Hide/Show Apps

Örgütsel nedenlerle yaşanan olumsuz şokların iş performansına etkisi: Örgüt temelli özsaygının biçimlendirici değişken rolü

2015-8
Çakmak Otluoğlu, K. Övgü
Bu çalışmanın amacı, örgütsel nedenlerle yaşanan olumsuz şokların iş performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada iş performansı, görev performansı açısından ele alınmıştır. Bu çalışmada ayrıca örgütsel nedenlerle yaşanan olumsuz şokların görev performansı üzerindeki etkisinde, örgüt temelli özsaygının biçimlendirici değişken rolü oynayıp oynamadığı da test edilmiştir. Çalışmanın verileri, İstanbul’da bulunan ve özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerde çalışan 184 beyaz yakalı işgörenden toplanmıştır. Yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre örgütsel nedenlerle yaşanan olumsuz şokların, görev performansını negatif yönde etkilediği saptanmıştır. Örgüt temelli özsaygının ise görev performansını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca yüksek düzeydeki örgüt temelli özsaygının, örgütsel nedenlerle yaşanan olumsuz şokların görev performansı üzerindeki negatif yöndeki etkisini azaltarak biçimlendirici değişken rolü oynadığı görülmüştür.