Üniversite son sınıf öğrencileri ve yeni mezunların iş araştırma stratejileri

2011-12-1
Baş, Türker
Bu çalışmada, Türkçe yazında oldukça az araştırılan konulardan birisi olan iş araştırma süreci ile bu süreçte kullanılan bilgi kaynakları ve söz konusu kaynakların kullanım yoğunluğu incelenmiştir. Bu çerçevede kapsamlı odak grubu çalışmaları sonucunda oluşturulan soru formları, iş araştırma sürecinin hazırlık aşamasında olduğu değerlendirilen üniversite son sınıf öğrencileri ile üniversiteden 1-3 yıl önce mezun olan ve aktif olarak iş arayan yüksek lisans öğrencilerinden oluşan 188.523 kişilik bir örneklemin e-posta adresine gönderilmiş ve 19.894 kullanılabilir soru formu elde edilmiştir. Araştırma bulguları mevcut literatür ışığında incelenmiş ve Türkiye’deki iş araştırma sürecinin, Batılı ülkelerdeki uygulamalardan önemli derecede farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Suggestions

Cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan eşitsizliklere evlenmemek bir yanıt mıdır?: Ankara İlinde 35-50 yaş arası evlenmemiş profesyonel kadınlar
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2014-12-31)
Bu çalışmanın konusu toplumsal bir kategori olarak var olan ve sayıları yavaş ancak düzenli şekilde artmakta olan “evlenmemiş/evlenmemeyi tercih etmiş/evde kalmış kız” olgusunu çalışmaktır. Evlenmemin genel ve nerede ise tek birlikte yaşama formu olduğu ülkemizde çalışmaya değer bir konu olarak durmaktadır. Belirlenen sorulara, Ankara ilinde yaşayan, profesyonel meslek sahibi olan 35-50 yaş arası evlenmemiş kadınlarla derinlemesine görüşmeler yapılarak yanıt aranacaktır. Derinlemesine görüşmelere başlanmad...
Temel Tasarımda Bir Yaklaşım Denemesi: Kapsam, Kavram, Araştırma Üzerine
Akbulut, Dilek; Kesdi, Hatice S.; Hande Kutbay, Nuriye (2016)
WDO (World Design Organisation) tarafından “ürünlerin, sistemlerin, hizmetlerin ve deneyimlerin geliştirilmesi için kullanılan stratejik bir problem çözme süreci” olarak yeniden tanımlanan endüstriyel tasarım pratiği içinde eğitimin, özelde temel tasarım eğitiminin yeniden ele alınması bir gereklilik olarak belirmektedir. Bu bağlamda araştırma sürecinin temel tasarım eğitimindeki yeri, bu çalışmanın odağıdır. Buchanan (2001), ürünün dışsal elemanlarını biçim, işlev, tutum ve malzeme olarak tanımlar. Temel t...
Gençlerin Gelecek Beklentilerinde Sosyal Hareketlilik ve Zenginleşme Tahayyülleri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2017-12-31)
Son 20 yıldır Türkiye’de Gençlik üzerine yapılan kapsamlı pek çok araştırmanın sonuçları, gençliğin yükselme konusundaki beklentilerinde “para” ya verdiği önem tezini destekler niteliktedir. Bu araştırmalarda ortak sonuç olarak gençler gelecek için rahat ve konforlu bir hayat düşlemekte, en çok parasızlıktan ve işsizlikten korktuklarını belirtmektedirler. Önerilen araştırma ile görece daha donanımlı olan üniversite gençliğinin gelecek ufkunda yükselme ve zenginliğin nasıl tahayyül edilmekte olduğu anlaşılm...
Türkiye’de aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak boyunca incelenmesi: Ankara, Muğla, Mardin’de yaşlılar ve yaşlı yakınları
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2013-12-31)
Önerilen çalışmada, Türkiye’nin üç farklı ilindeki aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak üzerinden incelenmesi hedeflenmektedir. Bu inceleme sırasında, literatürde yer alan farklı perspektifler göz önünde bulundurulacak, sadece kuşaklararası dayanışma değil aynı zamanda olası kuşaklararası çatışma ve karşıtdeğerlilikler de çalışmanın odağında tutulacaktır. Üç kuşak boyunca incelenecek kuşaklararası ilişki dinamikleri aynı zamanda bize kuşaklararasında yaş bütünlüğünün (age integration) ne ka...
Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ve fiziksel aktivite tercihleri
Cengiz, Cevdet; İnce, Mustafa Levent; Şeref, Çiçek (2009-01-01)
Bu çalışmanın amacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans öğrencilerinin fiziksel aktiviteye katılım düzeylerini cinsiyet, yaşadıkları yer (yerleşke içi-dışı) ve okudukları fakülteye göre, fiziksel aktivite tercihlerini ise cinsiyet ve yaşadıkları yere göre incelemektir. Çalışmanın örneklemini üniversitenin beş ayrı fakültesinden tabaka örnekleme yöntemi (fakülte ve sınıf düzeyi) ile seçilmiş 953 öğrenci (496 erkek ve 457 bayan) oluşturmuştur. Verilerin toplanması için "Uluslararası Fiziksel Aktivite" anketi...
Citation Formats
T. Baş, “Üniversite son sınıf öğrencileri ve yeni mezunların iş araştırma stratejileri,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 38, no. 3, pp. 217–240, 2011, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/415.