Milli Gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme

Download
2012-8-1
Aldan, Altan
Üngör, Murat
Bu çalışma, dış ticaret hadlerinde gözlenen değişimlerin reel gelir üzerindeki etkilerini Türkiye ekonomisi için incelemektedir. Gayri Safi Yurtiçi Gelir (GSYG), dış ticaret hadlerindeki değişmeyle ülkelerin satın alma güçlerinde meydana gelen değişmeleri, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) aksine dikkate almaktadır. 1998-2010 döneminde, dış ticaret hadleri gerilerken, sabit fiyatlarla GSYH ve GSYG birbirine yakın oranlarda artmıştır. Reel GSYH’nin, yurtiçi geliri, dış ticaret hadlerindeki bozulma nedeniyle yüksek tahmin ettiği görülmektedir. Bir muhasebe yöntemi kullanılarak reel GSYG’nin yıllık büyüme oranı reel GSYH büyümesi, dış ticaret dengesi ve dış ticaret hadleri etkisi olmak üzere ayrıştırılmıştır. GSYH güncelleme çalışmaları kapsamında 1987 ve 1998 bazlı GSYH serileri arasındaki farklılıklar dikkate alınarak 1987 bazlı verilerin yayımlandığı 1987-2006 dönemi için reel gelir hesaplamaları tekrar edilmiş ve her iki serinin yayımlandığı 1998-2006 dönemi için sonuçlar karşılaştırılmıştır. 1998 bazlı GSYH serisinin ima ettiği milli geliri, 1987 bazlı seriye göre daha iyi tahmin ettiği gösterilmiştir.

Suggestions

Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Dış Ticaret İlişkilerinin Gelişimi ve Türkiye İmalat Sanayii Üzerine Etkileri
Saraçoğlu, Dürdane Şirin (null; 2017-04-27)
Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) arasındaki dış ticaretin hız kazanmaya başladığı 1990‟lı yıllardan itibaren, bu iki ülke arasındaki dış ticaret dengesi sürekli olarak Türkiye aleyhine bozulmaktadır. Bu çalışmada, süregelen bu dengesizliğin temelleri ve Türkiye ekonomisine etkileri, sektörel yoğunluk, endüstriiçi ticaret ve faktör içerik analizleri gibi farklı araçlar yardımıyla irdelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, iki ülke arasındaki dış ticaretin canlanmaya başlamasından beri, Türkiye‟nin ÇHC...
A Translog cost function analysis of Turkish agriculture
Sel, Güney; Güzel, Alper; Department of Economics (2002)
This work examines the costs occurred in the agricultural production process in Turkey employing agricultural data from 1970 to 1999. A Translog specification will be used to represent the cost pattern of the Turkish Agricultural Production. The Translog Cost Function is the most frequently used flexible function in empirical work, which is well known for its flexible functional form in terms of the local second-order approximation to any arbitrary functional form. The model that is considered in this study...
In the case of sluicing
Kiper, Sebahat Yağmur; Gracanın Yüksek, Martına; Department of English Language Teaching (2020-10)
This thesis explores sluicing like constructions (SLCs) in Turkish. SLCs are investigated from a particular perspective: that of case connectivity between the whphrase in the ellipsis site (wh-remnant) and the indefinite pronoun in the antecedent clause (indefinite correlate). Case connectivity refers to the wh-remnant sharing the morphological case of its correlate, while anti-connectivity refers to the wh-remnant surfacing bare, regardless of the form of the correlate. The thesis's purpose is twofold:...
A spare parts inventory optimization study in mining
Şenses, Sena; Gölbaşı, Onur; Bakal, İsmail Serdar (2022-1-01)
Spare parts inventory management is of vital importance in maintaining high equipment availability at minimum cost, especially for industries utilizing fully mechanized systems and aiming mass and continuous production such as mining. In this paper, it is intended to solve the spare parts inventory problem of a large-scale mining company operating in Turkey, by proposing a mathematical model to optimize the spare parts provisioning strategy in such a way that the total inventory related cost is minimized. B...
Teknolojik Yetkinlik ve Türkiye Dış Ticareti
YOLCU KARADAM, DUYGU; Özmen, Erdal (2015-12-01)
Çalışma Türkiye imalat sanayi (İS) sektörleri dış ticaretini araştırmaktadır. Dış ticaret açıkları, temelde orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu ürün ithalatından kaynaklanmaktadır. Son dönemde, özellikle daha yüksek teknoloji ürünlerinde, İS sektörlerinin küresel değer zincirlerine (KDZ) eklemlenme derecesi ve bunun net kaybı yüksek oranda artmıştır. İhracat ve ithalatın reel kur esnekliği düşüktür. İhracat ve ithalat, sırasıyla, ağırlıklı olarak yurtdışı ve yurtiçi reel gelir tarafından belirlenmekt...
Citation Formats
A. Aldan and M. Üngör, “Milli Gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 39, no. 2, pp. 179–196, 2012, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/556.