Örgüte güvensizlik: Kültürlerarası nitel bir çalışma

Download
2013-12-1
Wasti, S.Arzu
Erdaş, K.Duygu
Dural, Uzay
Bu çalışmada, örgüte güvensizliğin öncülleri ve bunların kültürlerarası farklılık gösterip göstermediği incelenmektedir. Türk (n = 19) ve Hollandalı (n = 19) beyaz yakalı çalışanlar ile yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular, örgüte güvensizliğin çevresel, örgütsel ve kişisel değişkenlerden etkilenen bir kavram olduğuna işaret etmektedir. Bununla beraber, örgüte güvensizlik öncüllerinin çoğunun kişilerarası güvende olduğu gibi (Mayer ve ark., 1995) yetenek, iyi niyet ve dürüstlük olarak adlandırılan güvenilirlik etmenlerinin öncülleri olduğu görülmektedir. Ayrıca güvensizlik oluşumunda bu öncüllere atfedilen rollerin Türkiye ve Hollanda arasında hem benzerlik hem de farklılıklar gösterdiği dikkati çekmektedir.

Suggestions

Örgütsel adalet-öğrenilmiş çaresizlik ilişkisinde cinsiyetin rolü: Bankacılık sektöründe bir araştırma
Karapınar, Pınar Bayhan; Camgöz, Selin Metin; Tayfur, Özge (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-4-1)
Çalışmanın temel amacı, çalışanların örgütsel adalet algılarının hissedilen öğrenilmiş çaresizlik üzerindeki etkisinde cinsiyetin rolünü belirlemektir. Özel bankalarda çalışan 179 katılımcıdan elde edilen verilere göre, işlemsel ve etkileşimsel adaletsizliğin çaresizliği arttırdığı görülmüştür. Çoklu grup yol analizi sonuçlarına göre, örgütsel adalet algısının çaresizlik üzerindeki etkileri kadın ve erkek çalışanlar için farklılaşmaktadır. Buna göre, kadın çalışanlarda adalet algılarının öğrenilmiş çaresizl...
Genç Yetişkinlerde Baba Kaybı ve Yas: Nitel bir Çalışma
Maraş, Ayşen; Gençöz, Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-10-26)
Bu çalışmada, genç yetişkinlerin baba kaybı ve yas deneyimini derinlemesine incelemek hedeflenmiştir. Bu amaçla, yedi genç yetişkin ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilerek, “Genç yetişkinlerde baba kaybı nasıl deneyimlenmektedi r?” sorusunu cevaplamak amaçlanmıştır. Yapılan görüşmeler, Yorumlayıcı Fenomonolojik Analiz (Interpretative Phenomenological Analysis) ile analiz edilmiştir. Bu makalede elde edilen temaların dört tanesi ayrıntılandırılarak sunulmuştur. Bu temaları, baba ...
Örgütsel etik ve güvenin takım performansına etkisi: otomotiv sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma
Sökmen, Alev; Sökmen, Alptekin; Bıyık, Yunus (null; 2017-09-15)
Çalışan davranışları örgüt içinde hâkim olan etik anlayış ve çalışanlar arasındaki güven ilişkisi gibi birçok örgütsel faktörden etkilenebilmektedir. Örgütlerin etik kurallar çerçevesinde yönetilmesi ve örgüt içinde karşılıklı güvenin oluşması bireysel performans başta olmak üzere takım performansı ve örgütsel performansa olumlu katkıda bulunacaktır. Buradan hareketle bu çalışmada örgütsel etik ve güvenin takım performansına etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri, bir otomobil firmasının A...
Örgüt kültürü ve girişimcilik yönelimi ilişkisi
Fiş, Ahmet Murat; Wasti, S. Arzu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6)
Çalışmanın amacı, kaynak temelli görüşün öne çıkardığı değerli, nadir, kopyalanması ve ikamesi zor bir kaynak olmaya en uygun aday olan örgüt kültürünün girişimcilik yönelimi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu yapılırken örgüt kültürü, insan kaynakları uygulamalarına olan yansımaları aracılığı ile ölçülmüş, girişimcilik yönelimi ise beş alt boyutu ile çalışılmıştır. Türkiye gibi girişimciliğe çok ihtiyaç duymasına rağmen ekonomik ve kültürel anlamda teşvik edici unsurların yaygın olmadığı, gelişmekte olan...
Anti Kanser İlaç Hedeflemesi Amacı İle Hazırlanmış Polimer Kaplı Manyetik Monoparçacıkların İn Vivo Toksisite Analizleri.
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, çeşitli polimerler ile modifiye edilmiş manyetik nanoparçacıkların sıçanlar üzerindeki sistemik etki...
Citation Formats
S. A. Wasti, K. D. Erdaş, and U. Dural, “Örgüte güvensizlik: Kültürlerarası nitel bir çalışma,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 40, no. 3, pp. 525–552, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/601.