Milli Gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme

Download
2012-8-1
Aldan, Altan
Üngör, Murat
Bu çalışma, dış ticaret hadlerinde gözlenen değişimlerin reel gelir üzerindeki etkilerini Türkiye ekonomisi için incelemektedir. Gayri Safi Yurtiçi Gelir (GSYG), dış ticaret hadlerindeki değişmeyle ülkelerin satın alma güçlerinde meydana gelen değişmeleri, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) aksine dikkate almaktadır. 1998-2010 döneminde, dış ticaret hadleri gerilerken, sabit fiyatlarla GSYH ve GSYG birbirine yakın oranlarda artmıştır. Reel GSYH’nin, yurtiçi geliri, dış ticaret hadlerindeki bozulma nedeniyle yüksek tahmin ettiği görülmektedir. Bir muhasebe yöntemi kullanılarak reel GSYG’nin yıllık büyüme oranı reel GSYH büyümesi, dış ticaret dengesi ve dış ticaret hadleri etkisi olmak üzere ayrıştırılmıştır. GSYH güncelleme çalışmaları kapsamında 1987 ve 1998 bazlı GSYH serileri arasındaki farklılıklar dikkate alınarak 1987 bazlı verilerin yayımlandığı 1987-2006 dönemi için reel gelir hesaplamaları tekrar edilmiş ve her iki serinin yayımlandığı 1998-2006 dönemi için sonuçlar karşılaştırılmıştır. 1998 bazlı GSYH serisinin ima ettiği milli geliri, 1987 bazlı seriye göre daha iyi tahmin ettiği gösterilmiştir.

Citation Formats
A. Aldan and M. Üngör, “Milli Gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 39, no. 2, pp. 179–196, 2012, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/556.