Zorunlu göçün yol açtığı refah kaybının incelenmesi: Yaşam memnuniyeti yaklaşımı

2016-12
Berker, Ali
Bu çalışma, kişilerin zorunlu göçmen konumu ile refahları arasındaki ilişkiyi araştırdı. İlgili literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, kişilerin refah ölçütü olarak beyan ettikleri yaşam memnuniyeti ele alındı. 2013 yılında gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın verisi kullanılarak, zorunlu göçmen olmanın yaşam memnuniyetine etkisi tahmin edildi. Tahmin sonuçları, kişilerin zorunlu göçmen konumu ile yaşam memnuniyeti düzeyleri arasında negatif bir bağ olduğunu işaret etmektedir. Bu negatif bağıntının kişilerin cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi gibi özelliklerine göre ne ölçüde değiştiği incelendi. Üniversite mezunları dışındaki tüm alt gruplarda zorunlu göçmenliğin negatif etkisi olduğu saptandı. Ayrıca bu negatif etkinin, erkekler, 55 ve üstü yaş grubundakiler ve lise veya lise altı eğitim düzeyine sahip olanlar arasında daha şiddetli olduğunu işaret eden bulgulara ulaşıldı. Son olarak, zorunlu göçmenlerin sağlık durumlarından, hanehalkı gelirlerinden ve çalıştıkları işlerden daha düşük düzeyde memnun oldukları bulundu.

Citation Formats
A. Berker, “Zorunlu göçün yol açtığı refah kaybının incelenmesi: Yaşam memnuniyeti yaklaşımı,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 43, no. 3, pp. 675–706, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/873.