Örgütsel etik ve güvenin takım performansına etkisi: otomotiv sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma

2017-09-15
Sökmen, Alev
Sökmen, Alptekin
Bıyık, Yunus
Çalışan davranışları örgüt içinde hâkim olan etik anlayış ve çalışanlar arasındaki güven ilişkisi gibi birçok örgütsel faktörden etkilenebilmektedir. Örgütlerin etik kurallar çerçevesinde yönetilmesi ve örgüt içinde karşılıklı güvenin oluşması bireysel performans başta olmak üzere takım performansı ve örgütsel performansa olumlu katkıda bulunacaktır. Buradan hareketle bu çalışmada örgütsel etik ve güvenin takım performansına etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri, bir otomobil firmasının Ankara bölgesi satış ve servis merkezlerinde çalışan 136 kişiden elde edilmiştir. Yapılan analizlere göre örgütsel etik ile takım içi güven arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki, yine örgütsel etik ile takım performansı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca regresyon analizi sonucunda örgütsel etik ve güvenin takım performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir. Buna göre örgütsel etik ve güvenin takım performansının önemli bir kısmını açıklamaktadır.
Citation Formats
A. Sökmen, A. Sökmen, and Y. Bıyık, “Örgütsel etik ve güvenin takım performansına etkisi: otomotiv sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma,” Berlin, Germany, 2017, p. 429, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87412.