki savaş arasındaki ütopyan tezahürleri, araştırmamızın örneklemelerini içermektedir. Doğa ve kültür arasındaki çatışma, temelde Arkadyan bir ideolojik yapılanma ile, 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendisini tek egemen üretim modu olarak kabul ettiren endüstriyel-kapitalist olgu arasındadır. Daha önceleri, neredeyse popüler bir anlatıya dönüşen “öncü kültürü” (frontier culture), kapitalist üretimin baskın tavrı karşısında yeniden yapılanarak, alışık olmadık kentleşme söylem ve mekansal uygulamaların oluşumuna yol açar ve özellikle, endüstrileşmeye paralel gelişen yeni siyasa, “metropolitan” bir algıyı ve ona takılı kültürel kodları, gündelik hayat ve üst-kültür alanlarına da taşır. Burada, yeni disipliner yapılanmalar ile mesleki söylem ve uygulama alanlarının, İkinci Dünya Savaşı başlarına kadar ne denli etkin olduğunun altı çizilmelidir: Siyasi erkin, doğa ve kültür çatışmasına ilişkin ideolojik tercih ve yaptırımları, söylemsel ve yasal olanın çok ötesine taşınmış; mimarlık ve planlama disiplinleri aracılığı ile neredeyse birer sosyal mühendislik projelerine dönüşmüştür. Doğa, ilkesel olarak ahlaki bir dayanak; buna karşılık metropolis, egemen siyasetin ideolojik mekanıdır: Ahlaki dayanak ile ideolojik mekan arasında süregelen yüzyıllık savaş ise farklı ütopyalar aracılığı ile meşruiyet zemini elde etme uğraşısındadır. Bu noktada metin, farklı dönemlerde ileri sürelen, yeri geldiğinde de siyasi iradenin yaptırımları ile uygulanan söz konusu mekansal ütopyaları tartışmaktadır. Mekansal ütopyaların, kültür politikaları ile süregelen ilişkisi çok önemlidir. Sonuçta bilinmesi gereken şey, kültür üzerinden yürütülen siyasetin, mimarlık ve özellikle kent mimarlığını, üretim ilişkileri bağlamında doğrudan etkilediğidir. Metinde ileri sürülen sav da dolayısıyla, bir görüşün bir başka görüşe görece üstünlüğünün çok ötesindedir: Söylemsel formasyon ve pratikler arasında süregelen çatışma üzerinden mekan tarihlerinin irdelenmesi, eleştirel bir okuma yapılabilmesi açısından önemli ipuçları sunmaktadır.

Suggestions

Making Community and Place: Commonalities and Contrasts in the Work of Daniel Kemmis and Christopher Alexander
Seamon, David (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2006)
This article examines the theories of community and urban design proposed by architect Christopher Alexander and political thinker Daniel Kemmis. I argue that Kemmis, in his vision of the good city, sees urban healing fostered largely through civil discourse among citizens and politicians. In contrast, Alexander argues that, before any such discourse can begin, there must first be a basic understanding as to what environmental wholeness is and how it can be strengthened or stymied by qualities of physical d...
DESIGNING EXPLICIT REFLECTIVE NATURE OF SCIENCE LESSONS: EXPERIENCES OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS
Bilican, Kader; Çakıroğlu, Jale; Öztekin, Ceren (2013-07-03)
The theory of capitalism and its ontological foundations: comparative study of Marx and Deleuze&Guattari
Kocagül, Volkan; Sol, Ayhan; Department of Philosophy (2006)
The main objective of this thesis is to examine the theory of capitalism and its ontological foundations through the major works of Marx and Deleuze&Guattari. In his monumental book called Capital, Karl Marx develops an account of capitalism based on his understanding of philosophy of which takes its roots from Hegel and Feuerbach. Additionally, English political economy and French socialism serve as reliable grounds for Marx’s analysis. In light of the writings of these historical precursors, Marx constitu...
Creating a Magic World: Punk, DIY Culture and Feminist Ethics in Contemporary Turkey
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (null; 2018-07-03)
This essay offers an analysis of Istanbul based feminist punk acts. Through music, protest, art, and zines, feminist punks do not only seek to negate the prevalent misogyny sedimented in hardcore/punk culture and beyond, but they also seek to create new spaces where new values would take root. A feminist effort to “lead a good life in a bad life,” to borrow from Judith Butler, has repercussions that resonate well beyond the confines of an individual’s life. Acts of resistance undertaken collectively transla...
Building a legible city : how far planning is succesful in Ankara
Eraydın, Zeynep; Barlas, Mehmet Adnan; Urban Design in City and Regional Planning Department (2007)
Human environment perceptual relationships have significant effects on human psychology in urban spaces. The concepts of urban legibility and imageability concentrate on these relationships and define components to create livable places by organizing the physical structure. However, determining legibility components is not sufficient in order to define whether a place legible or not. This thesis explores Gestalt laws of perception can be used to re-define the relationships among legibility components by set...
Citation Formats
G. A. Sargın, “Making The Second Nature: Towards A Critique Of Cultural Politics In Urban Perception - The USA Context, 1850-1940s,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 28, no. 1, pp. 147–164, 2011, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2011/cilt28/sayi_1/147-164.pdf.