Patronaj ilişkilerinde Latin Amerika örneği: Kır-kent ayrımına bir bakış

2016-12
Çınar, Kürşat
Bu makale, patronaj ilişkilerinin Latin Amerika’daki evrimini kır-kent ayrımı çerçevesinde değerlendirmektedir. Konunun teorik çerçevesi incelendikten sonra, Latin Amerika’daki şehirleşme trendlerine göz atılacak, daha sonra bilhassa Meksika ve Venezüella örnekleri üzerinde durularak Latin Amerika’daki patronaj ilişkilerinde kır-kent ayrımının farklılıkları irdelenecektir. Makale, patronaj ilişkilerinde olgusal olarak süreklilik gösteren kırkent ayrımının analitik seviyede anlamlı farklılıklar içerdiğinin altını çizmektedir. Buna göre, kırsal bölgelerdeki patronaj ilişkileri, normatif saygı bağlarına, Weber’ci bir “geleneksel otorite”ye ve yerel siyasi liderle halk arasında daha duygusal bağlara dayanırken, kentsel patronaj ilişkileri ise siyasi partilerin daha baskıcı yöntemler izlediği, Downs’çu bir rekabetten beslenmektedir. Makale, hangi tarihsel, sosyoekonomik ve siyasi dinamiklerin, hangi tip siyasi patronaj ilişkilerine neden olduğunu görmek için yerel analizlere daha derinlemesine yer veren çalışmalara ihtiyaç duyulduğunun altını çizmekte, Latin Amerika örneğinden yola çıkarak literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Citation Formats
K. Çınar, “Patronaj ilişkilerinde Latin Amerika örneği: Kır-kent ayrımına bir bakış,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 43, no. 3, pp. 725–743, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/868.