Skyscrapers as Tools of Economic Reform and Elements of Urban Skyline: Case of the Abdali Development Project at Amman

Download
2007
Abu-Ghazalah, Samer
Gökdelenlerin çevre sakinleri ve yatırımcılar tarafından gücün ve ekonomik güçlülüğün sembolü olarak algılandığı Ürdün’de, yakın zamanlarda ekonomik durumun iyileştirilmesi amacıyla yabancı yatırımcıyı teşvik edici bir ekonomik reform süreci başlatıldı. Bu makalede Amman kent merkezi yakınlarındaki Abdali bölgesinin yabancı yatırımcılar elinde gelişen kentsel dönüşüm (kentsel yeniden oluşum: urban regeneration) projesi, önerdiği yeni gökdelenler ve bunların kentin silüetine olan katkıları açısından değerlendirilmektedir. Amman’ın ufuk çizgisi, Orta Doğu’nun öteki geleneksel kentlerinde olduğu gibi, 1990’lara kadar değişmeden kaldı. O zamandan beri konut mahalleleri arasında gökdelenler inşa etmek, kendiliğinden ve denetimsiz biçimde ortaya çıkan bir inşa etkinliği oldu ve gökdelenlerin, fiziksel çevre üzerindeki, kentin sosyal yaşamı ya da kentin ufuk çizgisi üzerindeki etkileri araştırılmadan gerçekleştirildi. Abdali’deki yedi yenigökdelen, sonuçta kentin silüetini yeniden şekillendirecek ve yeniden tanımlayacaktır. Oysa kentin silüeti uzun yıllar boyunca oluşmuştur ve pek çok uygarlığın ürünüdür. Tarihsel, coğrafi, doğal, ekonomik, toplumsal, dini etmenlerle pek çok teknolojik boyut ve çeşitli planlama yönetmelikleri onun oluşumunu etkilemiştir. Bu çalışma, Abdali kentsel yeniden oluşum projesinde yalnızca ekonomik etmenin dikkate alındığını ortaya koymaktadır. Çalışma, Amman kentinin bugünkü silüetini bazı bölümlere ayırarak incelemekte, yerel mahalle sakinleriyle yapılan bir anket sorgusu yoluyla da bu yeni projenin mahallenin geleneksel imajını nasıl değiştireceğini bulgulamaya çalışmaktadır.

Suggestions

Urban Development Projects And The Construction Of Neo-Liberal Urban Hegemony: The Case Of İzmir
Penpecioğlu, Mehmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-6-1)
Son 30 yıllık süreçte neo-liberalizme eklemlenmiş bir çok ülkede, büyük ölçekli kentsel projeler (BKP’ler) başat bir girişimci kentsel siyasa mekanizması haline gelmektedir. Mekanın üretiminde hegemonik bir güç inşa eden BKP’ler ile; merkezi iş alanları, turizm merkezleri, korunaklı ve lüks konut alanları ve alışveriş merkezleri gibi “neo-liberal kentleşme” mekanları üretilmektedir. BKP’ler “mekan üretiminin hegemonik projeleri” olarak yalnızca sermaye birikim ilişkilerinin yeniden üretilmesinde değil; aynı...
Performans bazlı asfalt karışım deneylerinin yapılabilmesi için altyapı geliştirilmesi
Öztürk, Hande Işık; Güler, Murat(2018-12-31)
Bitümlü sıcak karışımlar (BSK) için performans deneylerinin gerekliliği uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucunda bütün bitümlü sıcak karışım üreticileri, yetkililer ve araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Bu proje kapsamında ODTU ulaştırma laboratuvarında önemli bir eksiklik olan performans deney altyapısının kurulması hedeflenmektedir. Laboratuvar şartlarında gerçekleştirilen bu performans deneyleri kısaca: karışımın sıcak, ılık ve soğuk iklim şartlarındaki tekerlek izinde oturma ve çatlak ol...
Karadeniz hamsisinin yumurta ve larva evresi dinamikleri
Bingel, F.(2005)
Bu rapor "Karadeniz Stok Tayini", projesinin 1995-99 yılları arasında yürütülen çalışmaları ve çıkartılan sonuçları ve bunların diğer verilerle irdelenmesini kapsa­maktadır. Mnemiopsis Karadeniz'de hamsi larvası ile aynı beslenme basamağında yer almak­tadır. Bir olasılıkla Mnemiopsis'm yaz-sonbahar 1988'de ani çoğalması hamsi larva ve genç bireylerinin besin maddelerinin azalmasına ve dolayısiyla 1989'da stok'a katılmanın zayıflamasına, sonuçta da erin populasyon biyokitlesinin mesleki balık­çılığın da etk...
Structural tools in the making of cities : form as a development control mechanism
Ceylan, Aybike; Barlas, Mehmet Adnan; Department of City and Regional Planning (2003)
Macro-scale planning and design as a product of modernism have been abandoned to a high degree, as a result of the reactionary post-modern approaches since the 19602s. Intensifying with the rise of neo-liberal approaches in the 19702s, these reactions advocated merely incremental decision-making and design in the making of cities. These developments lived in the western countries showed their reflections in Turkey with the 19802s, resulting in fragmented planning practices. However it is the hypothesis of t...
Utopia And Determinism: Architectural Deterministic Thinking In Urban Utopias
T. Dostoğlu, Neslihan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Günümüzde kentsel tasarım alanındaki uygulamalarda ortaya çıkan sorunlar, genellikle, bu uygulamaların ondokuzuncu yüzyıl sonları ile yirminci yüzyıl başlarında Batı'da geliştirilen ütopik kent modellerinden esinlenmesine bağlanmıştır. Bu dönemdeki kentsel ütopyalar, fonksiyonu dar anlamda ele alarak sadece biyolojik gereksinimler ve teknolojik buluşlara önem verdikleri, sosyal ve psikolojik gereksinimleri ise gözardı ettikleri ve evrensel olarak uygulanabilme varsayımına dayandıkları İçin eleştirilmişlerdi...
Citation Formats
S. Abu-Ghazalah, “Skyscrapers as Tools of Economic Reform and Elements of Urban Skyline: Case of the Abdali Development Project at Amman,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 24, no. 1, pp. 49–70, 2007, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2007/cilt24/sayi_1/49-70.pdf.