Milli Gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme

Download
2012-8-1
Aldan, Altan
Üngör, Murat
Bu çalışma, dış ticaret hadlerinde gözlenen değişimlerin reel gelir üzerindeki etkilerini Türkiye ekonomisi için incelemektedir. Gayri Safi Yurtiçi Gelir (GSYG), dış ticaret hadlerindeki değişmeyle ülkelerin satın alma güçlerinde meydana gelen değişmeleri, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) aksine dikkate almaktadır. 1998-2010 döneminde, dış ticaret hadleri gerilerken, sabit fiyatlarla GSYH ve GSYG birbirine yakın oranlarda artmıştır. Reel GSYH’nin, yurtiçi geliri, dış ticaret hadlerindeki bozulma nedeniyle yüksek tahmin ettiği görülmektedir. Bir muhasebe yöntemi kullanılarak reel GSYG’nin yıllık büyüme oranı reel GSYH büyümesi, dış ticaret dengesi ve dış ticaret hadleri etkisi olmak üzere ayrıştırılmıştır. GSYH güncelleme çalışmaları kapsamında 1987 ve 1998 bazlı GSYH serileri arasındaki farklılıklar dikkate alınarak 1987 bazlı verilerin yayımlandığı 1987-2006 dönemi için reel gelir hesaplamaları tekrar edilmiş ve her iki serinin yayımlandığı 1998-2006 dönemi için sonuçlar karşılaştırılmıştır. 1998 bazlı GSYH serisinin ima ettiği milli geliri, 1987 bazlı seriye göre daha iyi tahmin ettiği gösterilmiştir.

Suggestions

Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Dış Ticaret İlişkilerinin Gelişimi ve Türkiye İmalat Sanayii Üzerine Etkileri
Saraçoğlu, Dürdane Şirin (null; 2017-04-27)
Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) arasındaki dış ticaretin hız kazanmaya başladığı 1990‟lı yıllardan itibaren, bu iki ülke arasındaki dış ticaret dengesi sürekli olarak Türkiye aleyhine bozulmaktadır. Bu çalışmada, süregelen bu dengesizliğin temelleri ve Türkiye ekonomisine etkileri, sektörel yoğunluk, endüstriiçi ticaret ve faktör içerik analizleri gibi farklı araçlar yardımıyla irdelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, iki ülke arasındaki dış ticaretin canlanmaya başlamasından beri, Türkiye‟nin ÇHC...
A Translog cost function analysis of Turkish agriculture
Sel, Güney; Güzel, Alper; Department of Economics (2002)
This work examines the costs occurred in the agricultural production process in Turkey employing agricultural data from 1970 to 1999. A Translog specification will be used to represent the cost pattern of the Turkish Agricultural Production. The Translog Cost Function is the most frequently used flexible function in empirical work, which is well known for its flexible functional form in terms of the local second-order approximation to any arbitrary functional form. The model that is considered in this study...
Investigating Complexity of İzmir Region by Fractal Analysis
Özdemir, Sıla; Yetişkul Şenbil, Emine; Department of City and Regional Planning (2021-8)
Application of fractal analysis under complexity sciences to cities and regions have become a research area. This study aims to analyze the relationship between complexity patterns of regional road network with growth dynamics with respect to borders as exogenous context and then to represent the endogenous complexity of İzmir with respect to time by using fractal analysis. The analyses cover a time span from mid-20th to present time. Due to inaccessibility of older image and photos of the region, standardi...
Teknolojik Yetkinlik ve Türkiye Dış Ticareti
YOLCU KARADAM, DUYGU; Özmen, Erdal (2015-12-01)
Çalışma Türkiye imalat sanayi (İS) sektörleri dış ticaretini araştırmaktadır. Dış ticaret açıkları, temelde orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu ürün ithalatından kaynaklanmaktadır. Son dönemde, özellikle daha yüksek teknoloji ürünlerinde, İS sektörlerinin küresel değer zincirlerine (KDZ) eklemlenme derecesi ve bunun net kaybı yüksek oranda artmıştır. İhracat ve ithalatın reel kur esnekliği düşüktür. İhracat ve ithalat, sırasıyla, ağırlıklı olarak yurtdışı ve yurtiçi reel gelir tarafından belirlenmekt...
Alışveriş Merkezlerinin Türkiye’deki Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi
ÖZBAKIR, Buket Ayşegül; Ceylan, Rumeysa; Erol, Işıl (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-11-20)
Küresel ölçekte yaşanan finans krizi döneminde dahi Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin sayılarının hızla arttığı görülmektedir. 2014 yılında Türkiye genelinde faaliyet halinde, inşaat halinde ve proje aşamasında olmak üzere toplam 412 tane AVM bulunmaktadır ve bu alışveriş merkezlerin toplam kiralanabilir alanı 10,8 milyon m2 ’ye ulaşmıştır (AARREC, 2015). Bu göstergeler, Türkiye’nin planlama gündeminde alışveriş merkezlerinin yer seçimi ve standartları konularının ele alınmasının gerekliliğini ortaya koy...
Citation Formats
A. Aldan and M. Üngör, “Milli Gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 39, no. 2, pp. 179–196, 2012, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/556.