Wesley Clair Mitchell’in iş çevrimleri yaklaşımına kuramsal bir bakış

2015-8
Baş Dinar, Gülenay
Wesley Clair Mitchell (1874-1949) iktisat yazınında iş çevrimleri ile ilgili olarak yaptığı ampirik çalışmalarla bilinir. Günümüzde de halen en prestijli kurumlardan biri olarak kabul edilen Ulusal İktisadi Araştırmalar Bürosu (National Bureau of Economic Research-NBER)’nun kurucusu ve 1949 yılına kadar yürütücüsüdür. Mitchell NBER’de yaptığı çalışmalarla gerek dönemin gelişmiş ülkelerinde yaşanan çevrimlere ilişkin kapsamlı bir veri seti oluşturmuş gerek de bu çevrimleri analiz edebilmek için çok sayıda istatistiksel ölçüm ve analiz yöntemi geliştirmiştir. Bu çalışmalar, Mitchell’ın iktisat yazınında daha çok ampirik bir iktisatçı olarak ün kazanmasına neden olmuştur. Mitchell’ın analizinde ampirik analiz yöntemini yoğun bir şekilde kullanması katkısının esas olarak ampirik gözlemlerden ibaret olduğu ve teorik açıdan iş çevrimleri literatürüne önemli bir katkı yapmadığı yolunda eleştiriler almasına neden olmuştur. Mitchell’ın ampirizmini değerlendirirken onun bir kurumsal iktisatçı olduğu ve hocası Veblen’in neoklasik iktisada yönelttiği eleştirileri ve evrimsel bir bilim için önerilerini paylaştığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmanın amacı, Mitchell’in iş çevrimleri analizini kuramsal düzeyde incelemek ve iş çevrimleri literatürüne yaptığı katkıyı değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Mitchell’ın iş çevrimleri literatüründeki yerini ortaya koymak amacıyla iş çevrimlerine ilişkin teorik gelişmelerin kısa bir özetine yer verilecektir. İkinci bölümde, Mitchell’in “para ekonomisi” olarak nitelendirdiği modern kapitalizme ilişkin görüşleri değerlendirilecek; üçüncü bölümde, Mitchell’ın iş çevrimlerinin nasıl ortaya çıktığı, hangi aşamalardan geçtiği ve bu aşamaları niteleyen temel özelliklerin neler olduğuna ilişkin görüşlerine yer verilerek Mitchell’ın iş çevrimleri analizi kuramsal düzeyde incelenecektir. Son bölümde ise, Mitchell’ın söz konusu iş çevrimlerinin kapitalist sistem içinde denetim altına alınıp alınamayacağı yolundaki görüşlerine ve buradan yola çıkarak istikrarsızlıkları ortadan kaldırmak için önerdiği politikalara değinilecektir. Çalışma söz konusu bilgiler ışığında Mitchell’ın iş çevrimleri kuramının önemi ve literatüre katkısının değerlendirilmesi ile son bulacaktır.

Suggestions

An Interview With David STEA On 3-P's Of Environmental Cognition; Perception, Positivism, Participation
İmamoglu, V.; Özduran, F. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1980)
David Stea çevresel biliş alanında yapmış olduğu çalışmaları ile isim yapmıştır. Bu söyleşide de çevresel biliş ve ilişkili konulardaki görüşlerini aktardı. Stea çevresel bilişin henüz bir kuramsal çerçeveye oturtulmadığının ancak bu alanda öğrenme, gelişme, algılama kuramlarının önemli katkıları olduğu düşüncesinde. Algılama, hatırlama, imgeleme, anlam gibi kavramları salt davranışsal bir biçimde incelemek olanak dışı. Broadbent'insöyleşisinde de. açık bir biçimde ortaya konulan anlam (meaning) kavramının ...
Püskürtülen İnce Kaplamaların Elastik Özelliklerinin Ve Çekme Dayanımlarının Belirlenmesi.
Öztürk, Hasan(2013-12-31)
İlk olarak 1980’li yılların sonlarında Kanada’da kullanılmaya başlanan Püskürtülen İnce Kaplama (PİK) ülkemizde daha yeni kabul görmeye ve kullanılmaya başlamıştır. Gelecekte madencilik sektöründe farklı alanlarda da kullanılması üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Araştırmacıların bu malzemenin fiziksel özelliklerine ilişkin kapsamlı deney sonuçları ve görüşleri mevcuttur. Ancak bu çalışmaların hepsi malzemenin davranışının doğrusal elastite teorisinde uyduğu varsayılarak yapılmış olmasına rağmen şimdiye ...
Dolgulu Kolonlarda Ultrason Yayılımın Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi
Uludağ, Yusuf(2015-12-31)
Bu alanda yapılan çalışmalardan pek çoğunda amaç Biot’un teorisini deneysel olarak gözlemleyerek, bu teorinin geçerliğini kanıtlamak adına yapılmıştır. Bu nedenle yapılan ölçümlerde kullanılan frekans değeri aralığı küçüktür. Bu çalışmada ise frekans değeri yüksek tutulacak ve gözeneklilik oranı ile parçacık boyutunun ses dağılımı üzerine etkisi gözlemlenecektir. Ultrasonic Doppler Velocimetry cihazı ile yapılan ölçümler düşük maliyet gerektirdiği, hızlı ölçüm yapabilme olanağı sağladığı ve opak ortamlar iç...
A “Historical Project”: Doubling Indl Exhibition Catalogue
Mutlu Tunca, Gülru (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
İtalyan mimarlık tarihçisi ve eleştirmeni Manfredo Tafuri, 1968 yılında yayınlanan Mimarlık Teorileri ve Tarihi adlı kitabı ile dönemin mimarlık söyleminde yeni bir çığır açmıştır. Mimarlık disiplinini ideolojinin eleştirisi olarak yorumladığı kuramı ile mimarlık eleştirisini politik ve Marksist bir zemine oturtan devrimci anlayışla Amerikan eleştirel söyleminin 1968 sonrası kurumsallaşmasında mutlak etkisi olmuştur. Bu bağlamda çalışma, bahsedilen düşünsel etkileşimi ve mimarlık söyleminde meydana gelen il...
FARKLI TİP KAYA NUMUNELERİNİN STATİK DEFORMABİLİTE DENEYLERİ SIRASINDA ÇATLAK GELİŞİMİNİN TERMAL KAMERA İLE İZLENMESİ
Karpuz, Celal; Erkayaoğlu, Mustafa(2018-12-31)
Bu proje kapsamında farklı özellikteki kaya örnekleri üzerinde statik deformabilite deneyleri sırasında deformasyon ölçümleri ile birlikte çatlak gelişimi de termal kamera ile izlenecektir. Ayrıca, farklı kaya örnekleri üzerinde çatlak tokluğu deneyleri sırasında çatlak gelişimi de termal kamera ile izlenecektir. Proje önerisi temel araştırma niteliğinde olup literatüre önemli katkıda bulunması beklenmektedir.
Citation Formats
G. Baş Dinar, “Wesley Clair Mitchell’in iş çevrimleri yaklaşımına kuramsal bir bakış,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 42, no. 2, pp. 139–172, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/740.