The Relation Between Room Organization And Spaciousness

Download
1976
İmamoğlu, Vacit
Bu çalışmada bir toplantı odasındaki eşyaların düzenlilik-düzensizlik derecesi ile odanın ferahlığı arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla seçilen toplantı odası düzenli, düzensiz ve çok düzensiz deney koşullarında 22 şer kişi tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme için yazar tarafından geliştirilmiş olan Ferahlık-Sıkmtı Vericilik ölçeği (Spaciousness-Crampedness Scale) kullanılmıştır. Bulgulara göre oda düzenli koşulda düzensiz ve çok düzensiz koşullara kıyasla anlamlı şekilde daha ferah olarak değerlendirilmiştir; ayni şekilde düzensiz koşuldaki oda da çok düzensize göre daha ferah görülmüştür. Sıkıntı vericilik açısından ise oda düzensiz koşullarda düzenli olana kıyasla daha sıkıntı verici bulunmuştur, (iki ayrı düzensiz koşul arasında sıkıntı vericilik yönünden fark bulunmamıştır.) Ancak sıkıntı vericiliği oluşturan dört etmenin üç düzenlilik koşulunda farklı biçimde değiştiği görülmüştür. Şöyle ki, oda her üç koşulda da büyüklük etmeninde aynı şekilde değerlendirilmiştir. Planlarıma etmeni ise sadece çok düzensiz koşulda diğer koşullara göre farklılık göstermiş, oda daha kötü planlanmış olarak algılanmıştır. Karışıklık etmenine bakıldığında ise düzensiz ile çok düzensiz koşullar arasında fark görülmemiş fakat her iki koşul düzenli koşuldan daha karışık olarak değerlendirilmiştir. Odanın çekicilik etmeninde aldığı değerler ise ancak düzenli ile çok düzensiz koşullarda farklılık göstermiş, düzenli oda daha çekici görülmüştür.

Suggestions

Investigation of pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession through canonical analysis
Tarkın, Ayşegül; Kondakçı, Esen (2012-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya son sınıfta öğrenim görmekte olan 315 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak için Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Kanonik korelasyon analizi sonuçları öğrenciyi derse katmaya ve öğretim yöntemlerini kullanmaya dair yüksek özyeterliğe sahip öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini daha çok sevdiğini gö...
The Role of Student Related Characteristics in Nature of Science Views
Ebren Kuyumcu, Ebru; Sungur, Semra (2022-02-01)
The present study investigated middle school students’ views on the nature of science (NOS) in relation to gender, grade level, and learning environment perceptions adopting a cross-sectional and correlational research design. A total of 608 middle school students (319 girls and 289 boys) attending Grade 7 (n = 286) and Grade 8 (n = 322) participated in the study. Students’ NOS views were examined in terms of Theory-laden /Cultural impacts, Changing/tentative nature, Non-objective nature, and Creative natur...
The Relationship between parenting style and self-esteem
Tunç, Aygül; Tezer, Esin; Department of Educational Sciences (2002)
The purpose of the present study is to investigate the relationships of different types of perceived parenting style and self-esteem. The sample was 755 (354 females, 401 males) high school students in Yenimahalle district, in Ankara. The data were gathered by administering three instruments, namely Rosenberg Self-esteem Scale (RSS), Parenting Style Inventory (PSI) and Demographic Inventory (DI). Ill 1 ^»*oaJ *25*«**The result of the ANOVA employed to self-esteem scores of the high school students revealed ...
The Relationship Between Attachment Style in Romantic Relationship, Love Type, Emotional Expression and Life Satisfaction
Şahin, Seda Merve; Çoksan, Sami (null; 2017-07-18)
The current study examines the association between attachment styles in romantic relations and love type preference, emotional expression, and life satisfaction. Two hundred twenty-six volunteers participated in the study. Results showed that participants who were securely attached to their romantic partners preferred Eros love type more, while participants who were insecurely attached to their romantic partners decided on Ludus, Pragma, and Mania love types. There was no difference between secure and insec...
The effects of personalization principle of multimedia learning on listening performance
YEŞİLDAĞ, CEREN; Sadık, Olgun (2019-12-01)
Bu çalışma Türkiye’deki bir özel üniversitenin Temel İngilizce Hazırlık Okulunda konuşma dili kullanılarak hazırlanan çoklu ortam sunumlarının öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmelerinde bir etkisi olup olmadığını ve öğrencilerin bu deneyime yönelik bakış açılarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Dinleme, birey tarafından geliştirilen ve diğer becerilerin geliştirilmesinde hayati bir önem taşıyan temel beceri olarak görülmektedir (Loren, F. T. A., 2017). Fakat, çoğu ders kitabı dinleme aktivitelerinde kişis...
Citation Formats
V. İmamoğlu, “The Relation Between Room Organization And Spaciousness,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 205–214, 1976, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1976/cilt02/sayi_2/205-214.pdf.