Elektrikli Ev Aletleri Sektöründe Sürdürülebilirlik İçin Tasarım: Kaynakların Verimli Kullanımı ve Ürün Bakımı ve Onarımı Konularında Tasarımcı ve Üretici Yaklaşımlarının ve Farkındalığının Anlaşılması

2014
Çevreye uygun çözümleri yaygınlaştırmak için yaşam döngüsü analizi (life cycle assessment) odaklı eko-tasarım yaklaşımları ürün tasarımı ve üretimi alanlarında öne çıkar. Ancak bu gelişmeler, tüketim ve kullanıcı alışkanlıkları düşünüldüğünde elektronik atık ve kaynak tüketimini ve ilgili olumsuz sosyal ve çevresel etkileri azaltamaz (Cooper 2010). Tasarım ve sürdürülebilirlik alanında yapılan çeşitli çalışmalara rağmen, daha da kısa ömürlü ürünler üretilmeye devam edilmekte ve bu durum mevcut tüketim alışkanlıklarını destekleyerek kaynakların verimli kullanılmasını engellemektedir. Ürün üretimi ve kullanımında yenilikçi bir değişim için, ürün tasarımı süreçlerini yeniden irdeleyen farklı üretim ve tüketim modelleri geliştirilmelidir. Bunun için ürün tasarım sürecinde farklı paydaşların görüş ve deneyimleri alınarak çözüm alanlarının belirlenmesi önem taşır. Elektrikli ev aletleri, tüketim ve kullanım alışkanlıklarının sürdürülebilirlik ölçütleri açısından yeterince irdelenmediği, ancak artan ürün çeşitliliği ve sayısıyla evlerde gittikçe yaygınlaşan bir ürün grubudur. Kullanım sırasında kaynakların tüketimi beyaz eşya, ısınma ve aydınlatma gibi diğer ürün gruplarına kıyasla görünür değildir. Ayrıca, ürünlerin düşük üretim maliyetleri nedeniyle ürün bakımı ve onarımıyla ilgili tasarım ölçütlerinin, tasarım süreçlerinin erken aşamalarına yansıyamadığı gözlenir. Bu çalışmada, belirlenen araştırma konularına odaklanarak, elektrikli ev aletleri sektöründe sürdürülebilirlik için tasarım açısından tasarımcı ve üretici yaklaşımlarının ve farkındalığının anlaşılması amacıyla, 30 ürünü içeren kapsamlı görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde, ürün kullanımı sırasında kaynakların verimli kullanımı ve ürün bakımı ve onarımı konularıyla ilgili üretici ve tasarımcıların anlayış ve öncelikleri derinlemesine irdelendi. Elektrikli ev aletlerinde belli ürün gruplarının belirlenmesi çalışmanın kapsamlı şekilde yürütülmesi için önem taşıdı. Türkiye’deki tasarım ve üretim süreçleri düşünülerek proje kapsamında odaklanılan temel ürün grupları içinde mutfakta kullanılan elektrikli ev aletleri (çay makineleri, kahve makineleri, ızgara ve tost makineleri, mutfak robotları, vb.), ütüler ve elektrikli süpürgeler yer aldı. Bu bildiride her ürün grubu için tasarım müdahalesiyle ilişkilendirilen bulgu ve çıkarımlar, kaynakların verimli kullanımı, ürün bakımı ve onarımı odaklı sürdürülebilirlik ölçütleri altında bir araya getirilerek analiz edildi ve sunuldu. Aynı zamanda bu analiz, ürün gruplarının tasarım ölçütleriyle ilişkisinin kurulmasına ve problem alanlarının belirlenmesine yardımcı oldu.

Suggestions

Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU
Özgün, Burcu; Taşdemir, Fatma; Öztürk, Özgen; Küçükşenel, Serkan(2017)
Bu projede, gerçek hayat sürdürülebilir balıkçılık kaynakları paylaşım problemlerindeuygulanmak üzere en iyi avlanma stratejilerinin neler olabileceği ara³tırılmıştır. Sonuç raporunun ilk bölümünde, literatüre yeni bir katkı olarak biyoekonomik modelde, balıkpopülasyonu 4 periyottan olu³an ardışık nesiller modeli kullanılarak modellenmiş ve yaşa başı balık popülasyonu modellerinin temel eksiklikleri giderilmiştir. Ayrıca, farklı nesillerin yavrulama dönemlerine katılımları, doğal ölümler, hayatta kalma dina...
Ürün Tasarım Sürecinde Ürün Okunabilirliği Kavramının Sesli Düşünme Protokolü İle Ölçülmesi: Karşılaştırmalı Ürün Analizi
Narter, Çınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Günümüzde ürün tasarımı etkinliğinin, kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve üretim açısından hiç olmadığı kadar hızlı bir gelişme ve ivme içinde olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte ürün tasarımında uygulanan ve araştırılan birçok yöntemin tek başına ürünü anlamlandırma ve okuyabilme noktasında yetersiz kaldığı da görülmektedir. Bu nokta da endüstriyel ürünlerin kullanıcılar ile kurduğu iletişim düzleminin önemi ön plana çıkmaktadır. Ürün iletişimi, ürün okunabilirliği, kavramların ürün üzerinde...
Tasarım Süreçlerinde Trend Çalışmalarının Rolü: Türkiye Örneği
Akdeniz, Aysun Ateş; Turan, Gülname (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Trendler günlük hayatta sosyal medya ve benzeri mecralar aracılığıyla popüler kültürün sıkça telaffuz ettiği bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada ün kazanmış trend araştırmacılarının davet edildiği etkinlikler ve yapılan iş birlikleri göstermektedir ki Türkiye’de endüstriyel ürün tasarım sektöründe önde gelen firmalarda da trend araştırmaları önem kazanmaktadır. Dünya genelinde de, ticari alanda birçok trend araştırma şirketi bulunmakta ve bu şirketler trendler üzerine yazılı kaynaklar üretmekte...
Iot Odaklı İnovasyon ve Tasarım Çalıştayı
Dalcı, Mustafa; Aras, Caner (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çalıştay, katılımcıların IoT bir ürüne ve servise yönelik fikirler geliştirmelerini destekleyici uygulamalar yürütmeleri üzerine kurgulanmıştır. Temelde elimizde, görevlerden ve IoT teknolojisinin geribildirim verme ve etkileşim biçimleri gibi tasarım odaklı uzantılarından oluşan kartlar bulunuyor. Katılımcılara rastgele bu kartlardan seçtirerek, onları, verdiğimiz görevleri yerine getiren bir ürün fikri ortaya çıkarmaya teşvik ediyoruz. Bu yolla, fikir üretme sürecini eğlenceli ve çizimlerle desteklenir ha...
Kullanıcıların Duyusal Ürün Deneyimlerini Değerlendirme Biçimleri Üzerine Bir Araştırma Kurgusu
Coşkun, Merve; Şener Pedgley, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Ürün deneyimi, ürün-kullanıcı etkileşimi sonucu zamanla şekillenen çok katmanlı ve karmaşık bir yapıdan oluşmaktadır. Duyuların tasarımda merkez alındığı ürün deneyimi ya da başka bir deyişle, duyusal ürün deneyimi de bu bütünün en önemli katmanlarından biri olup, ürünün kullanıcı tarafından algılanması, yorumlanması ve deneyimlenmesini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkilemektedir. Bu çalışma, ürün kullanımı esnasında özellikle işleve yönelik ürün etkileşimlerinden doğan duyusal deneyimlere odaklanmakt...
Citation Formats
Y. Bakırlıoğlu, S. Turhan, and Ç. Doğan, “Elektrikli Ev Aletleri Sektöründe Sürdürülebilirlik İçin Tasarım: Kaynakların Verimli Kullanımı ve Ürün Bakımı ve Onarımı Konularında Tasarımcı ve Üretici Yaklaşımlarının ve Farkındalığının Anlaşılması,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Amfisi, 2014, p. 133, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/files/2014/10/UTAK2014_BildiriKitabi.pdf.