İşe Bağlılığın Yaşam Doyumuna Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

2017-12-24
Bıyık, Yunus
Aydoğan, Enver
Bu çalışmanın amacı banka çalışanları örnekleminde işe bağlılığın yaşam doyumu üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmaya bir bankanın Ankara İli Yenimahalle İlçesindeki şubelerinde çalışan toplam 187 personel katılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre işe bağlılık ile yaşam doyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bununla beraber işe bağlılığın yaşam doyumu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu ve %19 oranında açıklayıcı olduğu görülmektedir
Citation Formats
Y. Bıyık and E. Aydoğan, “İşe Bağlılığın Yaşam Doyumuna Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma,” Köstence, Romanya, 2017, p. 372, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84710.