İşe Bağlılığın Yaşam Doyumuna Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

2017-12-24
Bu çalışmanın amacı banka çalışanları örnekleminde işe bağlılığın yaşam doyumu üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmaya bir bankanın Ankara İli Yenimahalle İlçesindeki şubelerinde çalışan toplam 187 personel katılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre işe bağlılık ile yaşam doyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bununla beraber işe bağlılığın yaşam doyumu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu ve %19 oranında açıklayıcı olduğu görülmektedir
8 th International Social Sciences Congress in The Balkans (6 - 11 Eylül 2017)

Suggestions

Mutluluğun Empati, Affetme ve Yaşam Doyumu Arasındaki Aracı Rolü: Bir Yol Analizi
Kaya, Özgür Salih (2019-06-01)
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin empatik eğilimleriyle yaşam doyumu ve affetme düzeyleri arasındaki ilişkide mutluluğun aracılık rolünün olup olmadığını saptamaktır. Araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın verileri 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 209 kız, 142 erkek olmak üzere toplam 351 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.3’tür. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Toronto Empati Ölç...
İŞİN NİTELİKLERİYLE İLGİLİ TUTUMLAR:BİR İMALAT FİRMASINDA ARAŞTIRMA
Aşcıgil, Semra Feriha (2006-01-01)
Bu makale, takım çalışmalarına katılımın çalışanların işten duydukları memnuniyete ve işlerine duydukları bağlılığa olan etkisini, üretim sektöründe faaliyet gösteren bir firmada araştırmayı amaçlamaktadır. Takım çalışmasına katılımın yanısıra, özerklik ve karmaşıklık gibi iş ile ilgili nitelikler de çalışanların tutumlarına etki eden değişkenler olarak ele alınmıştır. Regresyon analizi sonucu elde edilen sonuçlar, işteki karmaşıklığın işe bağlılıkta meydana gelen değişimin istatistiksel olarak anlamlı bir ...
Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Sınır (Borderline) Kişilik Örüntüsüne Bakış: Vaka Örneği ile Temel Savunma Mekanizmalarının Yorumlanması
Akyüz Yılmaz, Cansu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-10-22)
Nesne ilişkileri kuramı, erken dönem çocukluk yaşantılarında deneyimlenen ikili ilişkilerin içselleştirilmiş nesnelerle olan bağını incelemektedir. Otto Kernberg, nesne ilişkileri kuramcılarındandır ve sınır hastalarla alakalı pek çok çalışma yapmıştır. Özellikle sınır kişilik örüntüsünün yapısı ve terapi süreci hakkında yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiştir. Sınır hastaların kendilik ve nesne tasarımlarının libidinal ve oral agresif kaynaklardan beslendiğini ve bütünleştirilemediğini belirtmiştir. Sın...
Kayıtdışı çalışma ile yaşam ve iş memnuniyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi: Birlikte değişim analizinin bulguları
Berker, Ali (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-8)
Bu çalışma, ücretli çalışanlar arasında kayıtdışı çalışma ile yaşam ve iş memnuniyeti arasındaki bağıntıyı araştırdı. Birlikte değişim analizi kapsamında, 2004-2012 dönemini içeren Türkiye Yaşam Memnuniyet Araştırmasının verileri kullanılarak, Sıralı Probit ve Sıradan En Küçük Kareler yöntemleriyle kayıtdışı çalışmanın çeşitli memnuniyet ölçümlerine etkileri tahmin edildi. Bulgular, kayıtdışı çalışma ile yaşam ve iş memnuniyet ölçümlerinin birlikte negatif yönde değiştiğini işaret etti. Ayrıca, kayıtdı...
Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Borderline (Sınır) Kişilik Örgütlenmesine Bakış: Vaka Örneği ile Psikoterapi Sürecinin Yorumlanması
Gündoğan, Hande (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-6-1)
Borderline (sınır) kişilik örgütlenmesi, kimlik dağılması (tutarsız ve çelişkili benlik ve öteki algısı), ilkel savunmaların kullanılması (çoğunlukla bölme [splitting] ve yansıtmalı özdeşim [projective identification]) ve gerçeği değerlendirme yetisinde e ksiklikler ile karakterize olan güçsüz benliğin yer aldığı kişilik örgütlenmesi olarak tanımlanmaktadır. 32 yaşında bekar ve çalışan bir kadın olan Beril M.’nin başvuru nedenleri ve terapi sürecinde gündem olan şikayetleri dayanak alınarak tanımlama do...
Citation Formats
Y. Bıyık, “İşe Bağlılığın Yaşam Doyumuna Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma,” Köstence, Romanya, 2017, p. 372, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84710.