The Crisis In The Humanities And The Writing Of History: A Tentative Inquiry Via Althusser

Download
1997
Turan, Belgin
Son yıllarda Batı düşün dünyasındaki gelişmeler sosyal bilimlerin bilgi üretim mekanizmaları konusunda şüphelere yol açtı. Yakm zamana kadar evrensel ve yansız olduğu düşünülen bilgi(ler)in belli özne konumlarından üretildiğinin ortaya konulması üst anlatıların yanısıra tarihi bilginin de geçerliliğinin sorgulanmasını getirdi. Geldiğimiz noktada tarihçilerin bu gelişmelere kayıtsız kalmaları artık mümkün değil. Krizi atlatmak ancak tarih disiplininin kendi varsayımlarını, ön kabullerini irdelemesi, 'nesnellik', 'gerçeklik', 'tarihi bilgi' gibi geçmişte saydam olduğu düşünülen kavramlara gerçekten açıklık getirmesi ile olabilir. Öncelikle geçmişte olanlar ile onların tarihi anlatımları arasındaki 'transferential' ilişkinin farkında olunmalıdır. Tarihi anlatı bir yer değiştirmedir, bir analogdur, anlattığı şeyin kendisi değildir. Tarih bu anlamda Althusser'in dediği gibi gerçek (real) bir objedir ve bir bilgi objesi olan tarih anlatısından farklıdır. Tarihçi geçmişe bütünüyle hakim olamayacağını kabul etmeli ancak yazım sürecinde ortaya çıkan çelişkilere ve kaymalara karşı da çaba göstermelidir. Mutlak doğruyu yakalamak iddiasında olmayan ancak belli bir açıklayıcı gücü olabilecek bir tarih yazımı için tarih disiplini önce Althusser'in gösterdiği gibi kendi teorisini (metodolojisinden farklı olarak) geliştirmeli yani kendi kavramlarını ve tarih bilgisinin üretileceği mekanizmaları oluşturmalıdır. Teleolojik ve indirgemeci nedensellikler yerine Althusser'in önerdiği sosyal yapıyı merkezsiz, karmaşık bir oluşum olarak tanımlayan yapısal nedensellik üzerine kurulacak ve dolayısıyla tarihi bu karmaşık oluşumların yapısal evrimleşmesi olarak görecek bir tarihçilik, disiplinin öznellik, indirgemecilik ve kurmaca olma iddiaları karşısında kaybettiği meşruiyetini kazanmasını sağlayacaktır.

Suggestions

An inquiry into marginalized sexual identities in the context of minorities within a minority
Tektaş, Elif; Karademir, Aret; Department of Gender and Women's Studies (2022-12)
Minorities within marginalized sexual identities still face disadvantageous situations or regulations even though sexual minorities are protected by some rights, or they have equal rights with heterosexuals. This study examines the effects of a sexual minority's practices of exclusion of and discrimination against other sexual minorities within that sexual minority in the context of rights discourse. The specific minority identity within LGBTIQ+s on which the thesis will focus is bisexuality. Among monosexu...
The Ideal Of Handicrafts and the Modern Design Formation: Coincidences and Failures
Tsoumas, Johannis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Bu araştırma günümüzde modern tasarım olarak adlandırılan kavramın el sanatları kavramıyla yakından ilişkisini incelemektedir. Esas amacı, yalnızca kuramsal olarak değil, aynı zamanda karanlık Orta Çağdan günümüze uzanan bir dizi anahtar tarihsel örnekten hareket ederek el sanatlarının, Batı toplumlarında başarıya ulaşan endüstriyel tasarımın temelini oluşturduğunu göstermektir. Bu göz ardı edilemeyecek ilişkinin gelişimindeki önemli dönüm noktası 19. yüzyıl İngiltere’sidir. Çünkü bu dönem Sanayi Devrimi’ni...
The Comprehension of Place Awareness in a Historical Context: Metaphors in Architectural Design Education
Özkan Yazgan, Esra; Akalın, Aysu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
This study examines cognitive operations in the design studio - the main component of architectural education - and reviews these operations with regard to a design problem. It also develops an argument for performing an analysis of place awareness in historic context while considering the characteristics of the place where the project will be located and accepting that these characteristics affect the architectural design process. Accordingly, the processes experienced by second-year architecture students ...
The influences of instructional policies in intensive English programs on novice teacher cognition: Help or hindrance?
Gök, Gökçen; Yiğitoğlu, Nur; Department of English Language Teaching (2015-1)
Defined as “what teachers know, believe and think” (Borg, 2003, p. 81), teacher cognition has been a major research area in the field of language teaching in recent years. Previous research has revealed that teachers’ beliefs play an influential role in their instructional practices, suggesting significant implications for teacher education and development. Exploring L2 novice teachers’ cognition is yet a relatively neglected domain of inquiry (Borg, 2010; Farrell, 2008). In an attempt to address this gap i...
The Individual Pension System In Turkey: A Gendered Perspective
Rittersberger, Helga İda; Elveren, Adem Yavuz (2011-02-01)
The changing role of women both within family and in the labour market is one of the most crucial issues of constructing a new social policy in our century. In line with neo-liberal developments, private pension schemes have reached higher proportions in social security systems all over the world. However, it is a fact that disadvantages of women (i.e. lower level of wage, intermittent work life, and higher life expectancy) have negative consequences on private pension...
Citation Formats
B. Turan, “The Crisis In The Humanities And The Writing Of History: A Tentative Inquiry Via Althusser,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 17, no. 1-2, pp. 5–13, 1997, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1997/cilt17/sayi_1_2/5-13.pdf.