Teknolojik Yetkinlik ve Türkiye Dış Ticareti

2015-12-01
YOLCU KARADAM, DUYGU
Özmen, Erdal
Çalışma Türkiye imalat sanayi (İS) sektörleri dış ticaretini araştırmaktadır. Dış ticaret açıkları, temelde orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu ürün ithalatından kaynaklanmaktadır. Son dönemde, özellikle daha yüksek teknoloji ürünlerinde, İS sektörlerinin küresel değer zincirlerine (KDZ) eklemlenme derecesi ve bunun net kaybı yüksek oranda artmıştır. İhracat ve ithalatın reel kur esnekliği düşüktür. İhracat ve ithalat, sırasıyla, ağırlıklı olarak yurtdışı ve yurtiçi reel gelir tarafından belirlenmektedir. Yüksek ürün yetkinliği veya teknoloji yoğunluğu sektörlerinin dış talep esnekliği daha yüksektir. Dış ticaretin kur esnekliği teknoloji yoğunluğu ve ürün yetkinliğinden bağımsız değildir. Sonuçlar, sürdürülebilir yüksek büyüme oranı ve düşük dış ticaret açığı için, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinde KDZ ileri eklemlenme derecesini artırmaya yönelik stratejik sanayi politikalarının önemli olduğu önermesini desteklemektedir.
İktisat İşletme ve Finans

Suggestions

Milli Gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme
Aldan, Altan; Üngör, Murat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2012-8-1)
Bu çalışma, dış ticaret hadlerinde gözlenen değişimlerin reel gelir üzerindeki etkilerini Türkiye ekonomisi için incelemektedir. Gayri Safi Yurtiçi Gelir (GSYG), dış ticaret hadlerindeki değişmeyle ülkelerin satın alma güçlerinde meydana gelen değişmeleri, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) aksine dikkate almaktadır. 1998-2010 döneminde, dış ticaret hadleri gerilerken, sabit fiyatlarla GSYH ve GSYG birbirine yakın oranlarda artmıştır. Reel GSYH’nin, yurtiçi geliri, dış ticaret hadlerindeki bozulma nedeniy...
Kamu kurumlari için süreç yetenek modeli geliştirilmesi
Gökalp, Ebru (2014-01-01)
Kamu sektörünün kendine özgü özelliklerinden kaynaklı olarak kalite iyileştirme çalışmalarında problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemleri çözmek için bilgi teknolojileri kullanılsa da, öncelikle iş süreçleri iyileştirilmeden yapılan bu çalışmalardan istenilen sonuçlar alınamamaktadır. Bu çalışmada kamu sektöründe iş süreçlerini iyileştirmek için gerekli olan yapının gereksinimleri belirlenmiş, literatürdeki kamuya özgü değerlendirme modelleri bu gereksinimleri sağlamaları açısından incelenmiştir. Yapıl...
Ekonomik büyüme ve enflasyon sonuçları bakımından farklı kur rejimleri
Bayraktutan, Yusuf; Özkaya, Hilmi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Bu çalışmanın amacı, farklı kur rejimlerinin makroekonomik performans sonuçlarını enflasyon ve büyüme bağlamında değerlendirmektir. 1975-2004 dönemi ve 97 ülkeyi kapsayan, resmi sınıflandırma ve panel veri analiz yöntemini benimseyen analizin sonuçlarına göre, en iyi enflasyon performansını sabit kur rejimleri ortaya koymaktadır. Farklı gelir grubuna ait ülkelerde analiz sonuçları değişmekte; gelir seviyesi arttıkça kur rejimleri arasındaki enflasyon performans farklılığı azalmaktadır. Buna karşılık, farklı...
Strategic marketing for higher education: image building and promoting academic programs
Çetin, Rubeena Khanam; Şimşek, Hasan; Yıldırım, Ali; Department of Educational Sciences (2002)
Turkey is rapidly moving into the national and international competitive higher education market. As a consequence the issue of marketing strategies, policies and practices is emerging as an area of interest. This PhD thesis focuses on four premier universities of Turkey (two public universities and two private universities) their prevalent marketing practices, strategies employed for building, protecting, enhancing and communicating institutional image are explored. Marketing knowledge implemented for prom...
Dışa açık büyüme modelinde sanayi politikalarının gelişimi: Türk imalat sanayiinin yapısı ve rekabet gücü (1980-2011)
Baştav, Leyla (2012-12-1)
Çalışmanın amacı dışa açık büyüme rejiminin benimsendiği 1980 yılı sonrasında Türk sanayi politikalarının, özellikle imalat sanayiinin izlediği gelişim sürecinin, dış ticaret ile ihracatın yapısının incelenmesi ve bu çerçevede diğer ülkelerle karşılaştırmalar yapılarak yeni politika önerileri getirilmesidir. Neoliberal görüş karşısındaki Yapısalcılara göre piyasalarda her zaman tam rekabetçi yapı bulunmamakta, devletin müdahale ve yönlendirmesi gerekmektedir. Türkiye’de 1980 sonrası sanayi politikalarında y...
Citation Formats
D. YOLCU KARADAM and E. Özmen, “Teknolojik Yetkinlik ve Türkiye Dış Ticareti,” İktisat İşletme ve Finans, pp. 9–34, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69606.