Korku Filmlerine Analitik Bir Bakış: İlgi Görme Nedenleri ve İzleyici Üzerindeki Temsilleri Üzerine bir İnceleme

2021-10
Ay, Betül
Hekimoğlu, Eylül Ceren
Gençöz, Faruk
Korku filmleri, kişilerin bilinçdışı kaygılarını, bulunduğu toplum ve dönem dahilinde somutlaştırarak izleyicide korku duygusunu uyandırmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, yaratılan bu duygunun sahici bir deneyim gibi hissettirilebilmesi adına, izleyicide gerçek ve gerçeklik arasındaki sınırı bulanıklaştıran çeşitli teknikler ve teknolojiler kullanılmaktadır. Öyleyse, en temel kaygıları sahici bir şekilde işledikleri halde, korku filmlerini birçok insan için çekici kılan faktörler nelerdir? Bu sorudan hareketle, bu çalışma, korku sinemasına psikanalitik bir bakış sunarak, korku filmlerinin izleyicideki bilinçdışı temsillerini Lacanyen Psikanaliz temelinde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, öncelikle korku filmlerinin nasıl ortaya çıktığı ve günümüze kadar ne tür değişiklikler gösterip ne tür değişiklikler göstermediği incelenmiştir. Akabinde ise Psikanalitik Film Teorisi’nden ve Lacan’ın bu teoriye olan katkıları ile teorinin geçirdiği dönüşüm ele alınmıştır. Bu bağlamda teoriyi şekillendiren ayna evresi teorisi ve bakış kavramlarından hareketle, korku filmlerinin izleyici üzerindeki bilinçdışı temsillerini incelemek amacıyla bakış, tekinsizlik, bilmezlik tutkusu ve fantazm kavramları tartışılmıştır. Son kısımda ise, tartışılan kavramlar doğrultusunda çeşitli korku filmlerinden alınmış sahneler örnek olarak incelenmiştir.

Suggestions

Tedarik Tabanı Yapısının Sürdürülebilirlik Performansı Üzerine Etkisi
Akın Ateş, Melek; Luzzini, Davide(2018-12-31)
Giderek karmaşıklaşan ve sınırların kalktığı günümüz dünyasında, şirketlerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için sürdürülebilirlik oldukça önemlidir. Sürdürülebilirlik, şirketlerin sadece ekonomik performanslarının değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal performanslarının da yüksek olmasını gerektirir. Birçok güncel araştırma, şirketlerin öz kaynaklarının artık yeterli olmadığını ve sürdürülebilirlik performansını arttırmak için şirketlerin tedarikçileri ile stratejik işbirliği içinde bulunması gerektiğini...
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Bireylerin Özel Sağlık Sigortasına Bakışı Ve Fayda Analizi.
Küçükkaya, Halit Engin(2013-12-31)
Amaç Projenin amacı fakültemiz ve üniversitemiz akademik ve idari mensuplarının özel sağlık sigortasına bakış açılarını ve ihtiyaçları tespit etmek ve ihtiyaca yönelik olarak kamu ve özel sağlık maliyetlerinin analizi yapmaktır. Tanım Bu proje çerçevesinde üniversitemiz mensuplarının özel sağlık sigortasına yaklaşımlarının belirlenmesi ve çıkan sonuçlara göre özel sağlık sigortası şirketlerinden teklif alınması, ve yapılacak fayda-maliyet analizi sonucunda üniversite yönetimine öneride bulunulması planlan...
François Truffaut’nun “Les Quatre Cents Coups” Filminin Erken Dönem Nesne İlişkileri Bağlamında Bir İncelemesi
Yıldırım, Jülide Ceren (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Bu çalışma, Yeni Dalga akımının en önemli temsilcilerinden François Truffaut’nun 1959 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi olan Les Quatre Cents Coups filmine psikanalitik bir bakış sunmayı amaçlamaktadır. Filmin baş kahramanı Antoine Doinel 13 yaşında, okulu asan, hırsızlık yapan, yalan söyleyen bir ergendir. Bu inceleme kapsamında öncelikle psikanalitik kuramda ergenlik döneminden söz edilmiş; ergenin içinden geçtiği değişim süreci ve bunun ergenin ruhsallığı üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Daha so...
A Study on Visibility Analysis of Urban Landmarks: The Case of Hagia Sophia (Ayasofya) In Trabzon
Kalın, Arzu; Yılmaz, Demet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
Nüfus artışını kaldırabilecek fiziksel mekânları, fiziksel altyapıları aynı hızla ve düzenle büyütemeyen kentler için doğa ile bütünleşmenin kaybolduğu ve toplumsal yaşam biçimlendirme birlikteliğinin koptuğu plansız, kimliksiz, estetikten uzak, yaşanabilirliği zayıf mekânlara dönüşmek, kaçınılmazdır. Bu değişim kendini en çarpıcı biçimde insankent ilişkisinde göstermektedir. İnsanlar kolay anlaşılır, kimlikli, okunabilir kentler yerine çarpık yapılaşmanın olduğu kalitesiz çevrelerde yaşamlarını sürdürmek z...
Toyota'nın Güven Onarımı için Kullandığı Önlemlere Müşteri Gruplarından Gelen Tepkinin Ölçülmesi
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı(2016-12-31)
Toyota'nın itibarını onarmak ve sorunu gidermek için yaptığı hamlelerin etki-tepki yaklaşımı kullanılarak ve sonuçta ne derece başarılı olduğunun bulunması amacıyla incelenmesi
Citation Formats
B. Ay, E. C. Hekimoğlu, and F. Gençöz, “Korku Filmlerine Analitik Bir Bakış: İlgi Görme Nedenleri ve İzleyici Üzerindeki Temsilleri Üzerine bir İnceleme,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 8, no. 3, pp. 357–375, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/65561/904298.