Ürün Tasarım Sürecinde Ürün Okunabilirliği Kavramının Sesli Düşünme Protokolü İle Ölçülmesi: Karşılaştırmalı Ürün Analizi

2020
Narter, Çınar
Günümüzde ürün tasarımı etkinliğinin, kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve üretim açısından hiç olmadığı kadar hızlı bir gelişme ve ivme içinde olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte ürün tasarımında uygulanan ve araştırılan birçok yöntemin tek başına ürünü anlamlandırma ve okuyabilme noktasında yetersiz kaldığı da görülmektedir. Bu nokta da endüstriyel ürünlerin kullanıcılar ile kurduğu iletişim düzleminin önemi ön plana çıkmaktadır. Ürün iletişimi, ürün okunabilirliği, kavramların ürün üzerinden aktarılması, arayüz, anlamlandırma, biçim ve ifade gibi ürün anlambilimi uygulamaları ile ortaya konulabilecek birçok yöntem de dikkat çekmek tedir. Ürün iletişimi ürün-kullanıcı arayüzünde ilk katmanı oluşturmaktadır. Bu katmanda da ürüne dair biçim, işlev, renk, doku, şekil, grafik gibi tüm öğeler ürün okunabilirliğinin sağ lanmasında etken unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ürün tasarım sürecinde tasarımcılar yaratıcı ve yenilikçi fikirleri oluştururken kullanıcı merkezli bir tutum ile tasarım çözümlerine yönelmektedir. Ürün tasarımcılarının özellikle ürün geliştirme sürecinde kullanılabilirlik, an lamlandırma ve okunabilirliğe ilişkin geri bildirimler alması, tasarım yaklaşımının optimize edilebilmesi için uygulama alanında gerekli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bundan dolayı, ürün iletişimi kavramı ve bu kavramın tasarlama süreçlerindeki etkileri tasarım çevre lerince önemsenmektedir. Bu uygulama doktora çalışmaları kapsamında yürütülmüş olup, ürün geliştirme sürecinin bir bölümünü oluşturan ve tasarım uygulamaları ile elde edilen tasarım çö zümlerinin, ürün-kullanıcı iletişimi bakımından irdelenerek anlamlı bulgulara dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu bulgular bilimsel temelli bir uygulama yöntemi ve kullanıcı deneyimi testi olan “sesli düşünme protokolü” (SDP) yöntemi ile ortaya konulmuştur. Ayrıca ürün okunabilir liğine dair anlamlı ve yorumlanabilir sonuçlar elde etmek çalışmanın odağını oluşturmaktadır. Bu çalışmada aynı ürün ailesine ait farklı iki ürün karşılaştırmalı olarak incelenmekte ve SDP ile analiz edilmektedir. Ürünlere dair katılımcıdan elde edilen sesli düşünme verileri kullanı larak oluşturulan okunabilirlik frekans dağılım grafikleri değerlendirme raporuna aktarılmıştır. Süreç sonunda elde edilen veriler tasarımcı tarafından ürün geliştirme sürecine katılabilecek, görünür ve tasarıma dair gelecek öngörüleri oluşturabilecek sonuçları ortaya çıkartmaktadır.

Suggestions

Ürün Tasarımı Eğitiminde Kuram ve Uygulamanın Kesişmesi: Anlambilimsel Bir Deneme
Bağlı, Hümanur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Bu çalışma, İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde 2005 yılından beri yürütülmekte olan Ürün Tasarımında Kültür ve İletişim isimli lisans dersi kapsamında yapılan bir dizi projenin sürecini ve bu sürecin sonuçlarının paylaşılmasını hedeflemektedir. Söz konusu dersin ilk kısmı temel iletişim teorilerinden, göstergebilim kavramlarına ve bunlar üzerinden uygulaması yapılan reklam analizi çalışmalarına dayalıdır. İkinci kısım ise ürünün kültürel anlamlarına ilişkin temel okumaları e...
Türkiye’de Endüstriyel Tasarımcıların Kariyer Tatmini
Kaygan, Pınar(2018-12-31)
Ülkemizde her geçen gün artmakta olan endüstriyel tasarım lisans programı ve mezunu sayısı, endüstriyel tasarımcıların aldıkları lisans eğitimi sonrasındaki iş hayatları ve istihdam koşulları konusunda güncel bilginin gereğini ortaya koymaktadır. Ayrıca endüstriyel tasarımcıların çalışma alanları, biçimleri ve koşulları açısından çeşitlilik gösterdiği bilinmekle birlikte Türkiye özelinde endüstriyel tasarımcıların kariyer haritası ve sektör dağılımına dair güncel bir veri bulunmamaktadır. Oysaki bu etkenler...
Nesnelerin İnterneti İçin Tasarım
Hasdoğan, Gülay Fatma(2018-12-31)
Bu projenin amacı, kullanıcılara daha anlamlı deneyimler sunabilmek için birbirine bağlı nesnelerin hangi durumlarda otonom karalar verebileceğine ya da yetkiyi kullanıcılara devretmesi gerektiğine dair bilgi toplamak ve bu bilgileri, tasarım sürecinde etkili bir şekilde kullanılabilecek girdiye dönüştürmektir. Bu nesnelerin incelenmesi ve nesnelerin interneti kavramının araştırılması için ev ortamı öne çıkar. Ev ortamı içerisinde ise mutfak, ev içi sosyalleşmenin de merkezinde olduğundan, nesnelerin bu so...
Sürdürülebilirlik için ürün tasarımı alanında küçük elektrikli ev aletlerinin ürün ömrünün uzatılmasına yönelik problem alanlarının belirlenmesi
Doğan, Çağla; Ogur, Dilruba(2015-12-31)
Projenin temel amacı, küçük elektrikli ev aletlerinin ürün ömrünün uzatılması kapsamında ürün bakım onarımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi ve problemli ürün gruplarının belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için ürün bakım onarımını ve yenilenmesini sağlayan yetkili servislerden ve elektronik atıkları ayrıştıran firmalardan derinlemesine bilgi alınması amaçlanmaktadır. Projenin alt amaç ve süreçleri: • Elektrikli ev aletlerinin elden çıkarılma ve bozulma nedenlerinin anlaşılması ve değerlendirilmesi...
Ürün Tasarımında Sağlarlık Yönetimi ve Sağlarlığın Eleştirel Analizi
Kaygan, Harun; Çelikkaya, Esma Burcu(2016-12-31)
Araştırmanın amacı, örnek ürünlerin vaka çalışmaları üzerinden, tasarlanmış ürünlerde sağlarlığın (affordance) tespitine ve eleştirel analizine imkan veren teorik bir çerçeve geliştirmektir.Aslen çevresel psikoloji alanına ait olan sağlarlık kavramına, tasarım araştırmalarında son dönemde başvurulmakta. Ancak kavramın mevcut yorumlarında ürünün ve kullanım ortamının toplumsal bağlamından kopuk ve olası ya da mevcut politik etkilerinden azade analiz yöntem ve araçları öneriliyor. Aksine, sağlarlık kavramı, t...
Citation Formats
Ç. Narter, “Ürün Tasarım Sürecinde Ürün Okunabilirliği Kavramının Sesli Düşünme Protokolü İle Ölçülmesi: Karşılaştırmalı Ürün Analizi,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 449, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/.