Making The Second Nature: Towards A Critique Of Cultural Politics In Urban Perception - The USA Context, 1850-1940s

Download
2011
Çevresel dönüşüm gerçekte, doğa ve kültür arasında sürekliliği olan şiddetli bir gerilime işaret eder; bir diğer deyişle, toplumsal fayda adına birinci doğanın siyasi bir program ve ideolojik araçlar vasıtasıyla üretimi, bir tür çatışma anlamına gelir ve bu, Marks’ın ikinci doğa tanımıyla örtüşür. Burada özellikle altı çizilmesi gereken olgu, kentleşmenin, doğa ve kültür arasında süregelen mücadelenin hem öznesi hem de nesnesi konumunda olduğudur. Yazımız bu noktada, yukarıda özetlediğimiz kuramsal çerçeveye bağlı kalarak, İç-savaş ve İkinci Dünya Savaşı arasında, bu süreci örgütleyen çok özel bir bağlama, Amerikan kentleşme tarihine bakarak, doğa ve kültür çatışmasının mekan üzerinden okunabilirliğini sınamaya çalışmaktadır. Kentleşmenin araçsallaştırılmasının meşrulaştırılması süresince ortaya konulan söylemler ve farklı ideolojik arkitiplerin iki savaş arasındaki ütopyan tezahürleri, araştırmamızın örneklemelerini içermektedir. Doğa ve kültür arasındaki çatışma, temelde Arkadyan bir ideolojik yapılanma ile, 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendisini tek egemen üretim modu olarak kabul ettiren endüstriyel-kapitalist olgu arasındadır. Daha önceleri, neredeyse popüler bir anlatıya dönüşen “öncü kültürü” (frontier culture), kapitalist üretimin baskın tavrı karşısında yeniden yapılanarak, alışık olmadık kentleşme söylem ve mekansal uygulamaların oluşumuna yol açar ve özellikle, endüstrileşmeye paralel gelişen yeni siyasa, “metropolitan” bir algıyı ve ona takılı kültürel kodları, gündelik hayat ve üst-kültür alanlarına da taşır. Burada, yeni disipliner yapılanmalar ile mesleki söylem ve uygulama alanlarının, İkinci Dünya Savaşı başlarına kadar ne denli etkin olduğunun altı çizilmelidir: Siyasi erkin, doğa ve kültür çatışmasına ilişkin ideolojik tercih ve yaptırımları, söylemsel ve yasal olanın çok ötesine taşınmış; mimarlık ve planlama disiplinleri aracılığı ile neredeyse birer sosyal mühendislik projelerine dönüşmüştür. Doğa, ilkesel olarak ahlaki bir dayanak; buna karşılık metropolis, egemen siyasetin ideolojik mekanıdır: Ahlaki dayanak ile ideolojik mekan arasında süregelen yüzyıllık savaş ise farklı ütopyalar aracılığı ile meşruiyet zemini elde etme uğraşısındadır. Bu noktada metin, farklı dönemlerde ileri sürelen, yeri geldiğinde de siyasi iradenin yaptırımları ile uygulanan söz konusu mekansal ütopyaları tartışmaktadır. Mekansal ütopyaların, kültür politikaları ile süregelen ilişkisi çok önemlidir. Sonuçta bilinmesi gereken şey, kültür üzerinden yürütülen siyasetin, mimarlık ve özellikle kent mimarlığını, üretim ilişkileri bağlamında doğrudan etkilediğidir. Metinde ileri sürülen sav da dolayısıyla, bir görüşün bir başka görüşe görece üstünlüğünün çok ötesindedir: Söylemsel formasyon ve pratikler arasında süregelen çatışma üzerinden mekan tarihlerinin irdelenmesi, eleştirel bir okuma yapılabilmesi açısından önemli ipuçları sunmaktadır.

Suggestions

Engaging with the past in Turkey: An action research
Sarıoğlu, Senem; Atakuman, Çiğdem; Department of Settlement Archaeology (2022-3)
How we engage with the past is deeply related to our understanding of the self and the world. Thus, people’s engagement with archaeological narratives is needed to be understood better. This study aims to explore how we can create more engaging archaeological narratives and how different archaeological narratives influence people’s perceptions of time and identity. This study used action research as the methodology because of the need for experimenting with different archaeological narratives. The site chos...
A post-pandemic reassessment of the New Urbanism principles
Kaya, Yasin Yağız; Akkar Ercan, Z. Müge; Department of City and Regional Planning (2021-12-09)
To live and take shelter, creating a physical environment for human beings first started with carving and then continued with the learning of constructing and building. These constructed physical environments expanded over time according to the needs and ultimately became cities. Several factors affect the physical forms of the cities. Some of these factors are directly related to human decisions, while others are independent of people. In history, cities and urban space design have continuously changed and...
How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice
Çalışkan, Olgu (2015-01-01)
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri ...
Understanding the concept of locality in architecture in the 21st century: mapping contemporary architecture in Turkey
Polat, Hüseyin; Güzer, Celal Abdi; Department of Architecture (2021-9)
The relationship between architectural production and its contextual references has always been a significant ground of research and discussion in architectural criticism. The concept of locality represents the contextual aspect of architectural design and significance of place in architectural production. Consideration of contextual determinants and understanding the concept of locality may show significant differences within temporal and spatial changes. In the 21st century, the significance and impact of...
İslam ile görsel mizah: Türkiye’de İslamî mizah dergiciliğinin dönüşümü
Çolak, Erdem (2017-06-01)
Bu makalede, İslam ile görsel mizah arasındaki, 1990’lardan günümüze değişen/dönüşen ilişkiler incelenecektir. Türkiye’deki mizah dergiciliği geleneğinin sol/ sosyalist siyasi gelenekle olan bağları ve bu geleneğin son dönemlerde internet mizahı, stand-up’lar ve hatta Gezi Direnişi gibi eylemlerle etki alanını genişletmesi, İslami kesimin de bu alana ilgi duymasına sebep olmuştur. 1990’larda başlayan İslami mizah dergiciliği 2007’den sonra Cafcaf ile devam etmiş, 2015’ten itibaren de Hacamat, Püff, Cins...
Citation Formats
G. A. Sargın, “Making The Second Nature: Towards A Critique Of Cultural Politics In Urban Perception - The USA Context, 1850-1940s,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 28, no. 1, pp. 147–164, 2011, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2011/cilt28/sayi_1/147-164.pdf.