Dolgulu Kolonlarda Ultrason Yayılımın Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi

2015-12-31
Bu alanda yapılan çalışmalardan pek çoğunda amaç Biot’un teorisini deneysel olarak gözlemleyerek, bu teorinin geçerliğini kanıtlamak adına yapılmıştır. Bu nedenle yapılan ölçümlerde kullanılan frekans değeri aralığı küçüktür. Bu çalışmada ise frekans değeri yüksek tutulacak ve gözeneklilik oranı ile parçacık boyutunun ses dağılımı üzerine etkisi gözlemlenecektir. Ultrasonic Doppler Velocimetry cihazı ile yapılan ölçümler düşük maliyet gerektirdiği, hızlı ölçüm yapabilme olanağı sağladığı ve opak ortamlar için uygulanabilir olduğu için tercih edilmektedir. Bu çalışmada ise oluşturulan gözenekli ortamda ultrason yayılımı gözlemlenecek bu süreçte gözeneklilik oranı ve parçacık boyutunun etkisi incelenecektir. Ayrıca teorik olarak yapılacak olan çalışmayla sonuçlar karşılaştırılacak ve en son aşamasında literatürde bizim çalıştığımız frekans değerlerine yakın değerlerle yapılan çalışmaların sonuçları karşılaştırılacaktır.

Suggestions

Düşük Süpürme Açısına Sahip Delta Kanatların Akış Yapılarının Deneysel Tekniklerle İncelenmesi.
Yavuz, Mehmet Metin(2014-12-31)
İnsansız savaş uçakları (UCAV) askeri savunmaya kattığı, ve insansız hava uçakları (UAV) ve mikro hava araçları (MAV) havacılık endüstrisine kattıkları yeniliklerden dolayı dünyada en çok rağbet gören konuların başında gelmektedirler. Bunlarla direk ilişkili olarak, bu uçakların aerodinamiği son yıllarda oldukça popular araştırma konuları aralarında olmuştur. Genelde delta kanat planformlarina sahip bu uçaklar gerek sabit gerekse değişken uçuş durumlarında kompleks akış yapılarına sahiptirler. Bu kompleks ...
MALZEME ÖZELLİKLERİNİN VE KOMPOZİSYONUNUN ULTRASON YAYILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN MODELLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ
Uludağ, Yusuf(2015-12-31)
Bu çalışmanın amacı da modelleme çalışmasıyla ultrasonik cihazın sonuçlarını birleştirerek malzeme karakterizasyonu yapmaktır. Bu çalışma üç ayrı alt başlığa bölünmüştür. Bunlar nonlinear viskoelastik özelliklerin, çözeltilerin konsantrasyonlarının ve parçacık boyut dağılımının ultrasonik yöntemlerle tayini şeklindedir.Bu çalışmada non-liear viskoelastik ses sinyallerinin yayılmasını inceleyen bir matematiksel modelleme geliştirilecektir. Ses hızı çözeltilerin konsantrasyonlarının tayini için bir araç ola...
Tünel Yangını Sırasında Taşıt Blokajının Farklı Havalandırma Hızlarında Yangın Yüküne Etkisi
Yozgatlıgil, Ahmet(2014-12-31)
Projede amaçlanan tünellerde meydana gelen yangın kazalarını küçük ebatlarda modellendirerek yanma ile açığa çıkan ısı salınımı ve tünel içinde oluşan sıcaklık dağılımının farklı parametrelerle değişimlerini incelemektir. Farklı havalandırma hızları ve ışınım değerleri değişen malzemelerin sıcaklık dağılımı ve ısı salınım hızına etkilerini araştırmak gelecekte tasarlanacak tünellerin güvenliğini arttırmada faydalı olabilecek bir çalışma olarak düşünülmektedir. Yanma esnasında ortam sıcaklığını düşürebilecek...
Doğadan Esinlenerek Değiştirilmiş Düşük Süpürme Açılı Delta Kanatlarda Akış Yapısının Pasif Akıtma Tekniği ile Kontrolü
Yavuz, Mehmet Metin; Çelik, Alper(2017-12-31)
Askeri savunmaya ve havacılık endüstrisine yenilikler katan, genelde delta kanat planformlarına sahip insansız savaş uçakları (UCAV), insansız hava uçakları (UAV), ve mikro hava araçları (MAV) dünyada en çok rağbet gören konuların başında gelmektedirler. Bu kanatların sahip oldukları kompleks akış yapılarının anlaşılıp kontrol edilmeleri, uçuş performansının optimizasyonu ve kanat yüzey titreşiminin en düşük düzeyde tutulması için büyük önem arz etmektedir. Bu projede, geometrisi doğadan esinlenerek değişti...
Kan Damarlarındaki Daralma Seviyesi ve Şekillerinin Tanısal Amaçlı Olarak Kullanımının Sayısal Benzetimlerle İncelenmesi
Sert, Cüneyt; Yazıcıoğlu, Yiğit(2016-12-31)
Stenoz probleminin akışkanlar mekaniği kısmına odaklanılacak ve problem sayısal tekniklerle çözülecektir. Özellikle damardaki daralma sonrasında oluşan yüksek frekanslı basınç dalgalanmaları incelenecek ve daralma mertebesi ve şeklinin bu dalgalanmalara olan etkisi araştırılacaktır.
Citation Formats
Y. Uludağ, “Dolgulu Kolonlarda Ultrason Yayılımın Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59149.