Tüketici etiği çerçevesinde korsan tüketim: Sosyo-bilişsel bir model önerisi

2017-4
Okan, Mehmet
Burnaz, Şebnem
Korsan ve sahte ürün tüketimi ile ilgili olarak tüketiciler ile diğer paydaşların etik yargıları arasında problemlerin ve uyumsuzluğun olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın yazarları, bu problem ve uyumsuzlukların yazındaki eksik kavramsallaştırmalardan, örtüşen korsan ürün-sahte ürün sınıflandırmalarından ve ortak pozitif bir arka plan eksikliğinden kaynaklandığını düşünmektedir. Bu kavramsal çalışma korsan tüketim kavramını tüm fikri mülkiyet ihlallerini kapsayan bir şemsiye yapı olarak kavramsallaştırmakta ve gelecek çalışmalar için somut bir arka plan sağlayabilecek pozitif genel bir model önermektedir. Korsan tüketim, “Tüketicilerin işlemsel kaynaklardan, hak sahiplerinin izni dışında faydalanması” olarak tanımlanmıştır. Hunt-Vitell teorisinden ve sosyal-bilişsel yaklaşımdan hareketle, birbiriyle etkileşimli üç genel süreci kapsayan genel bir etik model önerilmiştir: (1) Değer sistemlerini, alt-kültürel sistemleri ve durumsal faktörleri içeren makro süreçler, (2) korsan tüketimle ilgili teleolojik ve deontolojik etik yargıların oluşumunu içeren bilişsel süreçler ve (3) korsan tüketim davranışının iki formunu içeren davranışsal süreçler: edinim ve kullanım.

Suggestions

Ürün Tasarım Sürecinde Ürün Okunabilirliği Kavramının Sesli Düşünme Protokolü İle Ölçülmesi: Karşılaştırmalı Ürün Analizi
Narter, Çınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Günümüzde ürün tasarımı etkinliğinin, kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve üretim açısından hiç olmadığı kadar hızlı bir gelişme ve ivme içinde olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte ürün tasarımında uygulanan ve araştırılan birçok yöntemin tek başına ürünü anlamlandırma ve okuyabilme noktasında yetersiz kaldığı da görülmektedir. Bu nokta da endüstriyel ürünlerin kullanıcılar ile kurduğu iletişim düzleminin önemi ön plana çıkmaktadır. Ürün iletişimi, ürün okunabilirliği, kavramların ürün üzerinde...
The mediator role of parenting behaviors on the relationship between parenting beliefs and internalization of rules: Moderator role of gender and temperament
Koç Arık , Gizem; Kazak Berument, Sibel; Department of Psychology (2021-10)
The aim of the present study was to examine the mediator role of parenting behaviors (positive and negative) in the relationships between parenting beliefs and the internalization of rules among children or adolescents. Also, the study aimed to test the moderator role of temperament (frustration and sensory processing sensitivity) in the association between parenting behaviors and the internalization of rules. Lastly, the study aimed to test whether the proposed relationships differ among girls and boys. In...
Elektrikli Ev Aletleri Sektöründe Sürdürülebilirlik İçin Tasarım: Kaynakların Verimli Kullanımı ve Ürün Bakımı ve Onarımı Konularında Tasarımcı ve Üretici Yaklaşımlarının ve Farkındalığının Anlaşılması
Bakırlıoğlu, Yekta; Turhan, Senem; Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Çevreye uygun çözümleri yaygınlaştırmak için yaşam döngüsü analizi (life cycle assessment) odaklı eko-tasarım yaklaşımları ürün tasarımı ve üretimi alanlarında öne çıkar. Ancak bu gelişmeler, tüketim ve kullanıcı alışkanlıkları düşünüldüğünde elektronik atık ve kaynak tüketimini ve ilgili olumsuz sosyal ve çevresel etkileri azaltamaz (Cooper 2010). Tasarım ve sürdürülebilirlik alanında yapılan çeşitli çalışmalara rağmen, daha da kısa ömürlü ürünler üretilmeye devam edilmekte ve bu durum mevcut tüketim alışk...
THE TRANSFORMATION OF TURKISH AGRICULTURAL POLICIES BY THE EFFECTS OF REFORMS DRIVEN BY INTERNAL AND EXTERNAL DYNAMICS AFTER 1980
DEDE, İLKNUR; Okyayuz, Mehmet; Department of Political Science and Public Administration (2022-9-27)
In this thesis building an integrated policy view on the peasant question and the necessities of the structural transformation of development, a multidimensional policy analysis is carried out on Turkish agricultural policies with special emphasis on the period after 1980. The peasant question is classified into two approaches in the literature as; “disappearance” and “persistence”. The disappearance approach declares that with the industrialization, globalization and commodification particularly by the int...
The Network analysis of the domestic and ınternational air transportation structure of Turkey
Kılıç Depren, Serpil; Gökalp Yavuz, Fulya (2018-12-01)
Citation Formats
M. Okan and Ş. Burnaz, “Tüketici etiği çerçevesinde korsan tüketim: Sosyo-bilişsel bir model önerisi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 44, no. 1, pp. 69–93, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/897.