Öğrencilerin Eğitsel Bilgisayar Oyunu Kullanımına İlişkin Görüşleri: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği

2008
Bakar Çörez, Ayşegül
Tüzün, Hakan
Çağıltay, Kürşat
Bu araştırmanın amacı, örgün eğitimdeki derslerde eğitsel bilgisayar oyunu kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma, Ankara ilindeki özel bir İlköğretim okulunun 6. sınıfında Sosyal Bilgiler dersini alan 24 öğrenci ile 9 hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemleri kullanılan araştırmanın sonucunda öğrencilerin eğitsel oyun ortamını beğendikleri ve böyle bir ortamın Sosyal Bilgiler dersinde destekleyici olarak kullanılmasının onların derse olan motivasyonlarını artırdığı bulunmuştur.

Suggestions

Assessment of students mathematics achievement through computer adaptive testing procedures
İşeri, Aykut İnan; Berberoğlu, Halil Giray; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2002)
The main purpose of this study was to compare and validate various CAT strategies for assessing mathematics achievement. The comparisons was carried out with respect to (1) estimation of ability parameters, (2) exposure control, (3) stopping rule, and (4) item revision. To achieve the goals two types studies are carried out. One is a series of simulation studies, other is the study on real examinees. First a series of research questions are addressed through the simulation studies to select the most promisi...
Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri
Kondakçı, Esen; Boz, Yezdan (2006-06-01)
Bu çalışmanın amacı fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının ders kitabı hakkındaki görüşlerini belirlemek ve uygulama derslerinde ders kitabını nasıl kullandıklarını incelemektir. Çalışmaya Eğitim Fakülteleri’nin fizik, kimya ve biyoloji eğitimi programlarında öğrenim görmekte olan 125 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen çoktan seçmeli sorulardan oluşan “Ders Kitabı Kullanımı Anketi” ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler veri toplamak için kullanılmıştır. Verilerin analizi...
Öğrenme Güçlüğünde Teknoloji Kullanımı Üzerine Sistematik Bir İnceleme
Doğan, Sibel; Delialioğlu, Ömer (2020-09-01)
Bu çalışma, öğrenme güçlüğü (ÖG) olan bireyleri desteklemek için teknolojiyi kullanma konusundaki araştırmaçalışmalarının sistematik bir alanyazın taramasıdır. Çalışmanın amacı; (1) öğrenme güçlüğünde teknolojiyikullanan makalelerin demografik ve yöntemsel özelliklerini belirlemek, (2) makalelerde geliştirilmek istenenbecerileri ve bu becerileri geliştirmek için kullanılan teknolojileri belirlemek, (3)kullanılan teknolojilerin öğrenmegüçlüğü yaşayan öğrencilerin performanslarını nasıl etkilediği ve (4) öğre...
Investigating the relationship between teacher leadership and social justice leadership
Andıç Seyhan, İzel; Kondakçı, Yaşar; Zayim Kurtay, Merve; Department of Educational Administration and Planning (2022-2)
Teacher leadership has become essential in education and social justice issues have come into prominence recently because of the changes in every area of the life. As there is a limitation of the studies focusing on the relationship between teacher leadership and social justice leadership in Turkish context, the current study tried to find whether teacher leadership predicts the social justice leadership roles. Within the frame of this goal, a correlational study design was set. The sample of the study cons...
Pre-Service Teachers’ Evaluation of Their Mentor Teachers, School Experiences, and Theory–Practice Relationship
Alemdağ, Ecenaz; Özdemir Şimşek, Pınar (2017-06-01)
This case study investigated practicum experiences of pre-service teachers by focusing on their evaluation of mentor teachers, school experiences, and theory-practice relationships. Interviews were conducted with six teacher candidates, and observations in the participants' practice schools were made. The results revealed that mentor teachers had both positive and negative qualities with respect to social support, professional support, and role-modeling mentoring functions. Moreover, pre-service teachers re...
Citation Formats
A. Bakar Çörez, H. Tüzün, and K. Çağıltay, “Öğrencilerin Eğitsel Bilgisayar Oyunu Kullanımına İlişkin Görüşleri: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği,” pp. 27–37, 2008, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52517.