A Synthetic Approach To Regional Development Theories Part I

Download
1976
Tekeli, İlhan
Önerme bir arada bulunmakta, ve varlıklarını sürdürmektedir. Bu kuramları belirli gruplar içinde sınıflandırmak kabil olsa bile, gruplar arasında kesin ayırımlar yoktur, kolayca birinden diğerine geçilebilmektedir. Bugün elimizde, birbirleriyle ilişkileri kolayca kurulabilen önerme gruplarının teşkil ettiği yapı bloklarından oluşan oldukça esnek bir bölgesel büyüme kuramı olduğu söylenebilir. Bu durum yeterli bir kuramın geliştirilmemiş olmasından çok, bölgesel kalkınma kuramlarının belirli bir tek soruya değil oldukça farklı yapıdaki değişik sorulara birden cevap vermeye çalışmasından doğmaktadır. Böyle esnek bir kuramsal alandaki yapılaşmayı teşhis edebilmek için önce kuramın cevaplamaya çalıştığı sorunların neler olduğunun açıkça belirlenmesi gerekir. Sonra, bu kuramsal alandaki önermeler bu sorulara cevap vermesi açısından sınıflandırılarak, bölgesel kalkınma kuramları alt gruplara ayrılabilir ve kendi içlerinde tutarlı kuramsal bütünler haline getirilebilir. Bu yazıda yukarıda özetlenen yaklaşım izlenerek, Önce bölgesel kalkınma kuramlarının cevaplandırmaya çalıştığı sorular beş grupta toplanmıştır. Daha sonra bu soruların hangi politik rejimlerde anlamlı oldukları araştırılarak, bulunacak çözümlerin ne tür mekan organizasyonu politikaları geliştirmekte kullanılabileceği ortaya konulmuştur. Bir anlamda bu kuramsal alanın pragmatiği kurulmuştur. Beş grupta toplanan bu sorulara paralel olarak, kaç grup bölgesel kalkınma kuramı geliştirilebileceğini incelemeden Önce, bu kuramlarda kullanılan temel kavramlar ve yaklaşım seçimleri üzerinde durulmuştur. Ele alınan konular, etkinlik, kavramı, var olan nüfus dağılımının optimum yerseçimine etkisi, firma düzeyindeki normatif yerseçimi teorisinden, davranışsal yerseçimi teorisine geçiş, hareketsizlik derecesi kabulünün bölgesel kalkınma kuramlarına etkisi, ülkesel mekan organizasyonu politikası ile diğer ülkesel gelişme politikaları arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişme kuramlarında yeterli çok yönlülük derecesinin sağlanmasında siyasal boyutun rolü, dengeli ya da dengesiz bir kalkınma stratejisi seçilmesinin sorunları ve bölgesel kalkınmanın bölge içi gayretlere hassasiyet derecesidir. Bu sayıda yayınlanan yazı çalışmanın bu bölümüne kadar kesimini kapsamaktadır. Yazının bundan sonraki sayıda yayınlanacak kısmında ise, altı ayrı bölgesel kalkınma kuramı verilmektedir, 1) aşamalı bölgesel kalkınma kuramı, 2) ekonomik temel kuramı, 3) üretim fonksiyonu tipi gelişme kuramları,4) bölgeler arası kayma kuramı,5) büyüme kutbu kuramı, 6) polarize gelişme kuramı. Aynı yazıda her bir kuramın çekirdeği ile bu çekirdeğin yan Önermelerle nasıl zenginleştirileceği gösterilecek, ve kuramlar arası ilişkiler kurulacaktır.

Suggestions

A Synthetic Approach To Regional Development Theories Part II
Tekeli, İlhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
In this section an attempt will be made to demonstrate how existing regional development theories, when grouped into six tynes, form easily expandable and flexible frameworks. In examining each of these types, first a narrower framework of basic relations for each theory will be defined and later , the means of developing this framework with additional proposals will be presented. The theoretical structure derived will then be criticized in compliance with the concepts developed in second section, and then ...
A NUMERICAL INVESTIGATION OF A TLP SYSTEM
Koç, Melodi Neşe; Oğuz, Elif; Department of Civil Engineering (2022-5-06)
Renewable energy is becoming a popular research topic over the last decades. The floating wind turbine system consists of a typical wind turbine with a platform that the tower of the turbine is implemented. One of the popular floating systems is known as Tension Leg Platforms (TLPs). In this study, TLP is chosen due to the limiting nature of the system in terms of heave, roll and pitch motions. Due to the complexity of the system, coupling analysis of TLPs become important. In this thesis, a benchmark study...
Korku Filmlerine Analitik Bir Bakış: İlgi Görme Nedenleri ve İzleyici Üzerindeki Temsilleri Üzerine bir İnceleme
Ay, Betül; Hekimoğlu, Eylül Ceren; Gençöz, Faruk (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Korku filmleri, kişilerin bilinçdışı kaygılarını, bulunduğu toplum ve dönem dahilinde somutlaştırarak izleyicide korku duygusunu uyandırmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, yaratılan bu duygunun sahici bir deneyim gibi hissettirilebilmesi adına, izleyicide gerçek ve gerçeklik arasındaki sınırı bulanıklaştıran çeşitli teknikler ve teknolojiler kullanılmaktadır. Öyleyse, en temel kaygıları sahici bir şekilde işledikleri halde, korku filmlerini birçok insan için çekici kılan faktörler nelerdir? Bu sorudan ha...
A Typological Perspective: The Impact of Cultural Paradigmatic Shifts on the Evolution of Courtyard Houses in Cairo
Salama, Ashraf (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2006)
Geleneksel Kahire evleri oldukça çok araştırılmış bir konudur. Bu çalışmalarda genellikle vurgu mimari üslup tartışmalarına ve kültürel açıdan otantikliğe ayrılmıştır; konutun ana mekanlarındaki sürekli dönüşümün işlevsel ve sosyo-mekansal nedenlerine ise çok az değinilmiştir. Bu yazı Kahire’deki geleneksel avlulu evlerin evrim sürecine daha yakından bakmakta, onların ana mekanlarının form değişikliklerini ve bu değişim sürecinin Mısır’ın ve onun başkenti Kahire’nin üç yüzyıl boyunca geçirdiği kültürel para...
A review on the practical work in school science
Boz, Yezdan (2005-01-01)
Pratik çalışmalar fen eğitiminde oldukça önemli bir yere sahiptir; ancak, bu çalışmaların fen derslerinde etkili bir biçimde kullanılıp kullanılmadığı tartışmaya açıktır. Bu makalede, fen derslerindeki pratik çalışmaların nasıl kullanıldığı tartışılacak, bu çalışmaların fen eğitimindeki yeri eleştirel bir yaklaşımla incelenecektir. Sonuç olarak, etkili öğretme stilleriyle kullanılıp öğrencilerin öğrenmesine katkı sağlayan pratik çalışmaların, yemek kitabı gibi basamakların takip edildiği pratik çalışmalara ...
Citation Formats
İ. Tekeli, “A Synthetic Approach To Regional Development Theories Part I,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 97–112, 1976, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1976/cilt02/sayi_1/97-112.pdf.