Genç Yetişkinlerde Baba Kaybı ve Yas: Nitel bir Çalışma

2020-10-26
Maraş, Ayşen
Gençöz, Faruk
Bu çalışmada, genç yetişkinlerin baba kaybı ve yas deneyimini derinlemesine incelemek hedeflenmiştir. Bu amaçla, yedi genç yetişkin ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilerek, “Genç yetişkinlerde baba kaybı nasıl deneyimlenmektedi r?” sorusunu cevaplamak amaçlanmıştır. Yapılan görüşmeler, Yorumlayıcı Fenomonolojik Analiz (Interpretative Phenomenological Analysis) ile analiz edilmiştir. Bu makalede elde edilen temaların dört tanesi ayrıntılandırılarak sunulmuştur. Bu temaları, baba kaybının sembolik anlamları, baba kaybının ardından hissedilen duygular, babasız bir yaşamla başa çıkmak ve uyum sağlamak ve yas sürecini zorlaştıran faktörler oluşturmaktadır. Baba kaybının sembolik anlamları, babalarının ölümünün genç yetişkinlerin iç dünyasında açığa çıkardığı anlamları ifade etmektedir. Sonuçlara göre, genç yetişkinler, babalarını önemli bir “sıcaklık, ilgi, koruma, sakinleştirme, rehberlik ve otorite” kaynağı olarak değerlendirmekte ve ölümünün ardından bu ihtiyaçlarını karşılamakta belirgin zorluklar ile karşı karşıya gelmektedirler. Baba kaybının ardından hissedilen duygular, yas sürecinde hissedilen üzüntü, yalnızlık, boşluk, özlem, korku, rahatlama, öfke ve suçluluk gibi duyguları kapsamakta; öfke ve suçluluk duygularının ise özellikle şiddetlendiği bazı özel durumların varlığına işaret etmektedir. Üçüncü tema, babasız bir yaşamla başa çıkmak ve uyum sağlamak ise kayba önsel hazırlık, yaşantıyı anlamlandırmaya çalışma, duygusal dışavurum, kaçınma, sosyal destek alma, babanın yerini dolduracak romantik ilişkiler arama ile yeni ideal ve hedefler oluşturma gibi başa çıkma yöntemlerini kapsamaktadır. Dördüncü tema yas sürecini zorlaştıran faktörler, bazı kişilik özellikleri (içedönüklük, duygusallık, depresiflik) ile annenin çökkünlüğü, baba ile ilişki kurma tarzı gibi faktörleri içermektedir. Temaların içerikleri, Türkiye’deki genç yetişkinlerin, gelişimsel özellikleri ve yaşadıkları kültür ile ilişki içinde ortaya çıkan deneyimleri hakkında aydınlatıcı bilgiler açığa çıkarmıştır. Temaların nasıl yorumlanabileceği, makalenin son bölümünde tartışılmıştır.

Suggestions

Örgüte güvensizlik: Kültürlerarası nitel bir çalışma
Wasti, S.Arzu; Erdaş, K.Duygu; Dural, Uzay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-12-1)
Bu çalışmada, örgüte güvensizliğin öncülleri ve bunların kültürlerarası farklılık gösterip göstermediği incelenmektedir. Türk (n = 19) ve Hollandalı (n = 19) beyaz yakalı çalışanlar ile yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular, örgüte güvensizliğin çevresel, örgütsel ve kişisel değişkenlerden etkilenen bir kavram olduğuna işaret etmektedir. Bununla beraber, örgüte güvensizlik öncüllerinin çoğunun kişilerarası güvende olduğu gibi (Mayer ve ark., 1995) yetenek, iyi niyet ve dürüs...
Çocukluk Dönemi Sinek Korkusu Üzerine Bir Vaka Sunumu
Minçe, Gizem; Gençöz, Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Çocuklarla yapılan terapötik çalışmalarda, fobilerin temelinde yatan nedenlerin ortaya çıkması ve oyun içinde simgeselleştirilmesi için imkân sağlayan bir ortam vardır. Korkuların anlaşılması, çocuğun oynadığı oyunların değerlendirilmesi yoluyla mümkün olabilir. Her fobinin birey için ne anlama geldiği kişinin kendi yaşantısıyla bağlantılıdır ve kişinin korkularını nasıl ifade ettiğinin öznel olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Bu sebeple kişinin öznel deneyimine odaklanılması, kişinin yaşadığı korkular...
Çocukluk Dönemi Sinek Korkusu Üzerine Bir Vaka Sunumu
Minçe, Gizem; Gençöz , Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Çocuklarla yapılan terapötik çalışmalarda, fobilerin temelinde yatan nedenlerin ortaya çıkması ve oyun içinde simgeselleştirilmesi için imkân sağlayan bir ortam vardır. Korkuların anlaşılması, çocuğun oynadığı oyunların değerlendirilmesi yoluyla mümkün olabilir. Her fobinin birey için ne anlama geldiği kişinin kendi yaşantısıyla bağlantılıdır ve kişinin korkularını nasıl ifade ettiğinin öznel olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Bu sebeple kişinin öznel deneyimine odaklanılması, kişinin yaşadığı korkular...
Çocukların Sosyal Ağlarda Kişisel Bilgi Paylaşım Eğilimleri
Çağıltay, Kürşat; Kaşıkçı, Duygu Nazire; Kurşun, Engin; Karakuş Yılmaz, Türkan (2017)
Bu betimleyici çalışma, çocukların sosyal ağlarda kişisel bilgi paylaşım eğilimleri, sosyal ağları kullanma alışkanlıkları ve potansiyel riskli davranışlarını belirlemeyi hedeflemektedir. Bu çalışma Türkiye'nin en büyük üç şehrinde (İstanbul, Ankara ve İzmir) gerçekleştirilmiş olup, veriler rastgele seçilen 9 ile 16 yaş aralığındaki sosyal ağ kullanıcısı 524 çocuk ve velileri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Bu görüşmeler esnasında her çocuk ve yanında bulunan velisine 25 sorusu çocukların so...
COMPULSIVE ONLINE SHOPPING EXPERIENCES OF YOUNG ADULT WOMEN: A QUALITATIVE RESEARCH
Delibay, Damla; Gençöz, Faruk; Maraş, Ayşen; Department of Psychology (2022-2-10)
This thesis aims to understand young adult women's compulsive online shopping experiences. In order to reveal the subjective experiences of the participants, a qualitative research method was chosen. Semi-structured interviews were conducted with eight participants between the ages of 18 and 35, who stated that they cannot control their excessive online shopping behavior despite the psychological and financial problems related to the behavior. The data were analyzed with Interpretative Phenomenological Anal...
Citation Formats
A. Maraş and F. Gençöz, “Genç Yetişkinlerde Baba Kaybı ve Yas: Nitel bir Çalışma,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 7, no. 3, pp. 389–421, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/57515/726517.