Osmanlı devleti ve Avrupa devletlerinde tağşişler ve nedenleri (1326-1844)

2016-4
Karaman, Kıvanç
Pamuk, Şevket
Bu çalışma, Osmanlı tarihindeki tağşişlerin, yani parasal hesap biriminin gümüş içeriğindeki düşüşlerin, sebeplerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmamızın önemli bir katkısı, Avrupa devletleri için yeni oluşturduğumuz geniş kapsamlı bir tağşiş veri setini kullanarak Osmanlı tağşişlerini karşılaştırmalı perspektife yerleştirmesidir. Elimizdeki veriler, hem Osmanlı hem de diğer Avrupa devletlerinin tağşişlere gelir elde etmek için başvurduğu savını destekler. Avrupa devletlerinin çoğu, artan vergi gelirleri ve toplumsal muhalefet sonucu 17. ve 18. yüzyılda tağşişlere son verirken, Osmanlı, düşük vergi gelirleri ve sınırlı toplumsal muhalefet dolayısıyla 19. yüzyıl ortasına kadar tağşişlere devam etmiştir.

Suggestions

Osmanlı devlet ve vilayet bütçeleri (1840-1913) nasıl okunmalıdır?
Akkuş, Yakup (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-4-1)
Bu makale, Osmanlı kamu maliyesi ve kent tarihi literatüründe, devlet ve vilayetbütçeleri verisi kullanılırken göz ardı edilen teorik ve teknik sorunlara odaklanmıştır.Çalışmanın çıkarımlarına göre, devlet bütçelerinin bileşim ve bütçe tekniği açısındanönemli değişimler geçirmesi ve diğer teknik sorunlar/kısıtlar dönemler arasıkarşılaştırma yapmayı güçleştirmektedir. Bunun yanı sıra, 19. yüzyıl vilayetbütçeleri, devlet bütçelerinin tamamlayıcı bir unsuru konumundadır.Farklı niteliklere sahip olan ve farklı ...
Kredi Balonlarının Belirlenmesi
Cömert, Hasan(2017-12-31)
Bu çalışma aşırı kredi genişlemesi dönemlerini çeşitli istatistik ve ekonometrik yöntemler yoluyla tespit edip tarihlemeyi amaçlamaktadır. Bu projede var olan yöntemlerin artı ve eksilerini tartıştıktan sonra, yeni bir yöntem önermeyi amaçlamaktayız. Bu yeni yöntem, bu tip analizlerde ihmal edilen kredi dinamiklerinin değişen değişkenliğini/varyansını hesaba katarak bu soruna basit bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır. Kredi patlamalarının bu yeni yöntemle analizi kredi patlamalarının karakteristiği, belirleyen...
An example of strategic command and coordination problem in the Ottoman army: the battle of shipka during the Ottoman-Russian war of 1877-1878
Taşdemir, Ahmet; Turan, Ömer; Department of History (2021-3-05)
This thesis analyzes the battle of Shipka during the Ottoman-Russian War of 1877-1878 within the context of its effect on the strategic command and coordination problems in the Ottoman army. The developments that took place during the war, the fall of the Shipka Pass and the attempts of the Ottoman forces torecapture the Shipka Pass will be discussed alongside the interventions from Istanbulto the front line, the effects of the commander appointments on the strategic command ...
Astana process in context with Iranian, Russian and Turkish foreign policies on Syrian complexity
Çoban, Mehmet İlbey; Bağcı, Hüseyin; Applied Ethics (2020-9)
This thesis is based on explaining the dynamics that led the Iran, Russia and Turkey to initiate Astana Process within the framework of the Syrian Civil War’s changing dynamics. The theoretical part intends to combine neorealism with the “complexity” paradigm. Neorealism’s linear ontology is problematic in explaining the changing dynamics. The complexity paradigm explains non-linear processes derived from its ontological foundation. Especially the variety and diversity of actors, their interconnection, inte...
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e Geçişte Büyük Toprak Sahiplerinin Sınıfsal Rolü ve Dönüşümü
Evrim Önal, Nevzat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2012-4-1)
Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüz yılında yaşanan iktisadi değişimlerin başat faktörü imparatorluğun, kapitalist dünya ekonomisine eskisine göre çok daha sıkı bağlar ile entegre olmasıdır. 19. yüzyılın başından itibaren yoğunlaşan uluslararası ticari ilişkiler bu entegrasyonun ilk adımını oluşturmuş, Avrupa devletlerine verilen demiryolu imtiyazları ve dış kaynaklı borçlanma süreci derinleştirmiştir. Yüzyılın son çeyreğine girildiğinde Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı coğrafyaları, başta ticaret limanları v...
Citation Formats
K. Karaman and Ş. Pamuk, “Osmanlı devleti ve Avrupa devletlerinde tağşişler ve nedenleri (1326-1844),” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 43, no. 1, pp. 229–256, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/845.