Hide/Show Apps

Örgütsel adalet-öğrenilmiş çaresizlik ilişkisinde cinsiyetin rolü: Bankacılık sektöründe bir araştırma

Download
2014-4-1
Karapınar, Pınar Bayhan
Camgöz, Selin Metin
Tayfur, Özge
Çalışmanın temel amacı, çalışanların örgütsel adalet algılarının hissedilen öğrenilmiş çaresizlik üzerindeki etkisinde cinsiyetin rolünü belirlemektir. Özel bankalarda çalışan 179 katılımcıdan elde edilen verilere göre, işlemsel ve etkileşimsel adaletsizliğin çaresizliği arttırdığı görülmüştür. Çoklu grup yol analizi sonuçlarına göre, örgütsel adalet algısının çaresizlik üzerindeki etkileri kadın ve erkek çalışanlar için farklılaşmaktadır. Buna göre, kadın çalışanlarda adalet algılarının öğrenilmiş çaresizlik üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmazken; erkek çalışanlarda işlemsel ve etkileşimsel adalet algılarının çaresizlik üzerinde güçlü etkileri olduğu belirlenmiştir. Bulgular, kadınların erkeklere göre çevrelerindeki olumsuzluklar karşısında kendilerini çaresiz hissetmelerinde adalet algısı gibi dışsal faktörler dışında birtakım başka faktörlerin de etkili olabileceğini düşündürmektedir.