Identity Crisis Due to Transformation of Home Environment: The Case for Two Muslim Cities, Dhaka and Hofuf

Download
2007-6-01
Mahmud, Shihabuddin
Kentlerin merkezlerinde yer alan geleneksel mahallelerdeki dönüşümün nedenlerinin büyük ölçüde küreselleşmenin getirdiği etkilerden kaynaklandığı; kent merkezlerindeki iş gücünün niteliğinin bu doğrultuda hızla değiştiği; karmaşık kültüre sahip geçici toplulukların bu merkez mahallelerdeki konutları yoğun biçimde kullandığı, söylenebilir. Bu geçici işgücü nüfusu, geleneksel merkezleri ve geleneksel mahalleleri akılalmaz bir hız ve boyutta dönüştürmektedir. Bunun sonucunda yaşanan dönüşüm kaçınılmaz biçimde merkezdeki konut içi ve çevresi niteliklerini hırpalamakta, topluluk yaşamını tehdit etmekte, özgün mahalle ve konut niteliklerini ortadan kaldırarak kimliksizleştirilmiş çevrelerin ortaya çıkışını hızlandırmaktadır. Bangladeş ve Suudi Arabistan’da iki tarihi şehir olan Dakka (Dhaka, Bangladeş’in başkenti) ve Hofuf (Al-Hofuf ya da El-Hufuf), kendine özgü nitelikleri olan iki eski İslam şehri olarak, son yıllarda özellikle eski merkez mahallelerinin geçirdiği kapsamlı dönüşümler nedeniyle burada birlikte ele alınıp karşılaştırılmaya çalışılmaktadır. Dakka’nın merkez mahallerindeki eski konutların sahipleri, evlerini alt birimlere bölerek kira gelirini artırmanın yolunu bulmuşa benzemektedirler. Benzeri bir biçimde Hofuf’taki ev sahipleri de, geleneksel evlerini yatakhane biçiminde bir kullanıma ya da ticari mekanlara dönüştürerek, onları ülke dışından gelen düşük gelirli gruplara kiralamaktan kaçınmamaktadırlar. Hofuf’ta bir zamanlar bir topluluğa ait olma hissini yaratan ve aynı zamanda onun sonucu olan mekan bağımlı fereej sistemi, yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. İki ülke, iki farklı sosyo-ekonomik oluşum ve iki farklı kültüre sahip iki toplum tarafından kullanılıyor olsa bile iki eski kent merkezindeki geleneksel konutların yaşadığı dönüşümler, benzerlikler göstermekte ve küreselleşmenin etkilerini taşımaktadır. Ortaklık yalnızca dönüşümün örüntülerinde değil, mahalle kimliğinin yitiminde de yaşanmaktadır. Çalışma, Dakka ve Hofuf kentlerinin merkezindeki geleneksel mahallelerde bulunan aynı sosyo-ekonomik ve kültürel yapıya sahip olan kullanıcılar tarafından yerleşilen eski yapıların karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Alan araştırması ve gözlemlere dayalı olarak geliştrilen çalışmada, ayrıca bu konutların kullanımları süresince nasıl bir dönüşüme uğradıkları ve bunun nedenleri, geleneksel mahallelerin bugünkü kullanımının zorunlu olarak ortaya çıkardığı kimlik yitiminin altında yatan gelişme ve nedenler tartışmaya açılmaktadır.

Suggestions

Discursive and Spatial Anatomy Of Alternative Living Models: Architectural Utopias Within Housing Discourse
Dülgeroğlu, Özüm; Basa, İnci; Department of Architecture (2022-2-3)
The concept of housing, as more than just being a shelter, means a lot about lifestyle understanding of individuals and it is generally shaped through the social structure of society. However, social structure of the community continues to change in time, and therefore alternative living models come into existence. Architectural expressions and spatial demands of these new emerging socio cultural generations are also different, and conventional dwelling types cannot fulfill all habitants’ expectations. Thus...
Evaluation of the Integration of Bike Routes to the Rail Transport System in Zeytinburnu District
Güleç Özer, Derya; Yıldırım, Özge Ceylin; Uyduran, Hızır Gökhan; Türkkan, Doğan; Eyce, Nihat (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2022-6)
The rapid change and transformation of socioeconomic activities in cities, the increase in the population, and the growth of the physical environment bring many problems. One of these problems is the increasing demand for transportation by the increased population. High demand for individual vehicles, traffic congestion, noise, air pollution, and environmental problems adversely affect urban accessibility, quality of life, and social health. Public transport has gained importance to provide access within th...
Traversing an Anatolian Village: Views From the Inside
Snyder, Alison B. (Middle East Technical University FACULTY OF ARCHITECTURE, 2005-2-10)
Konutun ve konut içi mekansal bölüntülerin oluşması, tipik yapım yöntemleri ve yerel ekonomi ile olduğu kadar, sosyo-kültürel davranış ve işlevsel gereksinim açısından da anlaşılabilir. Yapılar ve içinde bulundukları bağlam, karmaşık bir mekansal ve kültürel ilişkiler ürünüdür. Araştırma, günümüz Türkiye’sinde orta Anadolu köylerinin geçirmekte olduğu morfolojik değişimi ve ev ile ev iç mekanının yeniden oluşmasını ele alan ender çalışmalardan birisidir. Yaşama mekanını farklı dönemlere özgülenmiş biçimde s...
Residential Relocation and Children's Satisfaction with Mass Housing
Severcan, Yücel Can (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-01-01)
This article investigates the effects of relocation on children's satisfaction with mass housing built in the context of squatter housing regeneration. The results are based on a survey and group interviews with 137 nine-to-twelve-year-old children living in three mass housing developments in Ankara, Turkey. At the home level, it was found that while there was no significant change in the satisfaction level of children who moved to an outer-city mass housing development, satisfaction scores significantly in...
Conflict Resolution Styles Scale in Romantic Relationship The Validity and Reliability Study
Özen, Ayça; Salman Elgin, Selin; Sakallı, Nuray (2016-06-01)
Bu çalışmanın amacı çiftlerin çatışma çözüm stillerini ölçmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla 2 ayrı çalışma yürütülmüştür. İlk çalışmada, romantik ilişki yaşayan ya da evli kişilerle yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Hem bu mülakatlardan oluşturulan maddeler, hem de alanda uzman kişiler tarafından ilgili yazın incelenerek eklenen maddelerle geniş bir madde havuzu oluşturulmuştur. Romantik ilişki yaşayan 200 katılımcıyla (Ort.yaş = 23.13, S.yaş = 2.96) y...
Citation Formats
S. Mahmud, “Identity Crisis Due to Transformation of Home Environment: The Case for Two Muslim Cities, Dhaka and Hofuf,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 24, no. 2, pp. 37–56, 2007, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2007/cilt24/sayi_2/37-56.pdf.