The Relation Between Room Organization And Spaciousness

Download
1976
İmamoğlu, Vacit
Bu çalışmada bir toplantı odasındaki eşyaların düzenlilik-düzensizlik derecesi ile odanın ferahlığı arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla seçilen toplantı odası düzenli, düzensiz ve çok düzensiz deney koşullarında 22 şer kişi tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme için yazar tarafından geliştirilmiş olan Ferahlık-Sıkmtı Vericilik ölçeği (Spaciousness-Crampedness Scale) kullanılmıştır. Bulgulara göre oda düzenli koşulda düzensiz ve çok düzensiz koşullara kıyasla anlamlı şekilde daha ferah olarak değerlendirilmiştir; ayni şekilde düzensiz koşuldaki oda da çok düzensize göre daha ferah görülmüştür. Sıkıntı vericilik açısından ise oda düzensiz koşullarda düzenli olana kıyasla daha sıkıntı verici bulunmuştur, (iki ayrı düzensiz koşul arasında sıkıntı vericilik yönünden fark bulunmamıştır.) Ancak sıkıntı vericiliği oluşturan dört etmenin üç düzenlilik koşulunda farklı biçimde değiştiği görülmüştür. Şöyle ki, oda her üç koşulda da büyüklük etmeninde aynı şekilde değerlendirilmiştir. Planlarıma etmeni ise sadece çok düzensiz koşulda diğer koşullara göre farklılık göstermiş, oda daha kötü planlanmış olarak algılanmıştır. Karışıklık etmenine bakıldığında ise düzensiz ile çok düzensiz koşullar arasında fark görülmemiş fakat her iki koşul düzenli koşuldan daha karışık olarak değerlendirilmiştir. Odanın çekicilik etmeninde aldığı değerler ise ancak düzenli ile çok düzensiz koşullarda farklılık göstermiş, düzenli oda daha çekici görülmüştür.

Suggestions

The effects of personalization principle of multimedia learning on listening performance
YEŞİLDAĞ, CEREN; Sadık, Olgun (2019-12-01)
Bu çalışma Türkiye’deki bir özel üniversitenin Temel İngilizce Hazırlık Okulunda konuşma dili kullanılarak hazırlanan çoklu ortam sunumlarının öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmelerinde bir etkisi olup olmadığını ve öğrencilerin bu deneyime yönelik bakış açılarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Dinleme, birey tarafından geliştirilen ve diğer becerilerin geliştirilmesinde hayati bir önem taşıyan temel beceri olarak görülmektedir (Loren, F. T. A., 2017). Fakat, çoğu ders kitabı dinleme aktivitelerinde kişis...
The Role of Student Related Characteristics in Nature of Science Views
Ebren Kuyumcu, Ebru; Sungur, Semra (2022-02-01)
The present study investigated middle school students’ views on the nature of science (NOS) in relation to gender, grade level, and learning environment perceptions adopting a cross-sectional and correlational research design. A total of 608 middle school students (319 girls and 289 boys) attending Grade 7 (n = 286) and Grade 8 (n = 322) participated in the study. Students’ NOS views were examined in terms of Theory-laden /Cultural impacts, Changing/tentative nature, Non-objective nature, and Creative natur...
Investigation of pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession through canonical analysis
Tarkın, Ayşegül; Kondakçı, Esen (2012-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya son sınıfta öğrenim görmekte olan 315 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak için Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Kanonik korelasyon analizi sonuçları öğrenciyi derse katmaya ve öğretim yöntemlerini kullanmaya dair yüksek özyeterliğe sahip öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini daha çok sevdiğini gö...
The Relationship between parenting style and self-esteem
Tunç, Aygül; Tezer, Esin; Department of Educational Sciences (2002)
The purpose of the present study is to investigate the relationships of different types of perceived parenting style and self-esteem. The sample was 755 (354 females, 401 males) high school students in Yenimahalle district, in Ankara. The data were gathered by administering three instruments, namely Rosenberg Self-esteem Scale (RSS), Parenting Style Inventory (PSI) and Demographic Inventory (DI). Ill 1 ^»*oaJ *25*«**The result of the ANOVA employed to self-esteem scores of the high school students revealed ...
The Impact of The Metacognitive 7E Learning Cycle on Students Epistemological Understandings
Yerdelen Damar, Sevda; Eryılmaz, Ali (2016-03-01)
This study investigated the effect of metacognitively stimulated 7E learning cycle on tenth grade students’ epistemological understandings in physics. The participants of the study included 107 (49 Female, 58 Male) tenth grade students at two public high schools in Ankara. A quasi-experimental with matching-only pretest-posttest control group design was employed. Two intact classes of each school were randomly assigned to the experimental and control group. The experimental group was instructed based on the...
Citation Formats
V. İmamoğlu, “The Relation Between Room Organization And Spaciousness,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 205–214, 1976, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1976/cilt02/sayi_2/205-214.pdf.