Referansa bağlı genel seçim modeli

2018-8
Güney, Begüm
Bu çalışmada yeni bir referansa bağlı seçim prosedürü önerilmekte ve bu prosedür, seçimler üstüne konan aksiyomlarla karakterize edilmektedir. Her bir seçim problemi iki kümeden oluşmaktadır: mevcut elemanları içeren “seçim kümesi” ve bu elemanlardan farklı elemanlar içermesi mümkün olan “referans kümesi”. Kişi ilk olarak referans kümesi içinden kendi referans noktasını belirlemekte ve daha sonra bu referans noktasının etkisi altında seçim kümesindeki elemanlar arasından seçimini yapmaktadır. Çalışmada gösterilmiştir ki bu prosedür, hem ekzojen olarak tanımlanan statükoların etkilerini modelleyen Masatlioglu ve Ok (2005; 2014) ile Guney ve Richter (2016) prosedürlerini hem de endojen olarak belirlenen ulaşılamayan hayallerin etkilerini modelleyen Guney vd. (2018) prosedürünü özel birer durumu olarak kabul etmektedir.

Suggestions

Parallel production lines with sequence-dependent setup times and side constraints
Sargut, Zeynep; Azizoğlu, Meral (TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2017-01-01)
Boşta Hareket Doğrusalsızlığı Bulunan Göreve Uyumlu Kontrol Yüzeylerinin Çırpma Yönünden İncelenmesi
Ünlüsoy, Levent; Yaman, Yavuz (2013-09-12)
Bu çalışmada kontrol yüzeyleri göreve uyumlu olarak şekil değiştirebilen bir kanadın, açık kesitli kontrol yüzeylerine ait bağlantılardan kaynaklı olarak ortaya çıkan boşta hareket davranışının (freeplay), kontrol yüzeyi ve kanadın çırpma özellikleri (flutter) üzerindeki etkileri incelenecektir. Çalışma kapsamında sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak kanadın eş-direngenlik ve eş-ağırlık özellikleri hesaplanacak ve bu özellikler kullanılarak üç serbestlik dereceli bir çırpma modeli oluşturulacaktır. Model iç...
Kuşak içi ve kuşaklararası toplumsal hareketliliğin yörüngesi Ankara ili örneği
Karademir Hazır, Irmak; Çelik, Kezban; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel (2016-06-01)
Toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik literaturtintin gelişmiş olduğu ulusal bağlamlarda ampirik çalışmalar, ülke çapındaki eğilimleri belirlemek üzere ulusal düzeyde veri toplama yetkisi olan kurumlarca yapılmaktadır. Bu anlamda, verilerin temsil gücünden yüksek olması önemlidir ve 6rneklem geniş bir nüfusu içermelidir. Sunulan çalışmanın yürütüldüğü deneme kadar Türkiye’de tek temsili olacak düzeyde bu tur bir araştırma yürütülmemiştir. Bu makalenin temel amacı bu eksikliği kısmen de olsa giderebilmektir....
A cots-software requirements elicitation method from business process models
Aslan, Ercan; Demirörs, Onur; Department of Information Systems (2002)
In this thesis, COTS-software requirements elicitation, which is an input for RFP in software intensive automation system̕s acquisition, is examined. Business Process Models are used for COTS-software requirements elicitation. A new method, namely CREB, is developed to meet the requirements of COTS-software. A software intensive system acquisition of a military organization is used to validate the method.
İşe Bağlılığın Yaşam Doyumuna Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
Bıyık, Yunus (2017-12-24)
Bu çalışmanın amacı banka çalışanları örnekleminde işe bağlılığın yaşam doyumu üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmaya bir bankanın Ankara İli Yenimahalle İlçesindeki şubelerinde çalışan toplam 187 personel katılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre işe bağlılık ile yaşam doyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bununla beraber işe bağlılığın yaşam doyumu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu ve %19 oranında açıklayıcı olduğu görülmektedir
Citation Formats
B. Güney, “Referansa bağlı genel seçim modeli,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 45, no. 2, pp. 159–176, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/997.